Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5055 Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит, КНЕУ ім. Гетьмана

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит, КНЕУ ім. Гетьмана

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обліково - економічний факультет

КАФЕДРА АУДИТУ

 

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів з дисципліни Аудит

Спеціальність 6509 “Облік та аудит”

 
КИЇВ, КНЕУ - 2010

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни “Аудит”

 1. Поняття аудиту в законодавстві України та міжнародній аудиторській практиці.

 2. Коротка історія аудиту.

 3. Мета і завдання аудиту.

 4. Аудит в системі господарсько-фінансового контролю.

 5. Користувачі обліково-економічної інформації та результатів роботи аудиторів.

 6. Види аудиту за окремими класифікаційними ознаками.

 7. Поняття аудиторських послуг згідно Міжнародних стандартів аудиту та їхня класифікація.

 8. Характерні риси аудиту, завдань з надання впевненості та супутніх послуг.

 9. Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту.

 10. Огляд історичної фінансової інформації.

 11. Завдання з надання впевненості, інші ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації.

 12. Супутні аудиторські послуги та їх види.

 13. Постулати аудиту.

 14. Інститут аудиту в ринковій економічній системі.

 15. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на світовому та національному рівні.

 16. Законодавче і нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 17. Аудиторська палата України, порядок її створення і діяльності.

 18. Порядок ведення Реєстру аудиторів та аудиторських фірм.

 19. Аудитор і аудиторська фірма, їх права та обов’язки.

 20. Сертифікація аудиторів в Україні.

 21. Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів.

 22. Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики.

 23. Внутрішньо фірмові нормативи аудиту.

 24. Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості.

 25. Контроль якості аудиторських послуг.

 26. Стандарти контролю якості.

 27. Елементи системи контролю якості аудиторських робіт.

 28. Мета та основні принципи проведення аудиту фінансової звітності.

 29. Аудит у системі управління підприємством.

 30. Кодекс етики професійних бухгалтерів та його застосування в аудиторській практиці в Україні.

 31. Фундаментальні принципи професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

 32. Аудиторська фірма та її реєстрація в Україні.

 33. Документальне оформлення домовленості про здійснення аудиту.

 34. Попереднє дослідження в аудиті. Лист-зобов’язання аудитора (аудиторської фірми).

 35. Договір на проведення аудиту та його структура.

 36. Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту.

 37. Види внутрішнього контролю, їх місце, роль та особливості побудови в різних організаційно правових формах господарювання.

 38. Оцінка аудитором ефективності системи внутрішнього контролю підприємства та її документування.

 39. Аудиторські послуги в системі внутрішнього контролю.

 40. Внутрішній аудит та особливості його організації.

 41. Розгляд роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором та оцінка можливості використання його результатів.

 42. Поняття аудиторського ризику .

 43. Власний ризик.

 44. Ризик контролю.

 45. Ризик невиявлення.

 46. Поняття суттєвості в аудиті.

 47. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг.

 48. Етапи (стадії) проведення аудиту.

 49. Планування аудиту. Загальна стратегія.

 50. Особливості планування першого аудиторського завдання.

 51. План проведення аудиту та аудиторські процедури.

 52. Програма аудиту.

 53. Дослідження системи внутрішнього контролю.

 54. Складові системи внутрішнього контролю та оцінка її ефективності аудитором..

 55. Методи (методичні) прийоми аудиту.

 56. Критерії (твердження), щодо яких проводять оцінку фінансових звітів.

 57. Вибіркове дослідження в аудиті.

 58. Аудиторські докази та їх класифікація.

 59. Джерела отримання аудиторських доказів.

 60. Достовірність інформації в аудиті та надійність аудиторських доказів.

 61. Помилки, їх види та причини виникнення.

 62. Поняття шахрайства та його види.

 63. Дії аудитора у випадках виявлення помилок та шахрайства.

 64. Поняття та мета документального оформлення аудиту.

 65. Основні вимоги до аудиторської документації (робочих документів аудитора).

 66. Право власності та порядок зберігання аудиторської документації (робочих документів аудитора).

 67. Класифікація робочих документів аудитора.

 68. Підсумкові документи аудитора та їх види.

 69. Склад і структура підсумкових документів аудитора.

 70. Аудиторський висновок та його основні елементи.

 71. Види аудиторських висновків.

 72. Безумовно-позитивний аудиторський висновок.

 73. Умовно-позитивний аудиторський висновок.

 74. Негативний аудиторський висновок.

 75. Відмова аудитора від надання аудиторського висновку.

 76. Стандартна форма аудиторського висновку та відхилення від неї.

 77. Інформаційне забезпечення аудиту фінансової звітності.

 78. Аудит основних господарських процесів підприємств.

 79. Аудит необоротних активів.

 80. Аудит запасів.

 81. Аудит витрат діяльності.

 82. Аудит праці та її оплати.

 83. Аудит витрат діяльності.

 84. Аудит грошових коштів в касі.

 85. Аудит операцій на рахунках у банку.

 86. Аудит дебіторської заборгованості.

 87. Аудит доходів і фінансових результатів.

 88. Аудит власного капіталу (за його видами).

 89. Аудит довгострокових зобов’язань.

 90. Аудит поточних зобов’язань.

 91. Аудит балансу.

 92. Аудит звіту про фінансові результати.

 93. Аудит звіту про рух грошових коштів.

 94. Аудит звіту про власний капітал.

 95. Аудит фінансового стану суб’єкта господарювання.

 96. Огляд історичної фінансової інформації.

 97. Поняття та класифікація подальших подій аудитором.

 98. Оцінка аудитором подальших подій та їх вплив на вид аудиторського висновку.

 99. Оцінка аудитором можливості безперервної діяльності підприємства.

 100. Вплив припущення про безперервність або значних сумнівів щодо безперервності на аудиторський висновок.

 101. Відповідальність аудитора за повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

 102. Процес повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові та його документування аудитором.

 103. Поняття державного фінансового контролю та державного фінансового аудиту.

 104. Аудит ефективності фінансово-господарської діяльності .

 105. Операційний аудит та особливості його проведення у державному секторі.

 106. Супутні аудиторські послуги та особливості їх надання.

 107. Проблеми розвитку аудиту в Україні.

2. Організація самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом.

Самостійна робота студентів полягає у виконанні робіт, передбачених у наступній карті:

Карта самостійної роботи студента

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1.    Обовязкові

1.1. Підготовка до семінарських та практичних занять, виконання завдань, оформлених у робочому зошиті

Згідно плану практичних занять

Активна участь у

семінарських та практичних заняттях, виконання завдань, оформлених у робочому зошиті

 

 

 

 

 30

Виконання модульних контрольних робіт

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

Згідно плану практичних занять

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

 

 10

Разом балів за обов’язкові види СРС

 40

2. Вибіркові

Виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Аналітичний огляд наукових публікацій та їх презентація

Не пізніше ніж за 1 місяць до кінця семестру

Обговорення результатів під час аудиторних занять або ІКР

 

 

 10

2.2. Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію

Згідно плану проведення конференцій

Обговорення результатів доповіді під час аудиторних занять або ІКР

 

 

 10

2.3. Підготовка презентацій змісту обраних тем курсу

За встановленим викладачем графіком

Обговорення результатів під час аудиторних занять або ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС

 10

Всього балів за СРС

 50

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських та практичних занять, виконання завдань, оформлених у робочому зошиті

Згідно плану практичних занять

Активна участь у

семінарських та практичних заняттях, виконання завдань, оформлених у робочому зошиті

 

 

 

 30

Виконання модульних контрольних робіт

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

Згідно плану практичних занять

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

 

 

 10

Разом балів за обов’язкові види СРС

 40

2. Вибіркові

Виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1.Аналітичний огляд наукових публікацій та їх презентація

Не пізніше за 3 тижні до кінця семестру

Обговорення результатів під час аудиторних занять або ІКР

 

 

 10

2.2. Написання реферату

Не пізніше за 3 тижні до кінця семестру

Обговорення результатів під час аудиторних занять або ІКР

 

 

 10

Разом балів за вибіркові види СРС

 10

Всього балів за СРС

 50

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

1. Обов’язкові

Виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Виконання домашніх завдань

 

Протягом семестру

 

Перевірка домашніх завдань

 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання модульних контрольних завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

Під час екзаменаційної сесії

Перевірка модульних контрольних робіт

 

 10

Разом балів за обов’язкові види СРС

 30

2. Вибіркові

Виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Аналітичний огляд наукових публікацій

Не пізніше початку екзаменаційної сесії

Обговорення результатів під час ІКР

 

 

 20

2.2. Написання реферату

Не пізніше початку екзаменаційної сесії

Обговорення результатів під час ІКР

 

 

 20

Разом балів за вибіркові види СРС

 20

Всього балів за СРС

 50

Індивідуально-консультативна робота

В процесі вивчення студентами дисципліни ”Аудит” передбачено наступні види роботи викладачів зі студентами:

- індивідуальні консультації за графіком, затвердженим кафедрою;

- перевірка виконання індивідуальних завдань поточного контролю та модульної контрольної роботи;

- індивідуальні заняття з окремими студентами з метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних здібностей, результатом яких може бути підготовка студентами наукових доповідей, статей та підготовка для вступу до магістратури та аспірантури.

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни «Аудит»  на 8 семестр 2009/2010 н.р.

Графік може уточнюватись викладачем

№ п/п

 

Форми ІКР

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 Денна форма навчання ауд. 54

1.

 

Індивідуальні занаття

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 14.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

Консультації

 

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 14.00

16.00

 

 

 

 

 

 14.00

16.00

 

 

6

3.

 

Перевірка виконання завдань СРС виконання завдань СРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

1

1

1

1

1

2

2

12

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 Вечірня форма навчання ауд. 54

 

 

1.

 

Індивідуальні заняття

 

 

 

18.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2.

 

Консультації

 

 

 

 

 

18.00

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00

19.00

 

 

 

 

 

18.00

20.00

 

 

4

3.

 

Перевірка виконання завдань СРС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

10

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Заочна форма навчання ауд.54

1.

 

Індивідуальні занятгя

 

 

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

 

6

2

Консультації

 

 

 

 

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00

16.00

 

 

 

 

 

14.00

17.00

 

 

 

 

 

7

 

 

16

3

Перевірка виконання завдань СР'С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

2

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29


3. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни “Аудит”

У процесі вивчення дисципліни «Аудит» поточний контроль знань студентів здійснюється протягом семестру за такими напрямками:

- систематичність та активність роботи на семінарських і практичних заняттях;

- виконання завдань для самостійного опрацювання (індивідуальні завдання, курсова робота, контрольні роботи для студентів заочної форми навчання);

- виконання модульних (контрольних) завдань.

Критерії оцінювання знань студентів по поточному та підсумковому контролю викладені у розділі 4.

Курсова робота

Метою виконання курсової роботи є поглиблення, узагальнення, та закріплення набутих у процесі навчання знань, набуття навичок опрацювання різних джерел інформації з реферативним їх викладенням, а також застосування цих знань в практичній діяльності аудитора.

Підготовка курсової роботи здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, інформації, одержаної на лекціях, практичних заняттях, опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних так і зарубіжних авторів. Курсова робота не може бути підготовленою якісно з використанням обмеженої кількості джерел інформації.

Починаючи роботу, студентам необхідно ознайомитись з міжнародним стандартом ИСО 214-76 "Реферат и аннотация. Общие требования".

Зміст курсової роботи повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури).

У вступі необхідно навести обґрунтування (стисло) актуальності теми, визначити мету роботи, завдання, які вирішено (питання які розглянуто), інформаційну базу.

Бажаними в роботі є елементи науково-дослідницького характеру. На основі курсової роботи студенти можуть підготувати доповідь на наукову конференцію.

Основна змістовна частина курсової роботи крім поділу на декілька пунктів (питань), повинна бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. В кінці кожного пункту бажано роботи короткі висновки та підвести читача до наступного пункту (питання).

Висновки повинні охоплювати зміст всієї роботи та містити конкретні пропозиції автора курсової роботи з розглянутих питань (розглянутої теми).

За текстом роботи повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи. Цей перелік повинен бути оформлений відповідно до міждержавного стандарту з бібліографічного опису документів.

Загальний обсяг курсової роботи - 25-30 сторінок формату А4 друкованого через 1,5 інтервалу тексту (шрифт 14) з обов'язковою наявністю титульної сторінки, оформленої згідно встановленого порядку.

Оформлена курсова робота повинна містити дату і власноручну підпис студента. Тему курсової роботи студент обирає із запропонованого переліку, або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Оцінювання курсової роботи здійснюється в 0, 60–100 балів. Роботи оцінені менше 60 балів – не зараховуються. Оцінка за курсову роботу виставляється в окрему відомість та залікову книжку студента.

Теми курсової роботи

1. Інститут аудиту в ринковій економічній системі.

2. Фінансово-економічна інформація та її користувачі.

3. Історія аудиту в Україні.

4. Супутні аудиторські послуги в Україні.

5. Спеціальні види аудиту.

6. Міжнародна федерація бухгалтерів.

7. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики.

8. Професійні організації бухгалтерів і аудиторів в Україні.

9. Підготовка аудиторів в Україні.

10. Договір на проведення аудиту.

11. Аудиторська вибірка в процесі формування аудиторських доказів.

12. Голова Аудиторської палати України, його функції та повноваження.

13. Умови забезпечення якості роботи аудитора.

14. Особливості використання методів та прийомів аудиту.

15. Умови відповідності фінансової (бухгалтерської) звітності критеріям та ознакам її оцінки.

16. Аудиторська вибірка, статистичні та нестатистичні її методи .

17. Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику.

18. Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором.

19. Методика визначення рівня суттєвості.

20. Вплив помилок та шахрайства на результати роботи аудитора.

21. Вплив дослідження суб’єкту аудиту та знання його бізнесу на укладення договору на проведення аудиту.

22. Додаткові питання, які розглядає аудитор в процесі планування перших завдань з аудиту.

23. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності.

24. Особливості планування аудиту консолідованої звітності.

25. Роль аудитора при інвентаризації запасів та виконанні інших контрольних заходів персоналом замовника.

26. Зовнішні підтвердження в процесі формування аудиторських доказів.

27. Використання роботи іншого аудитора.

28. Особливості джерел інформації при аудиті різних об’єктів обліку.

29. Аудит нематеріальних активів.

30. Фінансово-економічна інформація та необхідність підтвердження її достовірності незалежним експертом.

31. Аудит валютних операцій (експорт, імпорт).

32. Аудит розрахунків з бюджетом (окремо: ПДВ, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб тощо).

33. Фінансовий аналіз в аудиті.

34. Відмінність та необхідність аудиторського висновку та аудиторського звіту.

35. Використання аудиторського висновку замовником аудиту.

36. Відповідальність аудитора за зміст аудиторського висновку.

37. Аудиторські висновки спеціального призначення.

38. Особливості надання аудиторських послуг фахівцями Вашої спеціальності.

39. Аудит валютних операцій.

40. Аудит операцій з векселями.

41. Внутрішній аудит.

42. Аудит підприємств з іноземними інвестиціями.

43. Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості.

44. Міжнародні стандарти завдань з огляду історичної фінансової інформації.

45. Аудит фінансових звітів з вивченням питань пов'язаних з охороною довкілля.

46. Аудит похідних фінансових інструментів.

47. Аудит підприємств малого бізнесу.

48. Аудит балансу.

49. Аудит звіту про фінансові результати.

50. Аудит звіту про рух грошових коштів.

51. Аудит звіту про власний капітал.

52. Аудит активів (за окремими їх видами).

53. Аудит капіталу та зобов'язань.

54. Аудит доходів і фінансових результатів.

55. Аудит фінансової звітності акціонерних товариств.

56. Аудит фінансових звітів банків.

57. Огляд фінансово-економічної інформації.

58. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

59. Транснаціональні аудиторські компанії на ринку аудиторських послуг (Прайс Уотер Хаус Куперс, Делойт Рос Томацу (DRT), Клівленд Піт Марвік Герделер (KPMG), Ернст енд Янг Інтернейшнл ЛТD та інші).

60. Проблеми розвитку інституту аудиту в Україні.

Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання.

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з аудиту, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора.

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з табл. 2.

Таблиця 2

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

00

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо).На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Оформлення контрольної роботи аналогічно оформленню реферату (титульна сторінка, відповіді та рішення, список використаної літератури).

Завдання для контрольної роботи

Завдання 1.

1. Сучасне визначення терміну "аудит".

2. Мета аудиту фінансової звітності.

3. Принцип незалежності в аудиті.

4. Особливості аудиту статутного капіталу.

Завдання 2.

1. Види аудиторських послуг, на які розповсюджується дія міжнародних стандартів аудиту.

2. Фундаментальний принцип професійної етики "чесність".

3. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за правовою ознакою.

4. Особливості аудиту резервного капіталу.

Завдання 3.

1. Аудит як інститут ринкової економіки.

2. Фундаментальний принцип професійної етики "конфіденційність".

3. Предмет аудиту фінансової звітності.

4. Особливості аудиту основних засобів.

Завдання 4.

1. Причини виникнення незалежного аудиту.

2. Поняття сертифікації аудиторів.

3. Властивий (невід'ємний) ризик.

4. Особливості аудиту готівкових коштів.

Завдання 5.

1. Функції керівника аудиторської групи.

2. Зміст фундаментального принципу "незалежність".

3. Метод тестування в аудиті.

4. Особливості аудиту виробничих запасів.

Завдання 6.

1. Сучасне визначення терміну "аудитор" згідно МСА.

2. Зміст фундаментального принципу "професійна поведінка".

3. Сутність методу вибіркового дослідження в аудиті.

4. Особливості аудиту незавершеного виробництва.

Завдання 7.

1. Термін "аудитор" в українському законодавстві.

2. Забезпечення незалежності та якості роботи аудитора.

3. Ризик аудиту та його складові.

4. Особливості аудиту товарних запасів.

Завдання 8.

1. Сутність реєстрації суб'єктів аудиторської діяльності.

2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за його метою .

3. Зовнішні причини перекручень фінансової звітності.

4. Особливості аудиту дебіторської заборгованості.

Завдання 9.

1. Супутні послуги.

2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за статусом фахівця.

3. Внутрішньо - господарські причини перекручень фінансової звітності.

4. Особливості аудиту грошових коштів.

Завдання 10.

1. Принцип професійного скептицизму в аудиті.

2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за його результатом.

3. Етапи (стадії) проведення аудиту.

4. Особливості аудиту витрат майбутніх періодів.

Завдання 11.

1. Зміст терміну "аудиторські докази".

2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за практичними завданнями.

3. Загальна стратегія аудиту.

4. Особливості аудиту витрат матеріалів.

Завдання 12.

1. Зміст терміну "внутрішній аудитор".

2. Відмінність аудиту від адміністративного контролю за управлінськими зв'язками.

3. План проведення аудиту та аудиторські процедури.

4. Особливості аудиту валютних коштів.

Завдання 13.

1. Зміст терміну "зовнішній аудитор".

2. Законодавчі вимоги щодо обмеження діяльності аудитора.

3. Зміст основного етапу аудиту.

4. Аудиторський звіт.

Завдання 14.

1. Ризик контролю.

2. Умови отримання сертифікату аудитора.

3. Зміст заключного етапу аудиту.

4. Модифікований аудиторський висновок.

Завдання 15.

1. Ризик не виявлення помилок.

2. Аудиторська палата України.

3. Попереднє дослідження в аудиті.

4. Особливості аудиту статутного капіталу.

Завдання 16.

1. Властивий ризик.

2. Права аудитора.

3. Договір на проведення аудиту.

4. Стандартний аудиторський висновок.

Завдання 17.

1. Поняття аудиторського ризику.

2. Обов'язки аудитора.

3. Лист-зобов'язання в аудиті.

4. Особливості аудиту розрахунків з ПДВ.

Завдання 18.

1. Загальна характеристика Кодексу професійної етики бухгалтерів і аудиторів.

2. Термін "шахрайство" в аудиті.

3. Джерела одержання аудиторських доказів.

4. Безумовно-позитивний аудиторський висновок.

Завдання 19.

1. Структура міжнародних стандартів аудиту.

2. Термін "помилка" в аудиті.

3. Сутність аудиторських доказів та вимоги до них.

4. Умовно-позитивний аудиторський висновок.

Завдання 20.

1. Методи та методичні прийоми в аудиті.

2. Термін "суттєве викривлення".

3. Рівень надійності аудиторських доказів.

4. Негативний аудиторський висновок.

Завдання 21.

1. Термін "аудиторські процедури".

2. Сутність методу фізичної перевірки.

3. Класифікація аудиторських доказів.

4. Відмова аудитора від надання висновку.

Завдання 22.

1. Причини необхідності побудови інституту незалежного аудиту.

2. Зміст фундаментального принципу "професійна компетентність та належна ретельність (старанність)".

3. Обов'язкові положення договору на проведення аудиту.

4. Особливості аудиту розрахунків з податку на прибуток.

Завдання 23.

1. Об'єкти аудиту.

2. Користувачі фінансово-економічної інформації.

3. Робочі документи аудитора та мета їх оформлення.

4. Особливості аудиту розрахунків з Пенсійним фондом.

Завдання 24.

1. Об'єкти супутніх аудиторських послуг.

2. Сутність методу документальної перевірки.

3. Зміст робочих документів аудитора.

4. Особливості аудиту розрахунків з оплати праці.

Завдання 25.

1. Аудит в системі господарського контролю.

2. Побудова інституту аудиту в Україні.

3. Права на робочі документи аудитора.

4. Особливості аудиту фінансових інвестицій.

Виконання і захист практичних завдань

Практичні та індивідуальні завдання з дисципліни «Аудит» виконується студентами протягом семестру згідно програми курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснюється поточний контроль виконання практичних та індивідуальних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди із студентом по кожному завданню. Кожне завдання оцінюється окремо у відповідності із встановленими критеріями оцінки.

Виконання практичних завдань носить творчий характер. Попередньо студент повинен вивчити відповідні теми за рекомендованою літературою, список якої наведено в кінці цих методичних матеріалів.

З незрозумілих питань курсу студент може одержати консультацію викладача дисципліни і відповідні дні, за графіком, встановленим кафедрою.

Завдання виконуються в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Вимоги до оформлення – аналогічні вимогам до оформлення реферату. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні пояснення.

Завдання подаються до захисту в систематизованому, охайному вигляді.

4. Система поточного та підсумкового контролю

Форма навчання: денна, вечірня

4.1. Поточний контроль

Об’єктами контролю є:

1. Виконання завдань та відповіді на семінарських і практичних заняттях.

2. Виконання завдань для самостійної роботи .

3. Виконання модульних контрольних робіт.

1.1. Оцінка виконання завдань та відповідей на семінарських і практичних заняттях

Оцінці підлягають активність роботи студента протягом семестру при обговоренні теоретичних питань, рівень знань, продемонстрованих у відповідях на практичних заняттях та своєчасність і якість вирішення практичних завдань. Практичні завдання, запропоновані викладачем для вирішення на практичних заняттях, повинні бути належним чином оформленими в окремому зошиті або на стандартних скріплених аркушах паперу (А4).

Порядок оцінювання окремих практичних занять виходячи з максимальної загальної кількості балів (30 балів) та реальної кількості занять:

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 16;

у тому числі:

1 заняття – модульна контрольна робота (оцінюється окремо);

2 заняття – проведення презентацій результатів виконання вибіркових самостійних робіт (оцінюється окремо);

13 занять – проведення практичних занять за всіма темами курсу. Практичні заняття за темами 1–14 оцінюються так:

№ заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

№ теми

1

2

3

4,5

6

7

8

9

10/1

Презентація

10/2

10/3

11,

12

13,14

Презентація

Модуль

Максимальна кількість

балів

2

2

2

2

2

3

2

2

3

3

3

2

2

Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи. Критерії оцінки відповідей:

3 /2 бали -

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу

2/1,5 бали -

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках

1 бал -

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках

0 балів -

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу.

Таким чином, студент протягом семестру, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 30 балів.

Про план проведення контрольних занять (замірів) викладач повідомляє студентів на першому практичному занятті.

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ:

загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 8;

у тому числі:

1 заняття – модульна контрольна робота (оцінюється окремо);

7 занять – проведення практичних занять за темами курсу. Практичні заняття за оцінюються так:

№ заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

№ теми

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

9,10

11, 12

13, 14

Модуль

Максимальна кількість

балів

4

4

4

4

6

4

4

Контрольні заміри проводяться у вигляді вирішення практичних завдань, тестування, дискусії, усного експрес-опитування, презентацій результатів роботи . Критерії оцінки відповідей:

6 /4 бали -

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу

4/3 балів -

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках

3/2 бали -

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках

0 балів -

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу.

Таким чином, студент протягом семестру, виконуючи заплановані робочою програмою і викладачем завдання, може набрати від 0 до 30 балів.

Про план проведення контрольних занять (замірів) викладач повідомляє студентів на першому практичному занятті.

1.2. Оцінка виконання завдань для самостійної роботи

Оцінці підлягає виконання домашніх завдань для самостійної роботи

За власним вибором студенти виконують аналітичний огляд наукових публікацій, підготовку презентацій обраних тем курсу або готують доповідь на наукову студентську конференцію. Обсяг виконаного вибіркового завдання 20-27 сторінок друкованого тексту (вимоги до оформлення див. у розділі «Курсова робота»). Обсяг презентаційних матеріалів до обраної теми курсу визначається кількістю питань передбачених програмою.

Результати виконання завдань для вибіркової самостійної роботи в цілому оцінюються викладачем за шкалою від 0, 6, 8, 10 балів за результатами їх презентації в аудиторії.

1.3. Оцінка виконання модульних завдань

Наприкінці семестру виконується модульна контрольна робота з 5 завдань.

Кожне завдання оцінюється 0, 1, або 2 бали залежно від повноти викладеної студентом відповіді.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів.

Форма навчання: заочна

1. Поточний контроль

Об’єктами контролю є:

1. Виконання обов’язкових завдань для самостійної роботи.

2. Виконання модульних контрольних робіт.

3. Виконання індивідуального вибіркового завдання.

Оцінювання виконання завдань

1.1. Протягом семестру студенти виконують обов’язкові завдання для самостійної роботи (індивідуальні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки, які оцінюються від 0 до 20 балів. Домашня контрольна робота складається з 4 питань, кожне з яких оцінюється 0, 3, 5 балів.

1.2. Модульна контрольна робота складається з 5 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється 0, 1, або 2 бали залежно від повноти викладеної студентом відповіді. Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 10 балів

1.3. За вибором студенти виконують аналітичний огляд наукових публікацій або реферат за темою, погодженою з викладачем, які оцінюються 0, 6, 8, 10 балів.

Підсумкова оцінка поточного контролю складається з оцінок за пунктами 1.1 – 1.3 (від 0 до 50 балів).

4.2. Підсумковий контроль знань студентів у формі державного іспиту

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за 4-х бальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) залежно від рівня знань та їхнього застосування для вирішення практичних завдань.

Переведення результатів екзамену до 100-бальної шкали здійснюється наступним чином.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Рівень знань

Оцінка за 100 бальною шкалою

Відмінний

10

Добрий

8

Задовільний

6

Незадовільний

0

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 1 до 50 балів включно.

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів (до 60 %), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Подальше оформлення результатів іспиту здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання національної та шкали ECTS згідно таблиці.

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

4.3. Порядок ліквідації академічної заборгованості

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами підсумкового контролю знань, який проводиться у формі державного екзамену з дисципліни. Незадовільну оцінку студент одержує також й у разі виконання письмових екзаменаційних завдань державного екзамену з їхньою оцінкою менше ніж у 30 балів (результати поточного контролю в загальній підсумковій оцінці не враховуються). Неявка студента на державний екзамен вважається академзаборгованістю.

Студенти, які мають академзаборгованість з державного екзамену, мають право на повтору атестацію в наступний термін роботи Державної екзаменаційної комісії протягом наступних трьох років.

Перескладання державного екзамену здійснюється за білетами з 10 питань кожне з яких оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. Результати поточного контролю при цьому не враховуються.

Рекомендована література

Нормативна

1. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. №3125 –ХІ в редакції Закону України від 14.09.06 р. №140–V.

2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Вид. 2007 р. / Пер. з англ. – К.: ТОВ ІАМЦ АУ “Статус”, 2008. – 1172 с.

3. Нормативні документи аудиторської палати України: www.apu.com.ua

4. Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів: www.ifac.org

Основна

1. Аудит: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. Дисц. / В.Я. Савченко, В.О. Зотов, С.А. Кириленко та ін. – К.:КНЕУ, 2004. – 268с.

2. Аудит: Практ. Пособие / под ред. А.Н. Кузьминского. – К.: Учетинформ, 1996. – 283 с.

3. Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України. Навч. посіб. – К.: “Статус”, 2005. – 172 с.

4. Бычкова С.М., Итыгилова Е.Ю. Международные стандарты аудита / Под ред. С.М. Бычковой. – СПб.: Питер; М.: Издательский дом БИНФА, 2009. – 384 с.

5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. – 2-е вид. Перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2002.– 672с.

6. Ватуля І.Д., Канцедал Н.А., Пономаренко О.Г. Аудит. Практикум. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 304 с.

7. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: 3-те вид. переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2007. – 444 с.

8. Ільїна С.Б. Основи аудиту: навч. посібник. – К.: Кондор, 2006. – 377 с.

9. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: «Каравелла», 2008. – 312 с.

10. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: Учебник. – 2–е изд., перераб. и доп.– М.: Магистр, 2008. – 287 с.

11. Пантелеєв В.П. Аудит.: навч. посібник, – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 400 с.

12. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.

13. Петрик О.А., Зотов В.О. “Аудиторська діяльність в Україні. Законодавчо – нормативне регулювання: сучасний стан” // “Бухгалтерський облік і аудит”. – 2007. – № 11. – с. 59 – 65.

14. Петрик О. Аналітична оцінка розвитку нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні // “Бухгалтерський облік і аудит”. – 2008. – № 12. – с. 47–52.

15. Петрик О. Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні: реалії сьогодення // “Бухгалтерський облік і аудит”. – 2009. – № 8-9. – с. 70–77.

16. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. Посіб. / За заг. ред. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472 с.

17. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Практикум. –– К.: Центр учбової літератури, 2009. –– 464 с.

18. Савченко В.Я. Аудит: Навч. Посібник. Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 322 с.

19. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295 с.

20. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика. Навч. посіб. – К.: Хай–Тек Прес, 2008. – 560 с.

Додаткова

1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ., гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финанси и статистика, 1995. – 560 с.

2. Арабян К.К. Организация и проведение аудиторской проверки: учеб. пособие / К.К. Арабян. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 447 с.

3. Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ.- К.: Основа, 2000. – 192 с.

4. Аудит. Методика документування: Кол. Авторів за заг. Ред. Академіка АЕМУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 457 с.

5. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейлі, М.Б. Хирш: Пер. с англ. Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.

6. Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, эффективность, стандарты. – М.: «Элит 2000», «ЮНИТИ-ДАНА», 2003. – 400 с.

7. Евдокимова А.В. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации: Практическое пособие / А.В. Евдокимова, И.Н. Пашкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 208 с.

8. Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія / За ред. Є.В. Мниха. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.

9. Ерофеева В.А. Аудит: учеб. пособие / В.а, Ерофеева, В.А. Пискунов, Т.А. Битюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010. – 638 с.

10. Миронова О. Аудиторская деятельность: организация системы внутреннего контроля качества. – Харьков, «Фактор», 2009. – 352 с.

11. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

12. Огійчук М.Ф., Новіков І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2010. – 584 с.

13. Панкова С.В. Международные стандарты аудита: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 287 с.

14. Ришар Жак. Аудит и аналіз хозяйственной деятельности предприятия: Пер.с фр. / Под ред. Л.П. Белых . – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

15. Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / за наук. ред. С. Голова. – К.: “Три крапки”, 2005. – 584 с.

16. Рябухин С., Климантов С. Аудит эффективности государственного сектора экономики: Курс лекций. 2-е изд., доп. – М.: Триада Лтд, 2006. – 304 с.

17. Саунин А.Н. Аудит эффективности использования государственных средств: Вопросы теории и практики. – М.: Высшая школа, 2005. – 311 с.

18. Соколов Я.В. Очерки развития аудита . – М.: ФБК-Пресс, 2004. – 376 с.

19. Стандарты аудиторской деятельности. 34 Федеральных правила. Текст с изменениями и дополнениями на 15 октября 2009 г. – м.: Эксмо, 2009. – 304 с.

20. Стандарти аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів: тести. Навч. посібник / За ред.. Ф.Ф. Бутинця та Н.І. Петренко. – Житомир: ПП «Рута», 2006. –208 с.

21. Утенкова К. Аудит с нуля. – Харьков, «Фактор», 2009. – 304 с.

5. Зразок екзаменаційного білету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ”

Обліково-економічний факультет

КАФЕДРА АУДИТУ

Навчальна дисципліна «Аудит»

Державний іспит

Екзаменаційний білет №

1. Еволюція статусу аудитора в світовій економічній історії.

2. Визначення рівня суттєвості.

3. Обґрунтування умовно-позитивного аудиторського висновку.

4. Розв’язати тестові завдання.

4.1. Аудиторський висновок обов’язково передається аудиторською фірмою:

а) замовнику та податковому органу;

б) замовнику та всім користувачам звітності перевіреного суб’єкта ;

в) замовнику та в Аудиторську палату;

г) замовнику.

4.2. Величина аудиторського ризику:

а) розраховується за формулою;

б) визначається за результатами тестування;

в) встановлюється аудитором за згодою замовника;

г) встановлюється нормативами аудиту.

5. За результатами аудиторської перевірки виявлено, що при списанні на виробництво нарахованої зарплати в результаті помилки бухгалтерії підсумок одної розрахункової відомості списано двічі, а іншої залишився не віднесеним, що призвело до зменшення витрат виробництва по нарахованій заробітній платі на 350 грн., та обов’язкових внесках на соціальній заходи (розрахувати самостійно згідно діючих норм). В податковому обліку помилок з цього приводу не віднайдено. Крім того, не було списано кредиторську заборгованість, по якій минув строк позовної давності в грудні звітного року на суму в 2400 грн.

Прокоментуйте цю ситуацію з посиланням на нормативні документи. Дайте рекомендації по виправленню помилок і пояснить їх вплив на показники фінансової звітності.

Зав. кафедри аудиту

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!