Роздрукувати сторінку

Бухгалтерський облік господарських операцій як навчальна дисципліна

« Назад

Будь-яке підприємство здійснює певні дії в процесі здійснення підприємницької діяльності. У бухгалтерському обліку має здійснюватися відображення всіх цих операцій. Для цього використовуються спеціальні рахунки, а самі операції отримали назву господарських. Їх вчинення безпосередньо впливає на те, як формується звітність в тій чи іншій компанії.

Якщо в господарській діяльності відбулося що-небудь, обов'язковим стає створення розрахунку. Поняття господарських операцій і потрібно для позначення таких розрахунків. Вони ж використовуються для відображення змін, пов'язаних з власними і позиковими джерелами утворення бюджету, складом майна. У розрахунках вказуються і зміни, пов'язані з резервним капіталом.

господарська операція, економіка організації

Бухгалтерський облік полягає в документальному зборі та систематизації інформації про фінансові та господарські операції, результати яких, виражені у формах звітності, служать джерелом для фінансово-економічного аналізу. В силу універсальності показників бухгалтерська інформація дозволяє аналізувати активи, зобов'язання, капітал на галузевому і міжгалузевому рівнях, а також за звітними періодами.

Господарська операція в бухгалтерському обліку - це фіксування фактів господарського життя підприємства. Відображення господарських операцій робить постійний вплив на баланс активів і пасивів підприємства. Але жодна господарська операція не може порушити його. Всі фіксації діяльності відбуваються на підставі первинних документів, заповнених у встановленому порядку. Вони і підтверджують факт здійснених операцій.

Господарські операції є частиною господарського обліку.

Метою викладання дисципліни є надання практичних знань з організації бухгалтерського обліку господарських операцій, допомоги студентам в оволодінні знаннями та практичними навичками ведення бухгалтерського обліку в комерційній організації в умовах переходу до ринкової економіки.

організація бухгалтерського обліку

Для досягнення мети вивчення дисципліни визначено такі завдання:

- вивчення сутності бухгалтерського обліку господарських операцій підприємств, організацій, його місце в системі економічної інформації;

- вивчення вимог діючих нормативних документів за всіма напрямами фінансово-господарської діяльності, ведення обліку та звітності, здійснення оподаткування;

- вивчення особливостей організації бухгалтерського обліку, основних типових операцій;

- розгледіти теоретичні аспекти бухгалтерського обліку;

- розкрити сучасні проблеми та перспективи подальшого розвитку бухгалтерського обліку в організаціях в ув'язці з міжнародними стандартами, прищепити студентам навички практичного оформлення первинних документів, заповнення облікових регістрів, складання форм звітності;

- вирішувати аналітичні завдання із залученням спеціальних статистичних пакетів прикладних програм і персональних комп'ютерів;

- розробляти бізнес-плани створення нових технологій і оцінювати конкурентоспроможність та економічну ефективність розроблюваних технологій.

Для освоєння даної дисципліни необхідні знання та вміння, набуті в результаті вивчення попередніх дисциплін: «Філософія», «Мікроекономіка» та ін. знання, набуті при освоєнні дисципліни «Бухгалтерський облік» будуть використані при вивченні подальших спеціальних дисциплін, таких як «Комплексний фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (організації)» та ін. Результати освоєння дисципліни також можуть бути використані в професійній діяльності.

бухгалтерський облік господарських операцій

Приходить час сесії, але кожен реагує на нього по різному. Хтось впадає в паніку і пише всі роботи сам, а хтось йде легшим шляхом і замовляє курсову або магістерську роботу в професіоналів.

Такою є компанія ІЦ «KURSOVIKS», де можна купити курсову або магістерську роботу з курсу «Бухгалтерський облік господарських операцій».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!