Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5033 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Гроші та кредит

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Гроші та кредит

« Назад

Зміст

 

Передмова. 3

 

1. Зміст та структура курсової роботи. 5

 

2. Вибір теми курсової роботи. 8

 

3. Перелік тем курсової роботи. 9

 

4. Критерії оцінки якості виконання курсової роботи. 19

 

Рекомендована література. 21

Передмова

 

Сучасний фахівець з фінансів здатен досягти успіху в своїй професіональній діяльності тільки за умови наявності чіткого уявлення щодо сутності і видів грошей, кредиту, грошово-кредитного обороту, валюти і валютних відносин, організації грошового обороту; знання основних принципів побудови грошових систем й правил кредитування; розуміння впливу грошово-кредитної та фіскально-бюджетної політики на економічний розвиток держави. Зауважимо, що тільки свідоме використовування інструментів грошово-кредитної системи здатне забезпечити ефективність роботи господарюючих суб’єктів у всіх ланках суспільного виробництва.

 

Дисципліна «Гроші та кредит» є нормативною і належить до циклу природничо-наукової підготовки. Наукове розуміння проблем грошей, грошового обігу, кредитних відносин, банківської справи є необхідним компонентом становлення професійних економічних знань студентів.

 

Предметом дисципліни є особлива сфера виробничих відносин, яка пов’язана з функціонуванням грошей, кредиту, банків, бірж. Предмет дисципліни передбачає поглиблене вивчення студентами організації грошових і кредитних відносин у ринковому просторі, які виникають у процесі кругообігу товарів, послуг та функціонування фінансового ринку, а також зовнішні валютні ринки, валютні відносини і системи.

 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з питань грошей, кредиту, грошово-кредитного обігу, необхідних для практичної діяльності в умовах ринкової економіки.

 

Головні завдання курсу полягають в тому, щоб: довести до студентів зміст механізму походження і розвитку економічних категорій «гроші» і «кредит»; ознайомити студентів з провідними теоріями в сфері грошово-кредитних відносин; сформувати у студентів теоретичну та методологічну базу знань, необхідну і достатню для практичного використання грошово-кредитних інструментів; навчити студентів методикам аналізу грошово-кредитної політики, яка проводиться в країні; ознайомити студентів з міжнародним досвідом організації грошово-кредитної системи і дослідити можливість використання його в Україні.

 

Виконання курсової роботи спрямовано на закріплення і поглиблення знань з даної дисципліни; систематизацію та узагальнення знань студентів з основ здійснення грошово-кредитної, фіскально-бюджетної та валютної політики держави, механізму функціонування ринку грошового ринку і грошово-кредитної системи країни в цілому.

1. Зміст та структура курсової роботи

 

Робота повинна мати чітку й логічну структуру: короткий вступ, основна частина й висновки.

 

Вступ – короткий за формою, але змістовний. У вступі до курсової роботи студент повинен розкрити загальну направленість і розвиток теми роботи, обґрунтувати актуальність теми, сформулювати її значення та охарактеризувати ступінь вивчення обраної проблеми в економічній літературі коротко проаналізувати літературу за темою дослідження, визначити ряд питань, що вимагають вирішення; визначити мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, обґрунтувати методи і прийоми які використовуються студентом у процесі виконання роботи; вказати джерела інформації, використаної автором при підготовці й написанні курсової роботи.

 

Основна частина курсової роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення предмету і об’єкту дослідження в трьох головних розділах курсової роботи, в яких розглядаються теоретичні питання з обраної теми, проводяться аналітичні дослідження і формулюється система рекомендацій щодо виправлення негативних тенденцій сформульованих студентом на основі проведених описово-аналітичних досліджень.

 

В процесі виконання першого розділу – теоретичного дослідження – студенту необхідно розкрити економічну природу теми дослідження, її роль в сучасній економічній системі; проаналізувати публікації в науковій і періодичній літературі по даній темі, викласти свою точку зору на розглянуті питання; сформулювати сутність проблем що виникають в досліджуваній сфері. Обов’язковим є оцінка нормативного-правового поля по проблемі дослідження. У цьому розділі студент повинен показати вміння рецензувати і узагальнювати теоретичні матеріали. Матеріали розділу повинні містити в собі основні цифрові дані, які характеризують об’єкт дослідження. Обов’язковим є посилання на використану літературу, цитати, ідеї, іншу інформацію, яка використана в роботі.

 

Виконуючи другий розділ курсової роботи – аналітичне дослідження – студент повинен зважати на його описово-аналітичний характер. Даний розділ в залежності від теми дослідження присвячений організації та аналізу як показників фінансової діяльності реального сектору економіки, так і стану та тенденціям загальнодержавних, макроекономічних показників, таких як: обсяги кредитування реального сектора економіки; динаміка ВВП, грошового обороту й грошових агрегатів; рівень інфляції та монетизації валового внутрішнього продукту; стан розвитку окремих секторів економіки тощо. Студент повинен показати вміння оцінювати взаємний вплив загальнодержавних показників та показників окремих секторів економіки, а також визначати характер та ступінь впливу окремих регулюючих заходів держави на діяльність об’єкту дослідження.

 

В третьому розділі на базі проведених досліджень студентом повинні бути визначені основні тенденції розвитку суб’єкта і об’єкта дослідження, визначені позитивні і негативні риси означених змін; мусять бути сформульовані конкретні пропозиції і рекомендації по вдосконаленню існуючого стану розвитку об’єкта дослідження.

 

У висновках необхідно підвести підсумки дослідження даної теми, сформулювати основні теоретичні і аналітичні результати дослідження та практичні рекомендації, виходячи отриманих результатів розрахунків і проведеного аналізу.

 

У Списку використаної літератури потрібно виділити головні літературні джерела, опрацювання яких необхідне при написанні роботи. Для цього використовуються тематичні й бібліографічні вказівки, каталоги бібліотеки. Важливе значення в підборі літератури мають періодичні економічні видання (часописи “Економіка України”, “Вопросы экономики”, “Економіст”, “Фінанси України”, “Банківська справа”, газети “Голос України”, “Урядовий кур’єр”, “Фінансова Україна” та інші). Причому використовувати потрібно сучасну літературу. Це дасть можливість уникнути посилань на застарілі положення та ідеї.

 

Написану роботу треба відредагувати й оформити належним чином. Оформлення курсової роботи повинно відповідати вимогам ДСТУ-3008-95. Робота має бути надрукована або написана просто, чітким розбірливим почерком, грамотно й охайно. Слід уникати в роботі книжкових висловів, повторень, уважно стежити за тим, щоб не було протиріч між окремими її положеннями тощо.

 

Обсяг курсової роботи – 30-40 сторінок стандартного формату (А4). Зміст роботи повинен викладатися відповідно до плану з розбивкою по питаннях. Розкриття питань повинно узагальнюватись висновками за розглянутими складовими курсової роботи.

2. Вибір теми курсової роботи

 

Розрахунок варіанту курсової роботи відбувається з переліку тем таким чином: для першої групи: Z = № (№ – номер студента в списку групи); для другої групи: Z= №+30; для третьої групи: Z= №+60, для четвертої групи: Z= №+90, для п’ятої: Z= №+120.

3. Перелік тем курсової роботи

 

1. Економічна природа та функції грошей. Трансформація функцій грошей в сучасній грошово-кредитній системі.

 

2. Грошовий ринок та особливості його функціонування в Україні.

 

3. Грошові реформи і особливості їх проведення в Україні.

 

4. Інфляція та її особливості в Україні.

 

5. Економічна основа грошового обігу та грошова маса.

 

6. Роль грошей у розвитку економіки України.

 

7. Державне регулювання грошового обігу та його особливості в Україні.

 

8. Закони кредитної емісії (Примітка: серед іншого рекомендується розглянути наслідки порушення законів кредитної емісії).

 

9. Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошової сфери.

 

10. Особливості державного регулювання грошової сфери: завдання, методи, механізм.

 

11. Аналіз ролі і функціонування небанківських фінансово-кредитних інститутів в Україні.

 

12. Банківська система України та особливості її формування.

 

13. Дослідження впливу банків на діяльність торгово-промислових компаній в Україні.

 

14. Дослідження причин знецінення паперових грошей в Україні.

 

15. Дослідження впливу розвитку і функціонування грошових потоків на грошовий оборот.

 

16. Ціна грошей: сутність і особливості визначення.

 

17. Дослідження особливостей і проблем регулювання грошового ринку України.

 

18. Аналіз виникнення і розвитку посередницьких структур на грошовому ринку України.

 

19. Аналіз механізму розвитку інфляції та шляхів її подолання.

 

20. Дослідження ролі заощаджень та інвестицій у збалансуванні грошового обігу і грошового ринку.

 

21. Дослідження зміни вартості грошей в перехідній економіці України.

 

22. Аналіз впливу позичкового проценту на механізм державного регулювання економічних процесів.

 

23. Аналіз ступеню ризику по операціям банку по залученню та розміщенню коштів.

 

24. Теорії грошей: сутність і основні постулати, уособлення в сучасній грошово-кредитній системі.

 

25. Теорії кредиту, їх основні постулати, уособлення в сучасній грошово-кредитній системі.

 

26. Європейський валютний ринок: сутність, структура, тенденції і перспективи розвитку.

 

27. Сутність грошей і походження грошей. Трансформація ролі держави у створенні грошей за умов ринкової економіки.

 

28. Сучасний стан та проблеми розвитку фінансових компаній в Україні

 

29. Тенденції розвитку та перспективи функціонування кредитних спілок в Україні

 

30. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини України.

 

31. Форми грошей та види грошей, історичний аспект їх трансформації і зміни ролі грошей в створені грошей і регулюванні грошової маси.

 

32. Функції грошей та їх еволюція. Взаємозв’язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості.

 

33. Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні і соціальні процеси.

 

34. Інфляція: суть, форми прояву, причини та наслідки. (Примітка: Рекомендується розглянути: вплив інфляції на виробництво, зайнятість та життєвий рівень; особливості інфляційного процесу в Україні).

 

35. Кредитні гроші. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави в утвердженні кредитних зобов’язань у якості грошей.

 

36. Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Примітка: Рекомендується розглянути: купівельну спроможність як вираження вартості грошей при різних їх формах; вартість грошей і час; вплив зміни вартості грошей на економічні процеси).

 

37. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей та процент.

 

38. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів.

 

39. Еволюція видів і ролі грошей у перехідній економіці України.

 

40. Грошовий оборот: поняття і основні складові. Організація готівкового обігу в Україні.

 

41. Створення і розвиток грошової системи України. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні.

 

42. Дослідження особливостей становлення та розвитку банківської системи України.

 

43. Основні суб’єкти грошового обороту. Основні ринки, що взаємопов’язуються грошовим оборотом та основні тенденції їх розвитку.

 

44. Національний дохід і національний продукт як визначальні параметри грошового обороту.

 

45. Грошові потоки: поняття грошових потоків, критерії їх класифікації, аналіз тенденцій змін характеристики основних видів грошових потоків та взаємозв’язку між окремими видами грошових потоків.

 

46. Структура грошового обороту та тенденції її трансформації. (Примітка: рекомендується розглянути: готівковий та безготівковий сектори грошового обороту; сектор грошового обороту, фінансовий та кредитний сектори; проаналізувати їх стан і визначити тенденції змін).

 

47. Маса грошей, що обслуговує грошовий оборот, її склад та вплив факторів макро-, мезо- та мікросередовища на зміну параметрів та структури грошової маси.

 

48. Швидкість обігу грошей та її вплив на розвиток економічної системи держави. (Примітка: Серед іншого рекомендується розглянути: поняття, фактори макро-, мезо- та мікросередовища на зміну швидкості обігу та її вплив на масу і стабільність грошей; порядок розрахунку швидкості обігу грошей та проаналізувати швидкість обігу грошей в останні роки і визначити вплив швидкості грошей на економічні процеси).

 

49. Закон кількості грошей, необхідних для обороту, його суть, вимоги та наслідки порушення вимог. (Примітка: проаналізувати виконання закону в сучасних умовах господарювання).

 

50. Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий обіг (Примітка: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки) їх суть, характеристика та тенденції розвитку та регулювання.

 

51. Особливості та тенденції розвитку грошовий ринку України (Примітка: серед іншого рекомендується розглянути: суть і функції грошового ринку, визначити особливості прояву на грошовому ринку основних ринкових ознак: попиту, пропозиції, ціни.; визначити основні тенденції розвитку грошового ринку).

 

52. Гроші як об’єкт купівлі-продажу.

 

53. Банки і небанківські фінансово-кредитні інститути як суб’єкти грошового ринку.

 

54. Економічна структура грошового ринку. Ринок грошей і ринок капіталів. Ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку (Примітка: Серед іншого рекомендується розглянути: суть і структуру грошового ринку, визначити особливості і тенденції розвитку основних структурних елементів грошового ринку в Україні).

 

55. Дослідження попиту на гроші з боку різних економічних суб’єктів.

 

56. Механізми формування пропозиції грошей на сучасному етапі розвитку грошово-кредитної системи.

 

57. Основні тенденції державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

 

58. Сутність, призначення та основні тенденції функціонування Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

 

59. Сутність та основні проблеми функціонування бюро кредитних історій в Україні

 

60. Державне регулювання стійкості комерційних банків.

 

61. Проблеми встановлення та підтримки рівноваги на грошовому ринку за умови валютних інтервенцій центрального банку.

 

62. Грошова система України: становлення і розвиток, трансформація елементів грошової системи в умовах інфляції.

 

63. Основні типи грошових систем, їх еволюція (Примітка: серед іншого рекомендується розглянути іноземний досвід формування і розвитку грошових систем).

 

64. Грошово-кредитна політика центрального банку України та особливості її реалізації в останні десятиліття. (Примітка: серед іншого рекомендується розглянути: інструменти грошово-кредитного регулювання, особливості та ефективність їх застосування).

 

65. Суть кредиту та еволюція кредиту в міру розвитку суспільного виробництва (Примітка: серед іншого рекомендується розглянути розвиток процесів кредитування різних галузей економіки).

 

66. Дослідження форм кредиту та особливостей їх розвитку на сучасному етапі розвитку держави.

 

67. Розвиток банківського кредиту на сучасному етапі розвитку держави.

 

68. Особливості розвитку комерційного кредитування в українській економіці.

 

69. Особливості розвитку лізингового кредиту на сучасному етапі розвитку держави.

 

70. Іпотечне кредитування суб’єктів економіки: переваги і недоліки, тенденції і перспективи.

 

71. Споживче кредитування фізичних осіб: сутність, тенденції та перспективи розвитку.

 

72. Дослідження економічних меж кредиту, причин і наслідків їх порушення.

 

73. Трансформація функцій та ролі кредиту в сучасній економічній системі. (Примітка: Серед іншого рекомендується розглянути основні напрями прояву ролі кредиту в ринковій економіці).

 

74. Розвиток кредитних відносин у ринковій економіці України. Відновлення комерційного кредиту та фактори, що гальмують його розвиток.

 

75. Розвиток кредитної системи України: суть, тенденції та перспективи.

 

76. Розвиток банківської системи України: суть, тенденції та перспективи.

 

77. Взаємозв’язок і взаємозалежність розвитку кредитної і банківської системи України.

 

78. Азіатський валютний ринок: сутність, структура, тенденції і перспективи розвитку.

 

79. Комерційні банки: призначення, функції та операції. Особливості розвитку в сучасних умовах господарювання.

 

80. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль.

 

81. Небанківські фінансово-кредитні установи. Проблеми розвитку небанківських фінансово-кредитних установ в Україні.

 

82. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

 

83. Поняття банківських резервів: необхідність і мета створення. Аналіз впливу змін банківських резервів на розвиток процесів кредитування.

 

84. Порівняльна характеристика та дослідження особливостей розвитку форм кредитних грошей.

 

85. Валютна система та валютний ринок: дослідження особливостей їх формування та розвитку.

 

86. Ринок позикового капіталу та його роль в ринковій економіці.

 

87. Сучасний стан та перспективи розвиту ризикового страхування в Україні

 

88. Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні

 

89. Порівняльна характеристика та дослідження особливостей розвитку функціональних форм грошей.

 

90. Сучасний стан та тенденції розвитку страхового ринку в Україні

 

91. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

 

92. Позичковий процент:сутність, особливості формування та роль в економіці держави.

 

93. Позичковий капітал, особливості його нагромадження та використання в Україні.

 

94. Квазі-гроші, їх форми та використання в сучасних умовах розвитку української економіки.

 

95. Дослідження процесів нагромадження капіталу та розвитку інвестиційних процесів.

 

96. Емісія грошей та її зв’язок з інфляційними процесами.

 

97. Швидкість обігу грошей, її вплив на розгортання інфляційних процесів.

 

98. Соціальні наслідки інфляційних процесів, напрямки їх мінімізації.

 

99. Пенсійні фонди, їх роль в накопиченні капіталу.

 

100. Особливості формування та використання фінансових ресурсів фінансових компаній.

 

101. Особливості формування та використання фінансових ресурсів кредитних спілок.

 

102. Організація формування та використання фінансових ресурсів страхових компаній.

 

103. Грошовий ринок, особливості його функціонування в Україні.

 

104. Грошові реформи, особливості їх проведення в Україні.

 

105. Особливості розвитку світового валютного ринку й участь України цьому процесі.

 

106. Міжнародні фінансові установи в розвитку міжнародних фінансових відносин.

 

107. Особливості формування валютного курсу в Україні. Тенденції та перспективи.

 

108. Національний банк: походження, призначення, функції та операції.

 

109. Валютні системи: суть, історія розвитку і сучасність.

 

110. Колективні валюти: види, історія і сучасність.

 

111. Північноамериканський валютний ринок: сутність, структура, тенденції і перспективи розвитку.

 

112. Теорії інфляції. Економічні причини появи теорій інфляції. Основні напрямки теорій інфляції та їх застосування для подолання негативного впливу інфляції на економічні системи.

 

113. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Україні: стан та тенденції функціонування

 

114. Пряме та непряме банківське кредитування: сутність особливості і тенденції розвитку.

 

115. Страхування життя в Україні: сучасний стан, основні проблеми функціонування

 

116. Основні проблеми та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні

 

117. Іпотечне кредитування фізичних осіб: сутність, тенденції та перспективи розвитку.

 

118. Сутність та сучасний стан лізингу в Україні.

 

119. Факторинг: сутність, сучасний стан, тенденції розвитку.

 

120. Стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні.

 

121. Світова історична ретроспектива розвитку фінансових посередників

 

122. Сучасний стан та проблеми функціонування колекторських компаній в Україні

 

123. Сучасний стан та проблеми функціонування системи гарантування вкладів в Україні

 

124. Сучасний стан грошово-кредитної системи США

 

125. Сучасний стан грошово-кредитної системи Великобританії

 

126. Зарубіжний досвід функціонування кредитних спілок

 

127. Недержавні громадські об’єднанні фінансових посередників: сутність, види та сучасний стан

 

128. Валютне регулювання: сутність та необхідність.

 

129. Платіжний баланс в механізми валютного регулювання.

 

130. Економічна природа і роль ринкового проценту.

 

131. Процент за кредит та чинники що його визначають.

 

132. Грошово-кредитна політика держави та методи її реалізації Центральним банком.

 

133. Закони попиту і пропозиції грошей в ринковій економіці.

 

134. Сутність, основа організації і функції Центрального банку. Становлення Національного банку України.

 

135. Банківська система та особливості її побудови в Україні.

 

136. Емісійна система України: історія і сучасність.

 

137. Становлення та розвиток комерційних банків України.

 

138. Комерційні банки – основна ланка банківської системи.

 

139. Банківські інвестиції, ризик та ліквідність інвестиційних операцій, методи страхових інвестицій.

 

140. Валютні ринки: поняття, види, організація та порядок роботи.

 

141. Кредитна система та її еволюція.

 

142. Види, функції та роль кредиту в розвитку економіки України.

 

143. Міжнародний кредит, проблеми розвитку кредитних відносин України.

 

144. Інфляція та проблеми сталості національної грошової системи.

 

145. Світові банківські структури: сутність, форми та особливості співпраці з Україною

 

146. Сутність, види та загальна характеристика банківських операцій

 

147. Україна і Всесвітній банк: взаємовідносини, тенденції і перспективи

 

148. Взаємовідносини України і МВФ: фінансово-політичний аспект.

 

149. Європейський банк реконструкції та розвитку і Україна: особливості співпраці, тенденції і перспективи їх розвитку.

 

150. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх вплив на національні грошові системи.

4. Критерії оцінки якості виконання курсової роботи

 

Курсова робота виконується студентами денної і заочної форм навчання за індивідуальним завданням, оформляється відповідно до методичних вказівок та здається науковому керівнику на перевірку у визначений індивідуальним завданням строк, але не пізніше ніж за три місяць до екзаменаційної сесії.

 

Після перевірки і доопрацювання курсової роботи вирішується питання про допущення її до захисту, але не пізніше, ніж за два тижні до заліково-екзаменаційної сесії.

 

Заключним етапом виконання курсової роботи є її захист, який проводиться на відкритому засіданні комісією у складі викладачів кафедри. Перед захистом студент повинен ознайомитися з рецензією викладача-консультанта, підготувати доповідь, в якій зазначається актуальність, основний зміст запропонований напрямків з обґрунтуванням їх ефективності та значення, відповісти на запитання членів комісії. На кожне зауваження викладача-консультанта, вказане в рецензії, студенту необхідно дати обґрунтовану відповідь. З урахуванням захисту виставляється остаточна оцінка курсової роботи. Критерії оцінки якості курсової роботи наведені в таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1 - Критерії оцінки якості контрольної роботи

Характеристика роботи

Максимальна

кількість балів і оцінка

1

2

Робота за змістом і оформленням повністю відповідає вимогам методичних вказівок до виконання курсової роботи, має аналітичний, творчий характер з елементами наукового пошуку, спрямованого на удосконалення фінансової діяльності об’єкта досліджень. Студентом не порушений план виконання роботи, терміни її здачі на перевірку та захист.

При захисті студент досконало володіє методами аналізу та прийомами дослідження, якими він користувався під час виконання курсової роботи.

90-100

«Відмінно»

(«А»)

Робота за змістом і оформленням повністю відповідає вимогам методичних вказівок до виконання курсової роботи. Студентом не був порушений план виконання роботи, але при цьому курсова робота поверталася на доопрацювання. При захисті студент вміє робити висновки та узагальнення і обґрунтовувати власні пропозиції та результати, що ним отримані у курсовій роботі

82-89

«добре»

(«В»)

75-81

«добре»

(«С»)

В роботі не повно розкритий зміст наведених категорій, понять, методик. Студентом був порушений план виконання роботи і термін її здавання на перевірку та на захист. При захисті студент не точно обґрунтовує власні пропозиції та результати, що ним отримані у курсовій роботі.

66-74

«задовільно»

(«D»)

60-65

«задовільно»

(«Е»)

Студенти, що отримали на захисті оцінку “незадовільно”, мають виконати курсову роботу повторно за новим завданням і до заліку з дисципліни не допускаються.

Рекомендована література

 

1. Алєксєєв І. В., Колісник М. К. Гроші та кредит: навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 253с.

 

2. Аранчій В. І., Бойко Л. М., Черненко Л. В. Гроші та кредит: навч. посіб. / Полтавська держ. аграрна академія. – Полтава: АСМІ, 2009. – 308с.

 

3. Артус Мирослав Миколайович. Гроші та кредит: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. – 162с.

 

4. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та. ін.; За ред. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

 

5. Біленчук П.Д. та ін. Банківське право: українське та європейське. – К.: Атіка, 1999. – 400с.

 

6. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001. – 320с.

 

7. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: Гриф, 1997. – 392с.

 

8. Войчук Г. І. Гроші та кредит: навч.-метод. посібник для роботи студ. спец. "Фінанси" та "Облік і аудит" / Г. І. Войчук, І. В. Філон; Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х.: [б.в.], 2008. - 136 с.

 

9. Гальчинський А. С. Теорія грошей. Навч. посібник – К.: Основи, 1998. – 415с.

 

10. Глущенко С. В. Гроші та кредит: конспект лекцій / С. В. Глущенко; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 86 c.

 

11. Гриценко О. Гроші та грошово- кредитна політика: Навч. посібник / О. Гриценко. - К.: Основи, 1996. - 180 с.

 

12. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. К.: Основи, 1996. – 180с.

 

13. Гроші і кредит в Україні. Факти і документи. М. Дмітрієнко та інші. – К.: АРС – Україна”, 1998. – 456с.

 

14. Гроші і кредит: Підручник / За ред. проф.Б.С.Івасіва.– К.: КНЕУ,1999.– 404с.

 

15. Гроші та кредит / За ред. М. І. Савлука. – К.: Либідь, 1992. – 405с.

 

16. Гроші та кредит: Підруч. / М. І. Савлук [та ін.]; ред. М. І. Савлук; Київський національний економічний ун-т, Українська фінансово-банківська школа при КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2002. - 598 с.

 

17. Гроші та кредит: Підручник / Б. С. Івасів [та ін.]; ред. Б. С. Івасів; Тернопільська академія народного господарства, Київський національний економічний ун-т. - К.: [б.в.], 1999. - 403 с.

 

18. Денисенко Микола Павлович. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К.: Алерта, 2004. – 478с.

 

19. Деньги. Кредит. Банки. Учебник. / Ред. О.И. Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 448с.

 

20. Долан 3. Д., Кемпбелл К. Д., Кемпбелл Р. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика – СПб: Оркестр, 1994. – 501с.

 

21. Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 224с.

 

22. Івасів Б. С. Гроші та кредит: Підручник / Тернопільська академія народного господарства. – Т.: Карт-бланш, 2005. – 528с.

 

23. Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реферат: дайджест. – К.: Асоціація Укр. Банків, 1999. – 192с.

 

24. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Волошко І.В. Стратегічний менеджмент бан¬¬ку: Навч. посібник. – Суми, ВТД “Університетська книга”, 2003. – 734с.

 

25. Колесніченко В. Ф. Гроші та кредит: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. Ф. Колесніченко; Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ІНЖЕК, 2007. - 432 c.

 

26. Кочетков В. М. Гроші та кредит: Навч.- метод. посіб. / В. М. Кочетков [и др.]; Європейський ун-т. - К.: Видавництво Європейськ. ун-ту, 2002.- 84 с.

 

27. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 215с.

 

28. Рисін В. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. Рисін; Національний банк України, Університет банківської справи, Львівський ін-т банківської справи. - К.: УБС НБУ, 2007. - 119 c.

 

29. Харрис Л. Денежная теория. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 750с.

 

30. Шамова І. В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: для спеціальності "Банківська справа": навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / І. В. Шамова; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2007. - 160 c.

 

31. Гроші та кредит. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / Укл.: Шишкіна О.В, Жарій Я.В. Горшунова І.В.– Чернігів: ЧДТУ, 2006. – 56 с.

 

32. Гроші і кредит. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання. / Укл.: Сич Є.М., Горшунова І.В., Шишкіна О.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2000. – 15с.

 

33. Гроші та кредит. Тексти лекції з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» і 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: Шишкіна О.В. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – 229 с.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!