Роздрукувати сторінку

Медично-фармацевтичний коледж Міжнародної академії екології та медицини, МФК МАЕМ

« Назад

11.06.2015 02:40

Міжнародна академія екології та медицини створена з метою впровадження європейських стандартів у сфері освіти, з урахуванням останніх змін в законодавстві України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, напрацювань кращих фахівців в галузі охорони здоров'я.

Медично-фармацевтичний коледж Міжнародної академії екології та медицини, МФК МАЕМ

Сьогодні академія - це живий організм, який об'єднує в собі не тільки навчальну, але й лікувальну, і науково-дослідну роботу.

Головним структурним підрозділом є Медично-фармацевтичний коледж.

Медико-фармацевтичний коледж здійснює навчальний процес у двох навчальних корпусах.

Є упорядкований гуртожиток загальною площею 5049,2 кв. м., в якому створені комфортні житлово-побутові умови.

У навчально-виробничих корпусах розташовані 42 навчальні кабінети і лабораторії; бібліотека і читальний зал і конференц-зал на 90 посадочних місць. Є 2 комп'ютерні класи, де студенти мають змогу здавати заліки та іспити у формі тестування, а також самостійно працювати з електронними освітніми ресурсами.

Медичне обслуговування учнів здійснюється у закріплених закладах охорони здоров'я. У коледжі зі студентами працює медична сестра.

Практичні заняття зі студентами і слухачами відділення додаткової професійної освіти здійснюються в лікувально-профілактичних установах міста на основі договорів з базовими закладами охорони здоров'я та аптечними установами.

Бібліотека коледжу має книжковий фонд близько 31 тисяч примірників, з яких 54 щорічних передплатних видань за профілем коледжу. В бібліотеці представлена література з різних галузей медицини, педагогіки, психології, філософії, а також з природничих наук, релігії, мистецтва, широкий асортимент літератури з фармації та ін. Читальний зал має 16 посадочних місць й оснащений комп'ютерами.

В коледжі є доступ до мережі Internet, є електронні бази даних і знань за профілем коледжу. Освітній процес забезпечений навчально-методичними посібниками та методичними рекомендаціями для індивідуального користування студентами. За період з 2006 по 2013 рік педагогічним колективом коледжу створено 122 методичних посібника, рекомендацій і розробок, що включають в себе зміст, дидактичні матеріали, рекомендації щодо форм і методів вивчення матеріалів з теми, способи організації самостійної роботи зі студентами, контрольні роботи і тести.

Спортивний комплекс коледжу включає: спортивний зал гуртожитку і спортивні зали Міжнародної академії екології та медицини.

МФК МАЕМ

До складу коледжу входять: директор коледжу, секретар, Педагогічна рада, відділ навчально-методичної роботи, предметні (циклові) комісії, класні керівники; відділ виховної і соціальної роботи, стипендіальна комісія, старостат. Органом управління освітньою установою є Рада коледжу, очолювана директором коледжу. Управління коледжем здійснюється відповідно до законодавством України та Статуту навчального закладу.

Навчання слухачів додаткової професійної освіти проводиться відділом післядипломної освіти за такими напрямами підвищення кваліфікації: «Сучасні аспекти роботи фармацевтів», «Виготовлення лікарських форм», «Безрецептурний відпуск лікарських засобів і техніка продажу», «Сестринська справа в терапії», «Сестринська справа в хірургії», «Сестринська допомога дітям». Нормативний термін навчання становить 144 години. Навчання проводиться згідно з навчальними планами та робочими програмами, розробленими на підставі освітніх стандартів додаткової освіти.

Навчальний процес здійснюється як викладачами коледжу, так і викладачами Міжнародної академії екології та медицини. Зараз працюють 34 викладача коледжу і 32 викладача Міжнародної академії екології та медицини з 18 кафедр університету.

Студентам виплачуються стипендії та інші форми матеріальної підтримки відповідно до законодавства України. Студентам, які мають за результатами проміжної атестації оцінки «добре» і «відмінно», виплачується державна академічна стипендія, розмір якої визначається виходячи з базової суми, передбаченої чинним законодавством. Студентам, які завершили проміжну атестацію на оцінки «відмінно» у встановлені коледжем терміни встановлюється підвищена державна академічна стипендія.

На базі коледжу функціонує науково-терапевтичний гурток з дисципліни "Сестринська справа в терапії", науково-теоретичний гурток "Vis vitalis" з дисципліни "Біологія" і науково-практичний гурток з дисципліни "Технологія лікарських форм", а також гуртки художньо-прикладної творчості: "В'язання", "Господарочка", гурток хореографії, вокальний гурток, гурток естрадного танцю "Passion energy", спортивний гурток, гурток обчислювальної техніки "Відеоклуб".

Виховання в коледжі є не тільки організаційною частиною навчального процесу, а пронизує його, організовує, надає сенсу, визначає цілі, даючи змогу, таким чином, формуванню загального єдиного освітнього простору. Зміст виховної роботи підпорядковано меті становлення в студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової, економічної грамотності, соціальної позиції, загальної культури особистості, що ґрунтується на надбаннях української та світової культури. Такі якості випускника передбачені Державним стандартом вищої освіти, розпоряджень Болонського процесу.

Для кращого оволодіння мануальними навичками з маніпуляційної техніки, забезпечення їх персонального тренінгу створено 3 тренажерних класи і запроваджено як обов'язковий, тренажерний курс, який проводиться в позааудиторний час. Велика увага надається комп'ютеризації учбового процесу.

Медично-фармацевтичний коледж Міжнародної академії екології та медицини, МФК МАЕМ

Отже, коледж є закладом сучасної освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!