Роздрукувати сторінку

Чернівецький державний комерційний технікум, ЧДКТ

« Назад

Чернівецький державний комерційний технікум є державним вищим учбовим закладом першого рангу кваліфікації, який здійснює навчальну роботу, пов'язану із одержанням вищої освіти освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця і має певний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Чернівецький-державний-комерційний-технікум, ЧДКТ

ЧДКТ проводить свою роботу на основі сертифікату МОН (серія АЕ № 458734 від 28.07.2014 року), а також Статуту закладу.

У модерних умовах нестабільності економіки, змін форм власності, в умовах конкуренції товаровиробників, боротьби за покупця, студенти закладу, за відгуками, що одержують, характеризують себе як спеціально сформовані фахівці, які спроможні діяти в ринкових умовах. Цьому надає можливість перехід учбового процесу на формування спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними програмами, зміст яких утворює умови для навчання фахівців відповідно до потреб існуючих стандартів та становлення креативного підходу до учбово-виховного процесу.

ЧДКТ

Головними завданнями Чернівецького державного комерційного технікуму є:

- Становлення соціально-зрілої, креативної особистості, формування морально і фізично довершеного покоління, становлення громадянської позиції, патріотизму, персональної гідності, відповідальності за долю країни, суспільства, готовності до трудової роботи, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємоповаги у відносинах між педагогами та студентами;

- створення умов для опанування структурою знань з вибраної кваліфікації;

- формування молоді до індивідуальної професійної роботи;

- об’єднання гуманітарної освіти з якісним професійним навчанням;

- забезпечення двоступеневого навчання спеціалістів за схемою: технікум – вуз;

- реалізація дуальної структури формування спеціалістів, тобто об’єднання теоретичної підготовки з практикою;

- забезпечення здійснення договорів з фізичними та юридичними особами на формування спеціалістів за освітньо-професійними програмами молодшого фахівця;

- якісне забезпечення учбового процесу: кадрами, науково-методичною, матеріально-технічною та інформаційною структурою;

- максимально ефективне застосування учбового часу методом запровадження активних форм навчання, інтерактивних технологій, особистісно-орієнтованого навчання;

- комп'ютеризація освітнього процесу;

- утворення чіткої структури контролю за якістю знань.

З року в рік підвищується матеріально-технічна структура закладу, класи обладнуються новим устаткуванням, збільшуються спеціальною літературою, періодичними публікаціями.

Учбово-виховний процес у ЧДКТ відбувається відповідно до державних законодавчих актів про освіту. Формування фахівців за усіма кваліфікаціями відбувається за учбовими планами, утвердженими МОН України.

Чернівецький-державний-комерційний-технікум

Методична робота Чернівецького державного комерційного технікуму

Методичне забезпечення оволодіння учбових предметів відповідає модерним потребам проведення учбового процесу у вищих освітніх  закладах України, потребам навчально-професійних програм, освітньо-спеціалізованих характеристик.

Методична діяльність в ЧДКТ направлена на збільшення якості учіння, запровадження в учбовий процес інноваційних, в тому числі комп'ютерних, технологій навчання та виховання, здійснення науково-пошукової діяльності, персонального опанування матеріалу, духовному становленню особистості, патріотичному вихованню, розповсюджені здорового способу життя.

Одним із напрямків діяльності є прищеплення любові до вибраної спеціальності, прагнення кожного бути потрібним людям, служити народу і Вітчизні, дотримуючись законів, застосовуючи знання, отримані під час навчання в закладі. Цій цілі підпорядковане вивчення всіх дисциплін учбового плану.

У Чернівецькому технікумі сформовані умови для співпраці педагога і студента: студент має можливість проявити самостійність мислення, незалежність, спроможність до вибору персональної позиції. Цьому надають можливість ділові ігри, що здійснюються педагогами спеціальних предметів, високоефективно здійснена індивідуальна діяльність студентів (за рівнями важкості), проблемне конструювання питань, максимальне наближення учбового матеріалу до реалій життя, що сприяє розумінню важливості знань, значення самоосвіти.

Праця і навчання сьогоднішньої молодої людини ЧДКТ не можливі без застосування комп'ютерної техніки. Виходячи з цього, учбовим планом закладу передбачено комплексний підхід до опанування студентами теорії та оволодіння практичних вмінь і здібностей праці на модерних комп'ютерах. Студенти всіх підрозділів закладу опановують комп'ютерну техніку.

Учбовий процес в Чернівецькому технікумі так створений, що надає змогу кожному студенту, опираючись на свої можливості, уміння, захоплення, проявити себе в учбовій роботі. З цією ціллю функціонують багато секцій та спортивних гуртків, в результаті діяльності яких виявляємо творчих студентів та сприяємо їх майбутньому становленню, реалізуючи таке завдання особистісно-орієнтованої системи навчання як допомога кожному студенту покращувати свої персональні можливості з врахуванням здобутого ними досвіду.

Поглибленому оволодінню дисциплін сприяють різноманітні форми позакласної діяльності: заняття в секціях, зустрічі з співробітниками юстиції та податкової адміністрації, управління у справах захисту прав споживачів, директорами організацій та закладів, колишніми студентами; здійснення конкурсів, турнірів, ділових ігор; екскурсії на організації торгівлі, ресторанного господарства, виробничі заклади; місячники розповсюдження професії, презентації спеціальностей, професійні фестивалі "Кращий за спеціальністю", КВК, предметні турніри, олімпіади, рішення професійних ситуацій, конкурси, інтелектуально-пізнавальна гра "Ерудит" серед студентів комерційного та інших ВНЗ регіону; відвідування музеїв, картинних галерей, виставок вітчизняних та зарубіжних митців. Зустрічі з визначними людьми сприяють всесторонньому становленню особистості. Плідна увага надається збільшенню загальної та професійної культури студентів.

Чернівецький-державний-комерційний-технікум ЧДКТ

Отже, Чернівецький державний комерційний технікум – це сучасний заклад, який завжди радо вітає у своїх лавах нових студентів для надання високоякісних знань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!