Роздрукувати сторінку

Державне регулювання зайнятістю як навчальна дисципліна

« Назад

У будь-якій країні безробіття завжди набуває величезного соціального звучання. Тому держава не може залишатися байдужою до проблеми зайнятості населення.

 

 

Перехід України до ринкової економіки зумовив необхідність розробки моделі зайнятості і соціального захисту населення, адекватної новим умовам господарювання. Курс дисципліни «Державне регулювання зайнятістю» побудований на об'єктивних законах і механізмах ринкової економіки. В ньому накопичений підприємствами досвід, а також особливості становлення ринкової економіки в України.

моделі зайнятості, ринкова економіка

Об'єкт дисципліни – державна політика управління зайнятості.

Вивчення дисципліни «Державне регулювання зайнятістю» обумовлено її роллю в розкритті економічних основ матеріального добробуту і соціального розвитку в сучасному ринковому господарстві. Актуальність вивчення проблем зайнятості обумовлена трьома основними факторами. По-перше, докорінною зміною в системі зайнятості, обумовленим переходом до суспільства, заснованого на знаннях. По-друге, формуванням ринкової економіки, що змінює соціально-економічну концепцію зайнятості. В-третіх, переглядом основ соціальної політики, все більшої її орієнтації на створення умов для зайнятості, накопичення людського капіталу. Сфера зайнятості в сучасній Україні є надзвичайно динамічною, що має суттєві наслідки для всієї соціальної сфери.

Мета курсу «Державне регулювання зайнятістю» — прищеплення студентам соціально-економічної грамотності в питаннях зайнятості та захисту населення, вміння користуватися статистичними та соціологічними методами при аналізі числової інформації про народонаселення; ознайомлення з Методикою обчислення ряду найважливіших соціально-економічних показників, з методами і способами оцінки поточної і прогнозованої ситуації з досліджуваних питань.

питання зайнятості

Основні завдання курсу:

1. Показати місце дисципліни в блоці дисциплін, що вивчають соціально-економічне становище людини в сучасній економіці.

2. Дати уявлення про методи дослідження сфери зайнятості та їх специфіку. Показати зразки сучасних досліджень проблем зайнятості населення.

3. Дати системне уявлення про особливості функціонування сфери зайнятості та ринку праці в сучасній економіці та про існуючі в них проблеми. Дати характеристику перехідного характеру зайнятості в сучасній економіці. Виявити проблеми зайнятості для найбільш вразливих категорій населення (молоді, жінок, інвалідів).

4. Показати основні світові тенденції розвитку зайнятості та ринку праці, виявити особливості реалізації цих тенденцій в економіці. Давши уявлення про основні фактори, що визначають в сучасних умовах конкурентоспроможність працівника.

5. Дати характеристику інституційної системи соціально-трудових відносин, показати залежність проблеми зайнятості від її стану. Показати як формується оплата праці в умовах ринкових відносин. Розглянути проблеми інституційного регулювання зайнятості населення.

6. Показати соціально-економічні засади та механізм формування безробіття, розкрити основні заходи боротьби з різними формами її прояву. Дати уявлення про основні напрями державної політики зайнятості населення, показати місце державної служби зайнятості в її реалізація. Розглянути основні напрями та методи роботи Державної служби зайнятості.

7. Показати при розгляді всіх розділів курсу специфіку проблем зайнятості та регулювання зайнятості населення в сучасній економіці.

Дисципліна «Державне регулювання зайнятістю» займає важливе місце у професійній підготовці студентів за спеціальністю «Соціальна робота». З одного боку, вона продовжує соціально-економічну підготовку студентів за особливою сферою - сферою зайнятості населення. Їй передують такі дисципліни, як «Економіка», «Економічні основи соціальної роботи». З іншого боку, вони примикає до дисциплін, які розглядають організацію і технології соціальної роботи.

Особливості вивчення дисципліни «Державне регулювання зайнятістю» обумовлені, по-перше, застосуванням міжпредметного підходу, по-друге, високою динамічністю сфери зайнятості в сучасному світі і в українській економіці.

Міжпредметність підходу полягає в тому, що при вивченні проблем зайнятості застосовуються досягнення економіки праці, інституційної економіки, соціології праці та статистики праці. Студенти знайомляться з сучасними результатами дослідників різних напрямків.

державне регулювання зайнятістю

Динамічність сфери зайнятості, обумовлена процесами глобалізації, інформатизації та лібералізації економіки, обумовлює безперервне оновлення даних про розвиток зайнятості та ринку праці. Студенти втягуються в самостійний пошук нових джерел інформації з розглянутих в процесі вивчення дисципліни проблем.

Якщо Ви вивчаєте курс «Державне регулювання зайнятістю» і Вам необхідно замовити курсову роботу чи наукову статтю звертайтеся в компанію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!