Роздрукувати сторінку

Філософія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Філософія» відноситься до базової частини гуманітарного, соціального та економічного циклу дисциплін підготовки бакалаврів.

Основне призначення філософії в системі культури і соціально-гуманітарного знання – рефлексія над підставами культури в цілому, осмислення основних проблем буття людини. Без осмислення навколишнього світу і свого місця в ньому неможливе відповідальне формування життєвої стратегії людини і незалежне прийняття рішень – як у приватному житті, так і суспільному. У структурі підготовки бакалаврів - практичний сенс філософії складається, насамперед, у формуванні адекватної картини світу, світогляду, виробленню критичного ставлення до інформації та її джерел, розвитку культури мислення і поглибленні розуміння соціальної відповідальності, пов'язаної з професійною діяльністю.

Філософія

Цілі курсу:

1) розвиток світоглядної культури студентів, спроможності вирішувати світоглядні проблеми;

2) формування культури мислення, вміння у письмовій та усній формі ясно і обґрунтовано представляти результати своєї розумової діяльності; здатність системно мислити, виробляючи узагальнені схеми дійсності, алгоритми розумових і практичних дій, розглядаючи проблеми (з галузі професійної діяльності або інших сфер) всебічно, у взаємозв'язку з різними структурними рівнями.

Названі цілі реалізуються через рішення кола взаємопов'язаних завдань:

- ознайомити студентів зі специфікою філософії як способу науково-теоретичного пізнання і духовно-практичного освоєння світу;

- у зв'язку зі специфікою факультету приділити особливу увагу проблемам соціально-економічного та правового порядку: проблемі походження суспільства і держави, економічних аспектів становлення і розвитку суспільства і держави, проблемі справедливості і людської свободи, правам людини та її цивільного стану;

- так само, виходячи з специфіки напряму, ознайомити студентів з формами і прийомами раціонального пізнання; створити загальне уявлення про логічні методи і підходи, що використовуються у сфері їх професійної діяльності, допомогти в розвитку практичних умінь раціонального та ефективного мислення;

- розвинути навички критичного сприйняття і оцінки джерел інформації, вміння логічно формулювати, висловлювати й аргументовано відстоювати власне бачення проблем і способів їх вирішення;

- приділити увагу оволодінню культурою мислення, вмінню в письмовій та усній формі ясно і обґрунтовано представляти результати своєї розумової діяльності;

- розвинути навички творчого мислення на основі роботи з оригінальними і адаптованими філософськими текстами;

- приділити увагу прийомам ведення дискусії, полеміки, діалогу.

буття-людини

Придбані шляхом вивчення філософії знання, вміння і навички складають значну невід'ємну частину будь-якої організаційно-управлінської роботи.

Для розуміння курсу філософії спеціальні вимоги до знань студентів не пред'являються, студенти спираються на знання, отримані у ході вивчення шкільного курсу дисциплін природничого і гуманітарного профілю.

Структура і рівень читаного курсу базується на компетентнісній моделі випускника, розробленої з урахуванням зовнішніх вимог до якості освіти з боку держави та інших споживачів. Освоєння даної дисципліни необхідно для формування загальнокультурних компетенцій випускника.

Випускник повинен володіти наступними загальнокультурними компетенціями:

- здатність використовувати основи філософських знань для формування світоглядної позиції;

- здатність до самоорганізації та самоосвіти.

До початку вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: Історію;

- вміти: конспектувати, аналізувати тексти;

- володіти навичками: усного викладу матеріалу і складання доповідей;

- мати уявлення: про основні етапи і закони розвитку світової культури.

сенс-філософії

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Муравйов І.А., Грецький В.М., Хоменок В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Філософія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!