Роздрукувати сторінку

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ТНТУ ім. І. Пулюя

« Назад

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя (Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя) заснований у 1960 році як підрозділ Львівського політехнічного інституту. У 1991 році перейменовано у Тернопільський приладобудівний інститут. У 1994 році отримав 4-й вищий рівень державної акредитації.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ТНТУ ім. І. Пулюя

У 1996 році перейменовано у Тернопільський технічний університет ім. Пулюя.

Основними напрямками наукової діяльності ТДТУ є вивчення модерної техніки і технологій. Тернопільський технічний університет ім. Пулюя ставить перед собою першочергове завдання підготовки конкурентоспроможних на світовому ринку фахівців: інженерів і менеджерів. В ТДТУ функціонують вісім підрозділів, на яких навчається близько 10000 студентів.

Університет проводить формування за напрямами: програмування, інженерна механіка, комп'ютерні науки, машинобудування, електро- і радіотехніка, приладобудування, будівництво, автоматизація та комп'ютерні технології, харчові технології, менеджмент, маркетинг, економічна кібернетика, психологія. Навчання проходить за очною, дистанційною, заочною формах, екстернат.

Учбовий процес в ТДТУ забезпечують 11 навчальних корпусів, 90 наукових лабораторій, електронна бібліотека, 44 комп'ютерних класи, три гуртожитки, три столові, модерний спортивний комплекс. Викладацький колектив включає 427 працівників науки, включаючи 3 членів-кореспондентів НАН, 17 академіків, 51 професор, доктор наук.

ТДТУ об'єднав навколо себе технічні училища, підприємства, наукові лабораторії з метою вирішення проблем науки і освіти. В обов'язковому порядку передбачена система виробничих практик на кафедрах університету.

Історія Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя бере свій початок в 1960 році, коли був сформований підрозділ Львівського політехнічного інституту. Університет є вищою учбовою установою державної форми власності технічного і технологічного напрямку. ВНЗ ліцензований IV рівнем акредитації.

В університеті ведеться формування спеціалістів за денною та заочною формою навчання наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, фахівець, магістр.

ТНТУ ім. І. Пулюя

В установі активно діє студентське наукове товариство, багато студентів ВНЗ займаються наукою, приймають участь у семінарах і конкурсах, виголошують доповіді на конференціях, друкують свої праці. Для підтримки студентів, які володіють відмінними успіхами в навчальній і науковій роботі, засновані спеціальні стипендії імені Івана Пулюя.

Учбово-виховний процес забезпечують висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед яких 10 академіків, 24 докторів наук і професорів, більше 140 кандидатів наук та доцентів, 1 член Нью-Йоркської Академії наук.

Сьогодні ВУЗ є учбовим, науковим, культурним і інженерним центром західного регіону країни.

Сьогодні тут здобувають освіту більше ніж 5000 студентів. Професорсько-викладацький штат Вузу включає більше 200 викладачів на 36 кафедрах, серед яких 24 професорів і докторів наук, понад 140 кандидатів наук, 10 академіків.

Факультети:

Електро-механічний:

- Електротехніка та електротехнології.

Контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем:

- Радіотехніка;

- Приладобудування;

- Радіоелектронні апарати;

- Біомедична інженерія.

Комп'ютерних технологій:

- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології.

- Комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії:

- Комп'ютерна інженерія;

- Комп'ютерні науки;

- Програмна інженерія;

- Безпека інформаційних і комп'ютерних систем.

Машинобудування та харчових технологій:

- Харчові технології та інженерія;

- Машинобудування;

- Транспортні технології.

Механіко-технологічний:

- Будівництво;

- Інженерна механіка;

- Автомобільний транспорт;

- Зварювання.

Економіки та підприємницької діяльності:

- Фінанси і кредит;

- Економічна кібернетика;

- Облік і аудит;

- Маркетинг.

Управління та бізнесу у виробництві:

- Менеджмент;

- Психологія.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ТНТУ ім. І. Пулюя

У структуру ВНЗ також входять коледжі в Тернополі, Гусятині, Зборові, Технічний ліцей.

Матеріально-технічна структура: 11 навчальних і навчально-дослідних будівель загальною територією більше 60 000 кв. м., бібліотека з книжковим фондом 142 739 примірників, спортивні зали, приміщення для діяльності, пов'язаної з мистецтвом, їдальні та кафе, 6 гуртожитків.

У ВУЗІ функціонують 13 наукових шкіл, 19 науково-дослідних лабораторій, Науковий парк.

Університет є організатором конференцій міжнародного масштабу, підтримує наукові зв'язки з учбовими закладами США, Німеччини, Франції, Швеції, Польщі, Росії, Китаю, Індії та інших країн світу.

Університет є освітньою установою технічного і технологічного напрямку. Навчальні функції його полягають у дослідженні фізичних основ явищ і процесів з ціллю створення і проектування нової техніки і технологій і різних галузях, навчання методів їх моделювання, дослідження та оптимізації. Проведення навчального процесу відбувається на принципах безперервності, спадковості і професіоналізмі навчання на всіх рівнях ступеневої системи освіти.

В закладі створена та впроваджується концепція виховання громадянина своєї країни, впроваджена у всі структурні підрозділи гуманітарна програма, відроджуються українські національні традиції, звичаї та обряди, основи християнської моралі, прищеплюється любов до історії нашого народу, його культури і мови.

Головними завданнями науково-дослідної роботи університету є становлення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, покращення наукового співробітництва з визначними науковими центрами, проведення держбюджетних і госпдоговірних робіт, науково-виробнича робота, впровадження наукових розробок у виробництво.

Університет виконує науково - дослідні роботи на замовлення Міносвіти України, Міністерства з питань науки і технологій, Національного космічного агентства, підприємств та інших міністерств і відомств.

Розробки вчених університету неодноразово представлялися на міжнародних виставках, зокрема, в останні роки на Interhospital-95 р. в Ганновері (ФРН), Здоров'я-95 (м. Тернопіль), СЕВіТ-99 р. в Ганновері (ФРН). Високу оцінку результати досліджень вчених університету отримали від Президента України Л. Кучми при перегляді експозиції університету під час його приїзду в р. Тернопіль в 1996 році.

В університеті активно працює студентське наукове товариство. Ще в стінах Alma Mater студенти починають займатися наукою, беруть участь у семінарах і конкурсах, виступають з доповідями на конференціях, публікують свої роботи. Для підтримки студентів, які мають відмінні успіхи в навчальній і науковій діяльності, засновано стипендії імені Івана Пулюя. З 1996 року в університеті випускається Науковий вісник, в якому публікуються останні досягнення науковців університету в різних галузях науки і техніки.

Значна увага в університеті приділяється організації науково-освітніх конференцій за різними напрямами наукових робіт. У 1996-98 рр. на базі університету проведено 6 конференцій, з них 3 міжнародних при участі вчених США, Англії, Австралії, ФРН, Польщі, Росії.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Отже, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя – це вища учбова установа, яка надає ґрунтовні знання своїм студентам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!