Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське життя \ Студентське життя \ Засади соціалізації студентської молоді засобом студентського самоврядування

Засади соціалізації студентської молоді засобом студентського самоврядування

« Назад

Діяльність студентського самоврядування є самостійною, організаторською і творчою. Вона не вичерпується безпосередньою організацією різноманітних культурно-дозвільних заходів, унормуванням відносин і громадських взаємодій у студентській спільноті, налагодженням дієвої угфавлінської взаємодії з адміністрацією та органами самоуправління в громаді, взаємодією з студентськими самоврядними організаціями різних навчальних закладів.

 

загальні збори колективу студентів, самоврядування 

Під самоврядуванням розуміють допомогу, представництво і керівництво. У реальному житті самоврядування студентів виконує ще одну дуже важливу функцію - прискорення розвитку особистісних організаційно-творчих здібностей студента. Тому велика увага приділяється проблемі лідерства.

Невід'ємною складовою діяльності студентського самоврядування є становлення громадянина, адже роль громадянина - це не тільки почесна, а й відповідальна людська функція, яка вимагає від особистості конкретних практичних дій у відстоюванні певних, законодавчо закріплених і морально санкціонованих у суспільстві громадянських прав і свобод.

Студентське самоврядування функціонує в чітко зумовлених межах і не може бути формою контролю за академічною та позааудиторною діяльністю університету, яка здійснюється згідно зі статутом і його конституцією. Більше того, в коло обов'язків ректора щодо студентського самоврядування входить контроль за тим, щоб не допустити повної передачі повноважень у будь-якій галузі до студентського уряду. При цьому, однак, ректор має забезпечити представлення юридично узаконених повноважень студентам.

студентські клуби та асоціації, Oxfam Canada

Наріжним каменем діяльності канадського студентського самоврядування є безумовна повага людської гідності, заборони будь-якої дискримінації за расовою, національною, етнічною ознакою, за кольором шкіри, релігією, статтю, віком, інтелектуальними чи фізичними обмеженнями, мовою, сексуальною орієнтацією або соціальним статусом.

Окрім студентських клубів та асоціацій, що спрямовують свою діяльність на окремі глобальні проблеми, є й такі, які охоплюють широкий спектр проблем. До їх числа відноситься і відділення загальноканадської організації „Oxfam Canada" в університеті Торонто. Своєю місією студенти вважають перспективне вирішення глобальної бідності та несправедливості. Девізом цього клубу є «Справедливий світ, що поважає основні права людини». Ці права дають можливість отримувати достойну оплату за свою працю, мати доступ до освіти та охорони здоров'я, одержувати допомогу у випадках катастроф, що загрожують життю людей. Молодь переконана, що поставленні завдання будуть реалізовані завдяки самостійній роботі членів клубу і співробітництву з іншими групами, які ставлять перед собою подібні цілі.

Усі аспекти організації й діяльності студентського самоврядування чітко і всебічно прописані в Конституції університету, Конституції студентської ради й інших документах, зокрема, фінансових. У підготовці цих документів безпосередню участь беруть вищі органи управління університетом: Рада університету на чолі з президентом і ректором та Рада попечителів.

Згідно з регламентом, усі без винятку студенти, навіть „нестандартні" групи, залучаються до організації й діяльності студентського самоврядування.

Це положення забезпечується демократичними принципами виборів і його структурою, яка має три рівні. Першим з них є рівень коледжу, далі йде рівень факультету і насамкінець - рівень центрального студентського уряду (ЦСУ).

Для підвищення ефективності процесу виховання громадянськості студентів України засобами самоврядування нами були визначені ті аспекти канадського досвіду, які можна розглядати як найбільш перспективні для впровадження в українську систему вищої освіти. До них відносяться: демократизація взаємовідносин між органами студентського самоврядування та керівництвом університету на всіх рівнях; розширення сфер діяльності і впливу студентського самоврядування (в межах і поза межами університетів); формулювання суті і завдань студентського самоврядування у відповідності зі світовими гаобалізаційними процесами; удосконалення фінансового забезпечення; активізація форм діяльності студентських засобів масової інформації; підвищення вимог до моральних якостей лідерів студентського самоврядування; планування, звітність і прозорість діяльності органів студентського самоврядування; залучення до активної діяльності студентів усіх курсів і форм навчання.

структура колективу студентів, студентська рада факультету

Виокремлюючи ці аспекти, ми виходили з їх значущості для виховання українського громадянина-патріота, гуманіста і демократа, спроможного сприяти входженню України рівноправним партнером до європейської і світової спільноти, а також наявності в українській системі вищої освіти інфраструктури, що дозволяє запровадити відповідні форми та заходи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!