Роздрукувати сторінку

Математичні методи та моделі ринкової економіки як навчальна дисципліна

« Назад

Математичні методи та моделі ринкової економіки – це інструменти математичного моделювання процесів управління різноманітними компаніями на різноманітних економічних рівнях.

Навчальний курс Математичні методи та моделі ринкової економіки спрямована на освоєння студентами знань у сфері економічних явищ та процесів з метою покращення прийняття управлінських рішень. Сьогодні ми можемо спостерігати стрімкий розвиток економіки в ХХІ столітті, вагоме збільшення приватних підприємств, що призвело до функціонування різних соціально-економічних систем, на які впливають фактори навколишнього середовища. Розвиток різноманітних компаній та інших організацій призвело до необхідності використання різного роду методів та моделей у сучасній економічній науці, для покращення діяльності підприємств. Зазначені методи та моделі дають змогу врахувати специфіку ринкової кон’юнктури та ефективно здійснювати управління роботою суб’єктів економічних відносин.

економічні об’єкти, ринкова економіка

Предметом дисципліни Математичні методи та моделі ринкової економіки являються методи та моделі які застосовуються для управління ринковою економікою, роботою різноманітних компаній, з метою прийняття ефективних економічних рішень. Об’єктом дисциплін Математичні методи та моделі ринкової економіки являються різного рівня економічні системи, які в сукупності складають ринкову економіку, процеси та показники що протікають в ринковій економіці та відповідають за розвиток економічних систем різних рівнів.

Метою вивчення курсу Математичні методи та моделі ринкової економіки є отримання ґрунтовних знань з питання застосування на практиці різноманітних моделей та методів для ефективного управління сучасними суб’єктами економіки та ринкової економіки в цілому.

Завданнями навчальної дисципліни Математичні методи та моделі ринкової економіки є:

- набуття студентами знань щодо того, як саме створюються та застосовуються на практиці різноманітні математичні моделі для аналізу економічних ситуацій та процесів, що виникають на об’єкті управління на різноманітних економічних рівнях;

- вивчення принципів математичного моделювання процесів, що відбуваються у ринковій економіці;

- ознайомлення з класами математичних методів та моделей управління об’єктами та процесами;

- вивчення принципів побудови математичних методів та моделей;

- набуття навиків щодо вдосконалення системи управління ринковою економікою на різних рівнях;

- набуття вмінь прогнозувати розвиток економічних процесів, що відбувають в ринковій економіці;

- набуття вмінь щодо моніторингу та контролю економічних систем;

- набуття практичних вмінь застосовувати на практиці різноманітні антикризові інструменти.

модель управління, підприємство

Математичні методи та моделі ринкової економіки пов’язані з наступними навчальними курсами, такими, як: Моделювання економіки, Інформатика, Економічна теорія, Менеджмент, Макроекономіка, Мікроекономіка, Фінанси.

Історія створення навчальної дисципліни має довготривалу історію, яка бере свій початок з 1766 р. Саме у 1766 Ф. Кене було запропоновано графічно-числову модель процесу суспільного відтворення, запропоновано рух компонентів національного продукту та описано взаємозв'язок між класами у процесі виробництва та розподілу продукції та доходу.

У своїх працях Математичні методи та моделі ринкової економіки досліджували наступні зарубіжні вчені: Пінєгіна М.В., Агашов С.А., Мордвінцев А.І., Клебанова Т.С. Серед вітчизняних науковців необхідно виділити: Кизим М.О., Чернякта О.І., Артеменко І.А., Афанасьєв М.В., Малиш Н.А., Вітлінський В.В.

математичні методи та моделі ринкової економіки

Отже, досліджувана навчальна дисципліна відіграє теоретичне, методологічне та прикладне значення для формування майбутнього фахівця, який зможе отримати роботу у будь-який галузі економіки.

Кожний студент бажає отримати відмінну оцінку за наукову роботу, проте не завжди йому вистачає часу якісно та швидко її виконати. Для того, щоб зекономити власний час та отримати відмінну оцінку, Ви можете замовити курсову чи реферат роботу ІЦ KURSOVIKS. Наші спеціалісти швидко та якісно виконають будь-який вид наукових робіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!