Роздрукувати сторінку

Студентське життя

Аналіз соціологічного підходу до поняття „студентське самоврядування” - суспільний феномен

Становленню професійно-особової позиції студента і розвитку їх автономності сприяє організація у внз студентського самоврядування.

самоуправління

Під системою студентського самоврядування у ВНЗ....


Історія становлення автономних вищих навчальних закладів та самоврядування в них

Студентське самоврядування - форма управління, що припускає активну участь студентів у підготовці, прийнятті та реалізації управлінських рішень, які стосуються життєдіяльності вищого навчального закладу або його окремих підрозділів, захисті прав та інтересів учнів, включення студентів в різні види соціально значущої діяльності.

студ.самовряд.

Студентське самоврядування - форма.....


Соціалізованість молоді та студентів

Трансформація суспільних відносин в Україні, певною мірою, довгий час характеризувалася першочерговою увагою до економічних та політичних аспектів функціонування держави. За таких умов проблеми соціалізації не потрапляли у перелік питань, які мали пріоритетний характер у вітчизняній державній та громадській практиці.

Динаміка змін рівня соціалізованості студентів

Не стали винятком і питання....


Молодіжні рухи та студентське самоврядування

Молодіжні рухи в усьому світі мають тривалу історію розвитку, вони стали практичними засобами самореалізації для багатьох молодих людей. Будь-який молодіжний рух є засобом, що відкриває канали зв'язку в межах одного покоління, виявляючи та репрезентуючи його інтереси перед суспільством загалом.

українська асоціація колективу студентів

Розглядаючи молодіжний рух загалом, не можна.....


Трактування соціального капіталу

Існують різні підходи до трактування соціального капіталу. Один із підходів, наприклад, спирається на визначення соціального капіталу як якісної характеристики групи або всього суспільства, а інші трактують його як характеристику індивідуального соціального актора. На думку Н. Ліна, чітке розмежування цих підходів дасть змогу відповісти на питання, хто отримує прибуток – група чи індивід.

соціальний капітал англ

П. Бурдьє зауважував, що....


Засади соціалізації студентської молоді засобом студентського самоврядування

Діяльність студентського самоврядування є самостійною, організаторською і творчою. Вона не вичерпується безпосередньою організацією різноманітних культурно-дозвільних заходів, унормуванням відносин і громадських взаємодій у студентській спільноті, налагодженням дієвої угфавлінської взаємодії з адміністрацією та органами самоуправління в громаді, взаємодією з студентськими самоврядними організаціями різних навчальних закладів.

загальні збори колективу студентів

Під самоврядуванням розуміють....


Вдосконалення системи вищої освіти і Болонський процес

В Україні вища освіта - один з найважливіших елементів, що сприяє її національному та державному становленню як держави демократичної. Рівень розвитку освіти в будь-якій державі визначає економічний добробут і соціальне благополуччя суспільства. Здобуття незалежності Україною в 1991 році висунуло на перший план безліч проблем, серед яких область вищої освіти займає одне з перших місць у політиці держави.

nu-lvivska-politekh

Громадські, політичні, економічні проблеми в країні підштовхнули область освіти до....


Студентське самоврядування як форма соціального виховання студентів

У педагогічній літературі кінця ХХ – початку ХХІ століть розпочато вивчення стану розробленості проблеми студентського самоврядування: досліджуються його закономірності, з'ясовуються тенденції нерівномірності, суперечливості і уповільненості темпів його розвитку. Донині не розкрито значний інноваційний потенціал, здатний забезпечити успішний процес демократизації студентських колективів, їх діяльності.

Студентське самоврядування як форма соціального виховання студентів

Як відомо, соціалізація — це....


Основні функції органів студентського самоврядування

Студентські організації є посередниками між адміністрацією вищих навчальних закладів та студентськими колективами. Проте важливо враховувати, що студенти виявляють найбільшу довіру до органів студентського самоврядування. Неформальна ініціатива студентства має значний вплив на молодь, сприяє розвитку здібностей, вирішенню різноманітних проблем у навчанні, проведенні дозвілля тощо. Особливої актуальнос ті ці проблеми набувають після приєднання України до Болонського процесу, що стало одним з інструментів інтеграції України в Європу.

основні чинники утвердження студентського самоврядування

Лише активна участь вищих навчальних закладів та студентів у....


Нормативно-правові норми щодо студентського самоврядування в Україні

Отримавши певні навики роботи в органах учнівського самоврядування, студенти західних держав продовжують традиції самоврядування у вищих навчальних закладах, які мають багатовікову традицію демократичних прав та академічних свобод.

рада самоврядування університетів

Ця традиція упродовж останніх десятиліть.....


Розвиток студентського самоврядування в Україні

Вищі навчальні заклади, як інституції системи вищої освіти складаються з декількох складових: адміністрація ВНЗ, професорсько-викладацький склад та студентство.

студентське самоврядування

Вважаємо, що....