Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з економічних дисциплін \ Економічні предмети \ Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі

Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі, як навчальна дисципліна

« Назад

В сучасний період об'єктивним фактом є активізація залучення України в процес валютно-фінансової взаємодії держав-членів світової спільноти на глобальному і регіональному рівнях. Участь України в процесі валютно-фінансового співробітництва держав – об'єктивний процес, обумовлений її значною роллю в міжнародних економічних (фінансових) відносинах.

В умовах нових викликів і загроз, наявності міжнародної фінансової кризи, застосування санкцій щодо України особливо помітний позитив міжнародної правозастосовної практики, в основі якої лежить курс на сумлінне дотримання своїх міжнародних зобов'язань по відношенню до іноземних держав (у тому числі і по відношенню до України) і, звичайно, у сфері валютно-фінансових відносин.

валютно-фінансові відносини

Україна в своїй офіційній зовнішній політиці дотримується курсу верховенства права, в тому числі і у валютно-фінансових правовідносинах, що безпосередньо орієнтовано на активізацію імплементації норм міжнародного фінансового (валютного) права в українське законодавство, тим більше, що фінансове (валютне) право за самою своєю природою призначено для захисту національних інтересів держав і націлене на забезпечення правопорядку у фінансовій (валютній) сфері.

В сучасних умовах краще вести мову про міжнародні валютну і фінансову системи, хоча більшість вчених зазначають, що «навіть штучно все важче відокремити те, що є частиною валютної, а що – частиною фінансової системи». Цьому заважає те, що не існує єдиного розуміння таких дефініцій, як «міжнародна фінансова» і «міжнародна валютна системи». Часто фахівці говорять про єдину валютно-фінансову систему і що нібито не існує окремо міжнародної фінансової і міжнародної валютної систем. Під міжнародною фінансовою системою, як нам видається, слід мати на увазі форму організації фінансових відносин, закріплену в міжнародних договорах, а під міжнародною валютною системою – форму організації валютних відносин, також закріплену в міжнародних угодах. Нами поділяється позиція, згідно з якою міжнародна валютна система є підсистемою в рамках міжнародної фінансової системи, а при їх розмежуванні слід виходити з того, що перша більше зачіпає міждержавні інтереси, а друга – приватні.

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів теоретичних знань і практичних навичок з методології дослідження міжнародних розрахунків і фінансових операції та застосування отриманих при цьому знань у своїй практичній діяльності.

міжнародна валютна система

Завданнями дисципліни є:

- вивчення студентами основних результатів новітніх досліджень, опублікованих в провідних професійних журналах з проблем міжнародних розрахунків та фінансових операцій; сучасних методів економічного аналізу та методики викладання дисципліни «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі» у вищих навчальних закладах;

- виховання потреби використовувати отримані теоретичні знання в вирішенні практичних завдань, а також прийоми та інструменти аналізу складних процесів в економічній дійсності.

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні наступні знання, вміння та навички, що формуються попередніми дисциплінами: «Економетрика», «Макроекономіка», «Міжнародні аспекти інтелектуальної власності», «Прикладна міжнародна економіка».

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основи, закономірності, тенденції, перспективи та проблеми функціонування міжнародних валютно-фінансових операцій (МВФО) в умовах процесів посткризового відновлення та процесів фінансової глобалізації, регіоналізації та глобалізації;

- принципи, форми і формати організації МВФО, в тому числі з урахуванням змін економічних пріоритетів у світовій економіці і світових фінансах;

- форми і особливості валютної політики національних юрисдикцій і регіональних наднаціональних інтеграційних об'єднань, а також принципи функціонування світових валютних і кредитних ринків;

- розбиратися в факторах, що визначають структурні особливості і сучасні проблеми розвитку МВФО, включаючи залежність від світових фінансово-економічних дисбалансів;

- аналізувати зміни і нові явища у сфері МВФО в умовах процесів економічної і фінансової глобалізації та регіоналізації, у тому числі з точки зору прийняття управлінських рішень та оцінки їх ефективності;

- розрізняти інституційну структуру та інституційні особливості МВФО, а також розбиратися у функціональних особливостях центральних банків та міжнародних валютно-фінансових організацій як учасників МВФО;

- працювати з англомовними джерелами інформації з питань МВФО, світових фінансових ринків, міжнародних розрахункових і платіжних відносин та діяльності інститутів МВФО.

валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі

Мати навички (набути досвіду):

- оцінки факторів, що становлять основний спектр питань, проблем і перспектив МВФО в умовах посткризового відновлення і завдань по досягненню фінансової стабільності;

- багатофакторного аналізу сучасних економічних та інституційних особливостей МВФО та їх впливу на стан і динаміку світових фінансових ринків з використанням відомих аналітичних прийомів та інструментарію;

- систематизації ризиків у сфері МВФО в умовах асиметрій на світових фінансових ринках і невизначеності розвитку світової економіки;

- використання академічних, аналітичних та статистичних джерел інформації з питань МВФО;

- критичного підходу і систематизації думок і висновків, отриманих за результатами досліджень українських і зарубіжних експертів у сфері МВФО;

- розуміння англомовних термінів у сфері МВФО та вміння працювати з академічними та аналітичними статтями, опублікованими англійською мовою.

Якщо Ви вивчаєте курс «Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі» і Вам необхідна допомога в підготовці контрольних та інших видів робіт звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!