Роздрукувати сторінку

Донецький національний медичний університет імені М. Горького, ДНМУ ім. М. Горького

« Назад

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького (до 2007 — Донецький державний медичний університет ім. М.Горького) — вищий навчальний заклад Донецька, четвертого рівня акредитації. Рік заснування — 1930.

донецький національний медичний університет

Ректор університету — професор Думанський Юрій Васильович.

Спеціальності:

- Лікувальна справа;

- Педіатрія;

- Медико-профілактична справа;

- Стоматологія;

- Фармація;

- Сестринська справа.

Діяльність Вченої ради Донецького національного медичного університету імені Максима Горького , базуючись на принципах гласності, забезпечує можливість широкого громадського обговорення та колегіального вирішення нагальних проблем вузу і перспектив його розвитку. За деякими напрямками своєї діяльності Вчена рада зі свого складу формує комісії, відповідальні за попередню експертизу матеріалів виносяться на обговорення Вченої ради, що сприяють реалізації прийнятих радою рішень і здійснюють контроль їх виконання. Персональний склад комісій затверджується Вченою радою. Так, постійна експертна комісія розглядає питання конкурсного відбору, уявлення співробітників до вчених звань, почесних звань, державних стипендій і т.д. Рекомендації експертної комісії доводяться до членів Вченої ради перед обговоренням кожної кандидатури.

народний музей донецького національного медичного університету

Вчена Рада правомочна приймати до розгляду будь-яке питання, віднесене до його компетенції Законодавством України, типовим положенням про вищий навчальний заклад, Статутом, і здійснює контроль за проведенням своїх рішень у життя.

Вчена рада Донецького національного медичного університету імені Максима Горького здійснює такі повноваження:

• визначає кардинальні напрямки соціально-економічного розвитку Університету;

• вирішує основні питання організації навчально-виховної та наукової роботи, кадрової політики та міжнародного співробітництва;

• розробляє і затверджує план і структуру прийому;

• приймає рішення про створення (ліквідації) структурних підрозділів;

• затверджує основні напрями наукових досліджень;

• проводить конкурсний відбір на заміщення вакантних посад завідуючих кафедрами, професорів, доцентів та інших посад;

• присвоює вчені звання професора, доцента;

• обговорює результати державних іспитів і визначає шляхи оптимізації науково-методичного забезпечення підсумкових атестацій випускників, а також об'єктивізації контролю якості їх підготовки згідно ГОС;

• розглядає і затверджує навчальні плани, представлені факультетами;

• щорічно заслуховує звіти ректора, проректорів та деканів факультетів;

• за клопотанням керівництва вузу і трудових колективів виносить рішення про подання співробітників і студентів до урядових нагород, почесних звань, державних премій і стипендій; рекомендує до обрання в дійсні члени та члени-кореспонденти РАН і РАМН, встановлює іменні стипендії та ін.

• затверджує бюджет Університету на поточний календарний рік, розглядає питання, пов'язані з господарською діяльністю вузу, виконанням бюджету;

• приймає рішення про здачу в оренду закріплених за Університетом об'єктів власності, а також земельних ділянок без права викупу;

• розглядає інші питання, пов'язані з основною діяльністю Університету.

емблема донецький національний медичний університет

Робота Вченої Ради Донецького національного медичного університету імені Максима Горького ведеться відповідно до плану роботи, який затверджується на кожен навчальний рік. Розглянуті питання і прийняті рішення повною мірою відповідають компетенції Вченої Ради. Частину своїх повноважень Вчена рада делегує Радам факультетів (затвердження тем дисертаційних робіт, конкурсний відбір претендентів на посади викладачів, асистентів та ін.).

Вчена Рада факультету Донецького національного медичного університету імені Максима Горького:

• вирішує найважливіші питання навчальної, наукової та лікувальної діяльності, підготовки кадрів та ін.;

• заслуховує щорічні звіти декана та його заступників, проводить оцінку їх роботи;

• розглядає питання структурної організації факультету та клопоче перед Вченою радою вузу про створення (реорганізації, ліквідації) структурних підрозділів;

• розглядає питання вдосконалення управління факультетом; призупиняє дію рішення декана до з'ясування його юридичних підстав;

• формує проекти навчальних планів;

• приймає звіти про навчальну, навчально-методичної та наукової роботи кафедр;

• обговорює і затверджує звіти завідувачів кафедрами у зв'язку з їх участю в конкурсному відборі;

• проводить конкурсний відбір на посади ст. викладачів, викладачів, асистентів з подальшою рекомендацією для укладення контракту;

• затверджує теми дисертаційних робіт;

• затверджує індивідуальні плани аспірантів і докторантів, розглядає матеріали їх атестації;

• обговорює плани підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету;

• підводить підсумки навчальної та виробничої практики студентів факультету;

• бере участь у розподілі по підрозділах одержуваних факультетом обладнання і площ, перерозподілі наявних площ.

студенти донецького національного медичного університету

Рішення Вченої ради факультету обов'язкові для виконання співробітниками та учнями факультету.

До складу вченої Ради факультету входять заступники декана, вчений секретар, завідуючі кафедрами, викладачі, студенти.

Термін повноважень Вченої Ради факультету Донецького національного медичного університету імені Максима Горького - 5 років.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!