Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське життя \ Студентське життя \ Вдосконалення системи вищої освіти і Болонський процес

Вдосконалення системи вищої освіти і Болонський процес

« Назад

В Україні вища освіта - один з найважливіших елементів, що сприяє її національному та державному становленню як держави демократичної. Рівень розвитку освіти в будь-якій державі визначає економічний добробут і соціальне благополуччя суспільства. Здобуття незалежності Україною в 1991 році висунуло на перший план безліч проблем, серед яких область вищої освіти займає одне з перших місць у політиці держави.

вища освіта - один з найважливіших елементів

Громадські, політичні, економічні проблеми в країні підштовхнули область освіти до трансформаційних процесів. За роки незалежності України на державному рівні реалізовано ряд заходів, які суттєво вплинули на стабілізацію системи вищої освіти. З прийняттям Закону України "Про вищу освіту" визначено основні правові принципи демократичної діяльності та розвитку вищої освіти, створено належні умови для організації діяльності вищих навчальних закладів.

Проблема вдосконалення системи вищої освіти та підвищення якості професійної підготовки фахівців в Україні є найважливішою соціокультурною проблемою, вирішення якої можливе тільки при приведенні освіти у відповідність з новими соціально-економічними вимогами ринкової економіки.

Відповідно до Державної національною програмою "Освіта. Україна XXI століття" передбачено розвиток освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень.

Планується реорганізація існуючих та створення нових навчальних виховних закладів нового покоління, регіональних центрів та експериментальних майданчиків для створення та відбору ефективних педагогічних новацій та освітніх модулів, створення мережі регіональних центрів дистанційної освіти.

Принципами реалізації цієї програми є багатоукладність і варіантність освіти, що передбачає створення можливості широкого вибору форм освіти, засобів навчання, що відповідають освітнім запитам особистості. Передбачається оновлення змісту освіти, впровадження ефективних технологій, створення нової системи методичного та інформаційного забезпечення освіти, входження України в трансконтинентальну системy комп'ютерної інформації. Це можливо лише за умови створення національного науково-педагогічного інформаційного простору, впровадження нових інтелектуальних інформаційних технологій навчання.

Ключовим моментом змісту освіти є рівень професійної компетентності викладацького персоналу, стан матеріальної, технічної, наукової, інформаційної бази навчання студентів. Потенціали вищої освіти в розрізі областей суттєво нерівномірні і формуються під впливом соціально економічної ситуації та інфраструктури виробничої та невиробничої сфери регіону.

Інтеграція України до Євросоюзу започаткувала перетворенню в системі вищої освіти і зближенню українського та європейського освіти, головне завдання якого полягає в збереженні і підвищенні якості освітніх послуг. Процес реформування вищої освіти в Європі, який базується принципах створення Зони загальноєвропейського освітнього простору, як відомо, отримав назву "Болонський процес".

вища професійна освіта, учасник Болонського процесу

Україна приєдналася до Болонського процесу на Конференції міністрів європейських країн у травні 2005 року в Бергені. Це є незаперечним фактом міжнародного визнання вітчизняної системи вищої освіти. Як учасник Болонського процесу, Україна повинна вирішити ряд першорядних ключових завдань, які передбачають введення стандартів, рекомендацій та основних інструментів: Національної рамки кваліфікацій, інноваційної Європейської кредитно-трансферної системи, Додатку до диплома європейського зразка.

Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. В Україні дейстие більше 1000 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, в яких навчаються понад 2 мільйонів студентів по 73 напрямами підготовки та 570 спеціальностями.

Мережа вищих навчальних закладів в Україні III-IV рівнів акредитації налічує 313 закладів, у тому числі 220 державної форми власності. Серед них функціонує 98 університетів, 46 академій, 62 інституту. Статус національного мають 37 університетів та академій. Мережа забезпечує навчання 249 студентів на 10 тис. Населення. В університетах, академіях інститутах навчається 1285 тис. студентів, серед них здобувають вищу професійну освіту 1086 тис. Студентів віком від 17 до 24 років включно, ще становить 90 відсотків від загальної чисельності студентів.

місія вищої школи, функціонування вищої освіти

Діяльність ВНЗ здійснюється сьогодні в умовах зростаючої конкуренції. Це визначає політику установи вищої школи, які прагнуть залучити студентів, підняти свій рейтинг, стати конкурентоспроможними в сфері надання якісних освітніх послуг. Загальносвітові тенденції розвитку освіти, ситуація, що складається в українській системі вищої школи, настійно вимагають глибокого і всебічного оновлення структури і змісту вищої освіти, послідовного і негайного впровадження інноваційних технологій навчання і виховання, модернізації всієї державної освітньої політики, перегляду не лише законодавчих основ функціонування вищої освіти, а й переосмислення самої місії вищої школи, її стратегічних завдань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!