Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5034 Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу Економічний аналіз

Методичні вказівки для виконання курсових робіт з курсу Економічний аналіз

« Назад

 

Структура курсових робіт

Незалежно від теми курсова робота повинна включати приблизно такі розділи

1. Вступ

Наводиться коротка характеристика завдань, які стоять перед галуззю та підприємством на даний момент часу, обґрунтовується актуальність дослідження вибраного об’єкта аналізу, визначається мета і основні завдання курсової роботи.

2. Теоретичні та методичні питання аналізу

У даному розділі необхідно розкрити економічну суть того об’єкта аналізу, дослідженню якого присвячена курсова робота, показати його народногосподарське та галузеве значення, особливості в умовах ринкової економіки. Обґрунтувати систему показників необхідних для аналізу. Ці питання повинні бути описані на базі критичного огляду літературних джерел. Дати характеристику вибраним методам аналізу, які будуть використовуватися в роботі (традиційні, математичні, евристичні).

3. Аналіз об¢єкта дослідження

Даний розділ є основним у курсовій роботі. В ньому необхідно привести аналіз техніко-економічних показників та досліджуваних показників, привівши їх у співставимий вигляд, дати їх аналіз, показати взаємозв’язок між ними, використовуючи різні методи аналізу. Вияснити умови та першопричини, які позитивно (негативно) впливають на предмет дослідження, використовуючи при цьому як загальну статистичну звітність, так і первинну документацію підприємства. Застосувавши метод екстраполяції, розрахувати прогнозні значення показника на найближчий рік. В результаті аналізу необхідно вийти на “вузькі” місця в господарській діяльності підприємства.

4. Основні напрями та резерви поліпшення об’єкта аналізу

Даний розділ є логічним завершенням попереднього. В ньому на підставі проведеного аналізу визначаються основні напрямки і обґрунтовуються резерви поліпшення господарської ситуації. Ці пропозиції повинні бути логічно доведені результатами попереднього аналізу та передовим досвідом споріднених підприємств та організацій.

5. Висновки

Висновки робляться по курсовій роботі в цілому і повинні охоплювати всі три попередніх розділи. Пропозиції можуть бути спрямовані на підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності, на покращання організації проведення аналізу, використання передового досвіду. Висновки необхідно представити у виді окремих пунктів.

6. Список використаної літератури.

7. Графічний матеріал

Кожна курсова робота повинна супроводжуватись необхідним графічним матеріалом. Ці матеріали наводяться в тексті роботи і можуть бути представлені графіками, діаграмами, схемами та іншими ілюстративними матеріалами. При необхідності вони можуть бути винесені на окремий формат і використовуватися при захисті курсової роботи.

У відповідності з приведеним наближеним змістом курсової роботи може бути рекомендована така її структура (у % до загального обсягу):

- вступ 5

- теоретична і методична частина 30

- аналітична частина 40

- напрямки і резерви 20

- висновки 5

8. Вихідні дані для виконання курсової роботи

Курсова робота з курсу “Фінанси підприємств ” має реальний характер. Базою для її виконання є матеріали, зібрані студентом на підприємствах різних галузей економіки.

Основними вихідними матеріалами для виконання курсової роботи є планові та звітні дані, матеріали спеціальних спостережень, а також діючі на підприємствах виробничі інструкції, схеми, положення, методики та інші відомчі і нормативні документи.

Фактичний цифровий матеріал необхідно зібрати за 3 останніх роки діяльності підприємства. В залежності від теми курсової роботи вихідними матеріалами можуть бути:

- плани і виробничі програми цехів, виробництв, відділів та підприємста в цілому за досліджуваний період;

- статистичні форми звітності за відповідні періоди часу та пояснювальні записки до них;

- первинні форми звітності з об’єктів аналізу (добові рапорти, геолого-технічні наряди, акти про аварії, паспорти свердловин, баланс календарного часу та інші);

- проектні завдання, кошториси та кошторисні розрахунки на різні виробничі об’єкти;

- чинні положення про структурні підрозділи підприємства;

- різні відомчі матеріали, що стосуються організації виробництва, праці, управління виробництва, планування, нормування, техніко-економічних розрахунків;

- графічні матеріали (схеми організаційної та виробничої структур, розміщення обладнання, свердловин, маршрути обходу та інші).

У період збору матеріалів студент повинен провести попередню оцінку і переконатися в достовірності вихідної інформації. Така оцінка передбачає як перевірку планових показників, так і звітних даних. Особливу увагу слід приділити перевірці звітності, так як це найбільш вагоме в аналізі джерело інформації. Необхідно перевірити дотримання правил складання звітності, правильність арифметичних підрахунків окремих показників, повноту та своєчасність проведення інвентаризації та індексації, узгодженість показників різних форм звітності, порівнянність показників за різні періоди часу.

Після такої перевірки студент повинен провести попередній аналіз та оцінку зібраного матеріалу, зробити необхідні розрахунки, скласти необхідні таблиці та ескізи всіх графічних матеріалів, що передбачаються розмістити в курсовій роботі.

Тематика курсових робіт

1. Розробка плану розширення сфери діяльності суб’єкта господарювання.

2. Обґрунтування потреби у фінансуванні капіталовкладень для започаткування підприємницької діяльності.

3. Обґрунтування обсягів фінансування оборотних коштів для започаткування підприємницької діяльності.

4. Удосконалення формування і розподілу доходу підприємства.

5. Аналіз організації аналітичної роботи на підприємстві.

6. Аналіз потенційних можливостей розвитку підприємства.

7. Аналіз майна підприємства та джерел його формування.

8. Аналіз формування витрат підприємства.

9. Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства.

10. Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві.

11. Аналіз процесу виробництва продукції підприємства.

12. Аналіз процесу реалізації готової продукції.

13. Аналіз організації розрахунків з покупцями продукції.

14. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.

15. Обґрунтування напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції.

16. Оцінка ефективності реальних інвестицій підприємства.

17. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства.

18. Рейтингова оцінка діяльності і підприємства.

19. Аналіз рентабельності підприємства за моделлю Дюпона.

20. Аналіз амортизаційної політики підприємства.

21. Аналіз формування і використання нематеріальних активів підприємства.

22. Аналіз використання сировини і матеріалів у виробництві продукції.

23. Аналіз системи оплати праці на підприємстві.

24. Пошук резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві.

25. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

26. Оцінювання загроз економічній безпеці підприємства.

27. Аналіз інноваційної діяльності підприємства.

28. SWOT-аналіз при проектуванні суб’єкта господарювання.

29. Попереднє діагностування загальних показників ефективності функціонування підприємства.

30. Діагностика технічного потенціалу підприємства.

31. Діагностика трудових ресурсів підприємства.

32. Комплексна оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства.

33. Пошук напрямів удосконалення використання майна та структури капіталу підприємства.

34. Аналіз формування доходів підприємства.

35. Прогнозування процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві.

36. Обґрунтування організації процесу реалізації готової продукції.

37. Обґрунтування напрямів удосконалення розрахунків з покупцями готової продукції.

38. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства.

39. Аналіз конкурентної позиції підприємства.

40. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.

41. Оцінка фінансових інвестицій підприємства.

42. Бенч-маркінг діяльності суб’єкта господарювання.

43. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

44. Оцінка резервів зниження трудомісткості продукції підприємства.

45. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

46. Аналіз формування виробничої потужності підприємства.

47. Аналіз ризиків інноваційного проекту.

48. Діагностування фінансової кризи на підприємстві.

49. Аналіз напрямів оптимізації діяльності підприємства.

50. Прогнозування розвитку підприємства.

51. Аналіз ефективності використання майна підприємства.

52. Аналіз формування структури капіталу підприємства.

53. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства.

54. Аналіз надходження та вибуття грошових коштів підприємства.

55. Прогнозування процесу виробництва готової продукції підприємства.

56. Обґрунтування резервів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

57. Пошук резервів підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

58. Аналіз результативності бізнесу.

59. Пошук резервів підвищення ефективності використання виробничих потужностей підприємства.

60. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

61. Прогнозування ефективності інвестиційного проекту.

62. Аналіз накладних витрат підприємства.

63. Аналіз асортименту та номенклатури продукції (послуг) підприємства.

64. Розробка бюджету продажу для підприємства.

65. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства.

66. Аналіз ефективності операційної діяльності підприємства.

67. Оцінка загрози неплатоспроможності підприємства.

68. Оцінка можливості стійкого розвитку підприємства.

69. Аналіз управління вартістю капіталу підприємства.

70. Аналіз дивідендної політики підприємства.

71. Оцінка ефективності використання оборотних засобів підприємства.

72. Пошук напрямів удосконалення структури оборотних засобів підприємства.

73. Аналіз інтенсивного використання основних засобів підприємства.

74. Аналіз екстенсивного використання основних засобів підприємства.

75. Оцінка резервів підвищення ліквідності підприємства.

76. Оцінка забезпечення фінансової рівноваги підприємства.

77. Обґрунтування джерел фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства.

78. Аналіз формування витрат за окремими виробництвами продукції (послуг).

79. Аналіз технічного стану та зносу основних засобів підприємства.

Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується на аркушах білого паперу. Обсяг роботи у розмірі 30-35 друкованих сторінок (формат А – 4, шрифт – 14 Times New Roman, інтервал – 1,5); рукописного тексту – 35- 40 сторінок.

Текст курсової роботи необхідно викладати, залишаючи поля таких розмірів: лівий не менше 25 мм, правий не менше 10 мм, верхній та нижній – не менше 20 мм.

Заголовки структурних частин курсової роботи: "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" - подають великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів дають маленькими літерами, крім першої великої з абзацного відступу.

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки підпунктів дають маленькими літерами, крім першої великої з абзацного відступу. Кожну структурну частину курсової роботи необхідно починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів подасться арабськими цифрами без знака "№". Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На ньому номер сторінки не ставлять, а на наступному - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ". Після номеру крапку не ставлять. Потім з нового рядка друкують заголовок розділ.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

При написання роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводять відомості у курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документ і перевірити достовірність фактів про цитування документа, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту. Якщо використовуються відомості матеріалів з монографії з великою кількістю сторінок, тоді необхідно вказати номери сторінок, на які дано посилання.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань на кожній сторінці, починаючи з одиниці. При посиланнях на джерела у виносках воно має відповідати його опису, за переліком посилань із зазначенням номера і відповідним поданням виноски.

У тексті курсової роботи при згадуванні прізвища автора спочатку пишуться його ініціали, а потім саме прізвище (С.І. Юрій). У виносці навпаки, спочатку вказується прізвище, а дальше ініціали автора (Юрій С.І.).

При використанні наукової праці (книжки, статті, монографії) вперше наводиться місце видання, видавництво, рік видання, сторінка, з якої взята цитата чи факт. При цьому потрібно дотримуватись встановлених правил оформлення (маються на увазі розділові знаки). При дальшому згадуванні тієї ж праці у виносці досить зазначити автора, написати "Вищевказана праця" та вказати номер сторінки

При використанні статті у виносці зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті, а далі, через дві риски (//), назва журналу, рік видання, номер, сторінка, на якій знаходиться відповідний текст.

При використанні колективних праць (більше ніж три автора) зазначається назва праці, прізвище та ініціали її відповідального редактора, а також інші вихідні дані.

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у курсових роботах

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец.Л. Звонська]. — Львів: Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині: історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХЫП, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П'ять і більше авторів

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. - Х.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття:[антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007.

— 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] с.

2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 — . — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. — 2005. — 277 с.

Матеріали конференцій,

з'їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. Молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева. — Х.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаева, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. Текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

Законодавчі та

нормативні

документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

Стандарти

1. Якість води. Словник термінів: ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.:Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Керівництво, оцінка та захист курсової роботи

Теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри, на якому і призначається керівник. Всі питання, що пов’язані з роботою, вирішуються безпосередньо з керівником. Він підписує завдання на курсову роботу.

При виникненні будь-яких труднощів або неясностей в період збору матеріалів студент повинен отримати відповідну консультацію у керівника підрозділу, в якому проводиться збір матеріалів, або у керівника практики від підприємства /університету/.

На початку навчального семестру, в якому виконується курсова робота, студент повинен скласти і погодити з керівником календарний графік роботи і вказати в ньому дату закінчення кожного розділу окремо та загальний строк закінчення. Додержання графіку є обов’язковим, враховується при остаточній оцінці виконаної роботи.

Виконана курсова робота повинна бути здана не пізніше встановленого терміну. Керівник перевіряє роботу, дає офіційну рецензію та вирішує питання про допуск роботи до захисту. Час на перевірку зданих керівнику робіт - до 7 днів.

Студентові слід прочитати рецензію на курсову роботу заповнену рецензентом (науковим керівником) , в якій вказані як позитивні її сторони, так і недоліки. Щодо зауважень рецензента необхідно:

- на висвітлені питання дати відповіді;

- на питання, які висвітлені неповно, підготувати доповнення;

- на питання, які висвітленні неправильно, підготувати правильні відповіді.

Курсова робота підлягає захисту в строки та перед комісією. При захисті та оцінці курсової роботи враховується актуальність теми, глибина та самостійність її розробки, вміння викласти та захистити свої позиції.

Якщо студент на захисті курсової роботи одержав незадовільну оцінку, повторний захист не допускається. В цьому випадку студенту видається інша тема курсової роботи. Перезахист курсової роботи для одержання вищої оцінки допускається тільки в тому випадку, коли оцінка, яку виставив керівник при перевірці, не нижча одержаної при захисті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!