Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Київської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Київської області \ ЗВО (ВНЗ) Київської області та їх рейтинг \ 105. Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, ІПО КНУБА

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, ІПО КНУБА

« Назад

10.06.2015 15:38

Вибір місця навчання, як і вибір майбутньої професії, є одним з найскладніших виборів в житті кожної людини. Кількість вищих учбових установ в столиці України лише пригнічує цей вибір.

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, ІПО КНУБА

Реалізація проголошеного Україною стратегічного курсу переходу національної економіки на інноваційну модель розвитку, на поглиблення інтеграції країни в загальносвітовий освітній простір потребує вдосконалення управління кадровим потенціалом суспільства. Зростають темпи інтелектуалізації праці, зміни технологій, які вимагають адекватного зростання професійного рівня відповідно з ускладненими завданнями, які виникають у ході реалізації стратегії побудови суспільства, сформованого на знаннях. Післядипломна освіта стає важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності фахівців на ринку праці.

В КНУБА післядипломна освіта розвивається з 1955р., коли був створений факультет підвищення кваліфікації керівних кадрів. В 2001 р. на базі факультету організовано Інститут післядипломної освіти (ІПДО).

Основою післядипломної освіти є технологія навчання дорослих на базі андрагогічної моделі навчання. При цьому використовуються навчально-методичні матеріали, створені спеціально для системи післядипломної освіти, з урахуванням вікових і соціально-психологічних особливостей слухачів.

Післядипломна освіта в КНУБА динамічно розвивається і забезпечується плідною співпрацею спеціального структурного підрозділу - ІПДО з іншими інститутами та факультетами університету, а також підприємствами і організаціями регіону.

В основі стратегії розвитку післядипломної освіти в КНУБА лежать такі принципи:

− диференціація цілей, розвиток методів і форм навчання;

− зв'язок з потребами бізнесу, з процесами глобалізації, реструктуризації економіки;

− забезпечення якості навчання;

− відповідність державним вимогам та освітнім міжнародним стандартам;

− облік специфіки освітніх потреб різних категорій слухачів та роботодавців;

− впровадження модульних технологій навчання з урахуванням індивідуального підходу до кожного слухача;

− застосування сучасних технологій реалізації змісту навчання, ефективне використання дистанційних форм.

Історія післядипломної освіти в Київському національному університеті будівництва і архітектури нерозривно пов'язана з історією становлення і розвитку Вузу в цілому. Післядипломна освіта в Київському національному університеті будівництва і архітектури проводиться у двох напрямках. Перший з них – підготовка кадрів вищої кваліфікації, другий – додаткова професійна освіта шляхом підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки фахівців. На заключному етапі післядипломної освіти проводиться робота по підсумковій атестації та сертифікації.

В даний час університет належить до числа найбільших вузів країни, що здійснюють післядипломну освіту архітекторів, є координуючим центром з підготовки кадрів вищої кваліфікації і додаткової професійної освіти фахівців будівництва.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснюється згідно з робочим навчальними планами.

Свою роботу на освітянській ниві Інститут післядипломної освіти здійснив у 1993 році. Саме тоді в Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури було створено факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців. У 2005 році на основі факультету було сформовано Інститут післядипломної освіти, директором назначено кандидата технічних наук, професора Єніна Петра Матвійовича.

ІПО КНУБА

З початку 2013 року Інститутом післядипломної освіти керує кандидат економічних наук, доцент Жарінова Алла Георгіївна.

На початку 2015 року директором Інституту призначено  доктора фізико-математичних наук Фініна Георгія Семеновича.

Інститут є визначним учбовим закладом в структурі післядипломної освіти України будівельної галузі. Важливими напрями роботи є формування, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з ціллю набуття ними вищого освітнього рангу, нової спеціалізації, нової професії на ґрунті раніше освоєних. Підготовка спеціалістів відбувається за освітнім рівнем «бакалавр», ОКР «спеціаліст».

Студенти, які володіють повною вищою освітою, можуть одержати  за цими напрямами підготовки другу вищу освіту. Також, студенти, які закінчили другий курс КНУБА або іншого ВНЗ технічного напрямку, мають змогу одержати паралельну другу вищу освіту за вищенаведеними кваліфікаціями.

Інститут післядипломної освіти, як головний заклад з підготовки спеціалістів будівельної сфери, здійснює постійні курси підвищення кваліфікації та формування фахівців до сертифікації.

Учбовий процес створюють більше ніж 300 високоосвічених професорів, доцентів випускаючих кафедр Інституту та основних кафедр університету, визначних фахівців Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальної сфери України, Державного агентства земельних ресурсів України та проектних установ.

Серед викладачів – 98% володіють вченим ступенем і званням, серед них 27% – звання доктора наук і професора; 62 чоловіки є дійсними членами і членами-кореспондентами державної і галузевих академій; більше ніж 30 осіб володіють почесним званням заслужених діячів науки і техніки; 12 осіб є заслуженими працівниками освіти і лауреатами державних премій.

За час становлення Інституту значно покращено учбовий процес, збільшено кількість напрямів, утворено основну навчально-методичну документацію.

З ціллю підвищення якості підготовки і перепідготовки студентів та виключення дублювання навчальних дисциплін застосовані сучасні інтегровані навчальні плани, які ґрунтуються на безпосередній ступеневій системі освіти.

Головним аспектом роботи Інституту є приєднання студентів до наукової роботи, ознайомлення із засобами та методами сучасних наукових досліджень за напрямами діяльності установи.

Плідна увага надається збільшенню зв’язків та підвищенню якості товаришування із подібними вищими учбовими установами України та Європи.

Більше ніж 90% випускників Інституту працюють за здобутою спеціальністю у будівельній сфері, тому одержані знання та практичні навики спеціалісти впроваджують безпосередньо у своїй роботі.

Інститут післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, ІПО КНУБА

Отже, як бачимо Інститут післядипломної освіти – це заклад, який крокує в ногу з часом!!!

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!