Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5058 Підсумкові контрольні завдання з дисципліни Політологія, ТК ТНТУ ім. Пулюя

Підсумкові контрольні завдання з дисципліни Політологія, ТК ТНТУ ім. Пулюя

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

 

Підсумкові контрольні завдання з дисципліни Політологія

 

2016

 

Передмова

Вивчення навчальної дисципліни “Політології” є складовою частиною гуманітарної підготовки студентів навчальних закладів. Опанування цього надзвичайно цікавого курсу є необхідною умовою формування всесторонньо розвиненої творчої особистості. Адже політологія має відігравати визначальну роль у формуванні політичного мислення і політичної культури, активної громадянської позиції молодого спеціаліста та будь-якого профілю.

З урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни “Політологія”, розробленого Міністерством освіти і науки України і рекомендованого для впровадження в практику викладання цієї навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах освіти усіх рівнів акредитації у курсі з політології широко використано напрацювання зарубіжних і вітчизняних учених-політологів, політологічні традиції західної і вітчизняної політології. Досвід викладання її у державних і недержавних вищих закладах освіти України, фактичний матеріал, що висвітлює особливості політичної трансформації українського суспільства на порозі третього тисячоліття. Слід звернути увагу на принцип комплексного вивчення студентами суспільних наук, який передбачає оволодіння ними поряд з політологією низки історичних, філософських, економічних та соціологічних дисциплін.

Завдання контрольної роботи полягає в тому, щоб забезпечити поглиблене вивчення програмного матеріалу, сприяти формуванню належного рівня необхідних теоретичних знань, умінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності зі спеціальною літературою, підвищенню культури мислення і мовлення. Контрольна робота є одним із засобів контролю знань слухачів, що набуті в процесі самостійного вивчення дисципліни. Викладені в посібнику поради допоможуть творчо, методично грамотно та в повному обсязі розкрити вибрану тему контрольної роботи згідно з вимогами коледжу.

Вибір теми контрольної роботи

Вибрану тему, а також умови виконання контрольної роботи студент узгоджує з викладачем і лише тоді починає її виконання. Кожний варіант контрольної роботи включає три питання.

Процес виконання контрольної роботи складається з кількох етапів:

- підбір та вивчення джерел, літературного та практичного матеріалу;

- складання розгорнутого плану розкриття суті теми (до кожного питання окремо);

- формування висновків по темі;

- літературне та редакційно-технічне оформлення;

- рецензування та оцінка роботи викладачем.

Доцільно скласти розгорнутий план кожного питання (див. додаток № 2), що допоможе глибше розкрити його суть, сконцентруватися на головному. План може змінюватись, уточнюватись та деталізуватись.

Під літературою, що використовується в якості джерел слід розуміти наукову, суспільно-політичні, дослідницькі та інші праці, котрі відображають проблеми політології. Необхідно також використовувати матеріали періодичних видань, наприклад журналів “Політика і культура”, “Політологічні читання”. В контрольній роботі студент повинен пов’язувати питання, що вивчаються нормативними документами, Конституцією України. Високо оцінюється в контрольній роботі виклад особистих міркувань з приводу обраної теми, їх творчий аналіз.

Зібраний матеріал, приклади, факти, спостереження систематизуються та аналізуються і на їх основі робляться відповідні висновки та узагальнення. Недостатньо продуманий робочий план, поверхове та несистематизоване висвітлення окремих питань тами контрольної роботи призводять до низької якості її виконання.

Методика написання контрольної роботи

Важливим питанням методики написання контрольної роботи є:

- послідовність розкриття теми;

- дотримання вимог стилістики та оформлення контрольної роботи (робота виконується тільки українською мовою);

- використання джерел;

- правильне оформлення довідкового матеріалу;

- редагування.

Питання контрольної роботи можуть включати в себе 2-4 підпитання, кожне з яких розкриває конкретні завдання, пов’язані з загальним змістом. Зміст підпитань повинен викладатись послідовно, систематично, в органічному зв’язку з іншими питаннями теми.

Одна з важливих вимог до контрольної роботи полягає в тому, щоб автор показав ґрунтовні знання по даній темі, зумів змістовно, грамотно та аргументовано викласти свої думки та ідеї. Можна і потрібно використовувати цитати інших авторів як додаткову аргументацію чи підтвердження фактів. Кожне питання роботи повинно закінчуватись короткими та лаконічними висновками.

Логічним завершенням роботи є “Заключна частина”, в якій робляться короткі висновки по висвітленій темі. Висновки допомагають закріпити результати міркувань, які містить робота, забезпечити їх правильне розуміння.

Загальний обсяг роботи не повинен бути надто великим. Титульна сторінка оформляється аналогічно зі зразком (див. додаток № 1).

Важливим елементом написання контрольної роботи є вміле використання джерел та правильне їх оформлення. Якщо загальні, головні положення роботи розкриваються автором своїми словами, то використання цитат здійснюється згідно зі наступними правилами:

- текст цитати переписується докладно зі збереженням пунктуації;

- слова, речення, що цитуються, від початку і до кінця беруться в лапки;

- якщо цитата приведена не від початку речення, або не закінчена, то з її початку (після лапок) і в кінці (до лапок) ставляться три крапки;

- якщо цитата не передається в точному контексті, а приводиться у зміненому вигляді, вона в лапки не береться.

Список літератури, а також посилання оформляються згідно з додатками № 3, і № 4.

Робота виконана не по своєму варіанту чи з грубими помилками не зараховується і з рецензією повертається студенту. Студент повинен повторно виконати контрольну роботу, прийнявши до уваги зауваження, і повернути її викладачу разом з незарахованою роботою.

Варіанти контрольних робіт

Варіант №1

1. Дати визначення поняття політології, охарактеризувати її структуру і функції.

2. Співвіднести характеристику основних політичних режимів. Визначити проблеми переходу від тоталітарного до демократичного політичного режимів.

3. Охарактеризувати партію як політичну агрегація.

Варіант №2

1. Перелічити та назвати основні методи і категорії політології.

2. Дати оцінку політичного режиму як категорії політології.

3. Визначити суть політики, її види та сфери.

Варіант №3

1. Проаналізувати основні функції політології.

2. Дати визначення поняття та основних концепцій демократії.

3. Обгрунтувати проблеми інтеграції України в світову спільноту.

Варіант №4

1. Співвіднести зв’язок політології з іншими суспільними науками.

2. Охарактеризувати вибори та виборчий процес в Україні, їх етапи.

3. Перелічити міжнародні організації, дати їх характеристику

Варіант №5

1. Проаналізувати політичну думку Ф. Аквінського (Аквіната) та М. Падуанського.

2. Дати характеристику основних виборчих систем.

3. Описати ООН та її роль на міжнародній арені.

Варіант №6

1. Дати оцінку політичної думки Н. Макіавеллі та Ж. Бодена.

2. Зробити порівняльну характеристику виборчих систем.

3. Дати визначення зовнішньої політики, її основних завдань.

Варіант №7

1. Охарактеризувати політичні ідеї М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна.

2. Проаналізувати демократичні принципи виборів.

3. Дати перелік міжнародних організацій.

Варіант №8

1. Описати політичні ідеї Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є та Ж.Ж. Руссо.

2. Дати визначення політичного процесу, його типології.

3. Охарактеризувати сучасну міжнародну політику.

Варіант №9

1. Дати оцінку політичних думок І. Канта і Ф. Гегеля.

2. Охарактеризувати становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.

3. Дати визначення політичної діяльності та політичних технологій.

Варіант №10

1. Охарактеризувати політичні ідеї марксизму.(К. Маркс і Ф. Энгельс).

2. Визначити участь особистості у політичному процесі та її форми.

3. Описати міжнародні конфлікти: їх суть, причини та способи врегулювання.

Варіант №11

1. Описати політичні ідеї М. П. Драгоманова та М.С. Грушевського.

2. Визначити інститут політичного лідерства.

3. Сформулювати поняття та структуру влади.

Варіант №12

1. Охарактеризувати засоби, процес і види влади.

2. Визначити поняття та особливості політичних еліт.

3. Дати оцінку Конституції України як основного закону держави.

Варіант №13

1. Дати характеристику законодавчої, президентської, виконавчої та судової влад в Україні.

2. Визначити місце держави в політичній системі.

3. Описати структуру та повноваження Верховної Ради України.

Варіант №14

1. Визначити політичну систему суспільства: поняття, структуру та функції.

2. Обгрунтувати сутність та різновиди монархічної форми правління.

3. Описати конституційний статус Президента України.

Варіант №15

1. Дати визначення політичної партії як політичної агрегації, охарактеризувати її виникнення, розвиток.

2. Дати характеристику республіки як форми державного правління.

3. Описати процедуру формування та повноваження Кабінету Міністрів України.

Варіант №16

1. Охарактеризувати типи політичних партій.

2. Дати оцінку судової влади України.

3. Визначити поділ держав відповідно до державно-територіального устрою.

Варіант №17

1. Описати особливості демократичного інституту виборів.

2. Охарактеризувати поділ держав відповідно до форм державного правління.

3. Визначити систему стримувань і противаг у структурі «владної горизонталі».

Варіант №18

1. Особливості системи місцевого самоврядування в Україні.

2. Визначити місце держави в політичній системі.

3. Охарактеризувати особливості сучасної партійної системи в Україні

Варіант №19

1. Описати розвиток політології як науки в Україні.

2. Охарактеризувати вибори та виборчий процес в Україні, їх етапи.

3. Перелічити міжнародні організації, дати їх характеристику

Варіант №20

1. Проаналізувати політичну думку Ф. Аквінського (Аквіната) та М. Падуанського.

2. Дати характеристику основних виборчих систем.

3. Описати ООН та її роль на міжнародній арені.

Варіант №21

1. Дати оцінку політичної думки Н. Макіавеллі та Ж. Бодена.

2. Зробити порівняльну характеристику виборчих систем.

3. Дати визначення зовнішньої політики, її основних завдань.

Варіант №22

1. Охарактеризувати політичні ідеї М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвіна.

2. Проаналізувати демократичні принципи виборів.

3. Дати перелік міжнародних організацій.

Варіант №23

1. Описати політичні ідеї Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є та Ж.Ж. Руссо.

2. Дати визначення політичного процесу, його типології.

3. Охарактеризувати сучасну міжнародну політику.

Варіант №24

1. Дати оцінку політичних думок І. Канта і Ф. Гегеля.

2. Охарактеризувати становлення України як суб’єкта міжнародних відносин.

3. Дати визначення політичної діяльності та політичних технологій.

Варіант №25

1. Охарактеризувати політичні ідеї марксизму.(К. Маркс і Ф. Энгельс).

2. Визначити участь особистості у політичному процесі та її форми.

3. Описати міжнародні конфлікти: їх суть, причини та способи врегулювання.

Варіант №26

1. Описати політичні ідеї М. П. Драгоманова та М.С. Грушевського.

2. Визначити інститут політичного лідерства.

3. Сформулювати поняття та структуру влади.

Варіант №27

1. Охарактеризувати засоби, процес і види влади.

2. Визначити поняття та особливості політичних еліт.

3. Дати оцінку Конституції України як основного закону держави.

Варіант №28

1. Дати характеристику законодавчої, президентської, виконавчої та судової влад в Україні.

2. Визначити місце держави в політичній системі.

3. Описати структуру та повноваження Верховної Ради України.

Варіант №29

1. Визначити політичну систему суспільства: поняття, структуру та функції.

2. Обгрунтувати сутність та різновиди монархічної форми правління.

3. Описати конституційний статус Президента України.

Варіант №30

1. Дати визначення політичної партії як політичної агрегації, охарактеризувати її виникнення, розвиток.

2. Дати характеристику республіки як форми державного правління.

3. Описати процедуру формування та повноваження Кабінету Міністрів України.

Список рекомендованої літератури

1. Азакрин Н.Н., Шевченко В.Н., Мартышин О.В. История политических учений. – М., 1994.

2. Аристотель. Политика // Соч.: в 4 т. – Т. 4. – М., 1990.

3. Арон Р. Демократія и тоталітаризм. – М., 1993.

4. Бебик В. М. Еліта, елітарність, лідерство // Віче. 1993, № 7.

5. Бебик В., Наша політична культура // Політологічні читання. – 1992, № 1.

6. Беляев А.А. Политика и ее роль в развитии общества // Социально-политические науки. – 1991. - № 9.

7. Білоус А.О. Політичні об’єднання України. – К., 1994.

8. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.

9. Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. – К., 2001.

10. Винниченко В.К. Відродження нації: у 3-х т. – К., 1991. Т.1 – 3.

11. Волович В., Макєєв С. Соціальна стратифікація і політика // Політична думка. – 1993. № 1.

12. Гавриленко І. Політична система суспільства // Політологічні читання. – 1993. - №.1.

13. Гегель Г. Философия права. – М., 1990.

14. Гелей С.Д. Українська консервативна політична думка першої половини XX ст. – Львів, 1998.

15. Гелей С.Д. Консервативна течія у політичній думці України XIX ст. – Львів. – 1996.

16. Гелей С., Рутар С. Основи політології. – К., 1998.

17. Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм – ідеологія порядку стабільності і добробуту. – К., 1995.

18. Грозіцька Т. Консенсусна теорія демократії: оптимальна модель для України // Нова політика. – 1998. - № 5 (19).

19. Грушевський М.С. На порозі нової України: Гадки і мрії. – К., 1991.

20. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991.

21. Дергачов О. Міжнародне становище України // Політична думка. – 2000, № 2.

22. Дзюбко І.С. Циганков В.А. До питання про предмет політології // Український історичний журнал. – 1991. - № 7.

23. Донцов Д.І. Історія розвитку української державної ідеї. – К., 1993.

24. Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. – К., 1970. – Т. 2.

25. Жилев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

26. Закон України про політичні партії в Україні // Голос України. – 1997. 25 жовтня.

27. Зущик Ю., Кривошеєнко О., Яблонський В. Фігури. Політичне лідерство в сучасній Україні. – К., 1999.

28. История политических и правових учений / Под. ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1995.

29. Кельман М. Десять засад демократії // Право України. – 1996. - № 8.

30. Консерватизм: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1998.

31. Конституція України. – К., 1996.

32. Костомаров М.І. “Закон Божий” (Книги буття українського народу). – К., 1991.

33. Кудряченко А. Головні засади зовнішньої політики України // Віче, 1996, № 8.

34. Кузьменко Б. Політична еліта у пострадянській Україні: яка вона? // Право України - № 1, 1998.

35. Кухта Б.І. З історії української політичної думки: Тексти лекцій. – К., 1994.

36. Кухта Б.Л., Теплоухова Н.Г. Політичні еліти і лідерство. – Львів, 1995.

37. Маиавели Н. Государь. – М., 1990.

38. Макаренко Е., Коваль О. Специфіка поняття “політична культура суспільства” // Нова політика. – 1997, № 6.

39. Міхновський М.І. Самостійна Україна. – К., 1991.

40. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – 1955.

41. Мор Т. Утопія. – К., 1988.

42. Оріховський С. Напучення польському королю Сигізмунду Августу // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія. – К., 1995.

43. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К., 1993.

44. Платон. Государство. // Соч.: в 3 т.- М., 1971.

45. Платон. Діалоги. – К., 1999.

46. Повість врем’яних літ: Літопис. – К., 1990.

47. Політична культура і політична соціалізація // Політична думка. – 1993, № 1.

48. Політологічний енциклопедичний словник / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д. Бабкін. – К., 1997.

49. Політологія: історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К. 2000.

50. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819 – 1991). – К., 1994.

51. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Трактаты. – М., 1969.

52. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

53. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К., 1996.

54. Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику // Політологічні читання. – 1994. - № 1.

55. Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. - № 2.

56. Скуратівський В. Історична ритміка українських еліт // Політична думка. – 1994, № 3.

57. Сорос Дж. Утвердження демократії. – К., 1994.

58. Трипольський В. Тернисті шляхи демократії: спроба політологічного аналізу // Український історичний журнал. – 1994. - № 6.

59. Трубайчук А., Розумнюк В., Три іпостасі тоталітаризму // Нова політика. – 1998. - № 4.

60. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий різновид суспільних відносин // Політологічні читання. 1992, № 2.

61. Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. 1994, № 3-4.

62. Цицерон. Про державу. Про закони. Про природу Богів. – К., 1998.

63. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм, демократія. – К., 1995.

64. Яворський С. Філософські твори. У 3 т. – К., 1992. Т.1-3.

65. Якушик В. Політична система та політичний режим // Політична думка. – 1994. - №.1.

З повагою ІЦ ""KURSOVIKS!