Роздрукувати сторінку

Фінанси, як навчальна дисципліна

« Назад

Фінанси – це відносини, які виникають у процесі створення та розподілу багатства суспільства, вони пов'язані з державним розвитком товарно-грошового обігу.

Мета дисципліни - оволодіння студентами теоретичними і практичними знаннями в області прикладної теорії фінансів, яка вивчає грошові відносини, що виникають у процесі формування, розподілу і використання фондів грошових коштів, які створюються на рівні держави, органів місцевого самоврядування, на рівні господарюючих суб'єктів, домогосподарств.

грошові-відносини

Завдання дисципліни:

- послідовне і систематизоване вивчення основних, принципових питань, знання яких необхідно для теоретичної і професійної підготовки фахівців з вищою економічною освітою;

- вивчення питань формування і використання фінансових ресурсів та організації фінансових відносин підприємств на основі використання фінансових категорій (виручка, прибуток, витрати, власний капітал, позиковий капітал, основні засоби, оборотні засоби і ін.), нормативів (податків, рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості та ін.), різного роду стимулів, пільг, санкцій та інших фінансових важелів;

- дати теоретичні знання і практичні навички для вирішення проблем, пов'язаних з рухом капіталу у всіх сферах ринкового господарства і, зокрема, завдань, пов'язаних з функціонуванням системи фінансів у цілому і за елементами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- вміти:

- пояснювати економічний зміст найважливіших термінів;

- встановлювати співвідношення фінансів з іншими економічними категоріями;

- розкривати функції фінансів, поняття фінансового механізму, фінансової політики.

-- володіти:

- термінологічним апаратом фінансів;

- практичними навичками для вирішення проблем, пов'язаних з рухом капіталу у всіх сферах ринкового господарства і, зокрема, завдань, пов'язаних з функціонуванням системи фінансів у цілому і за елементами.

 

Вивчення дисципліни передбачає наявність базових знань з наступних дисциплін («Мікроекономіка», «Макроекономіка»), необхідні для теоретичного осмислення сутності фінансових відносин; «Менеджмент» – для розуміння процесів управління фінансами на рівні держави і господарюючих суб'єктів; «Математика» – для проведення розрахунків фінансових показників, що характеризують діяльність економічних суб'єктів.

Основні розділи програми курсу:

Тема 1. Фінанси як самостійна економічна категорія.

Тема 2. Фінансова система.

Тема 3. Управління фінансами.

Тема 4. Фінансовий контроль.

Тема 5. Оподаткування та тенденції податкової політики.

Тема 6. Державні фінанси.

Тема 7. Державний бюджет, бюджетний устрій і бюджетний процес.

Тема 8. Державний кредит.

Тема 9. Позабюджетні фонди.

Тема 10. Фінанси підприємств.

Тема 11. Сутність, значення та організація страхування.

Тема 12. Управління інвестиціями та фінансове планування.

Тема 13. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини.

Фінанси

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Астахов В.П., Головізіна А.Т. Архіпова О.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Фінанси» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!