Роздрукувати сторінку

Модульна система навчання та її різновиди

« Назад

Модульна технологія навчання (модульне навчання) — це комбінована система навчання, яка обов'язково включає підсистему адаптивного програмного управління, поєднану з підсистемою управління, елементом якої є модуль, що дозволяє тому, хто навчається, активно і більш самостійно оволодівати певною сумою знань і умінь, зокрема тією, яка необхідна для реалізації суб'єкт-суб'єктних відносин з педагогом в процесі навчання.

різновили модульної системи навчання, модульне навчання

Підсистема адаптивного програмного управління викладачами навчальною діяльністю студентів (як на навчальних заняттях під керівництвом викладача, так і під час самостійної роботи студентів) є засвоєння ними змісту навчальної дисципліни або виконання програм інших навчальних заходів, передбачених навчальним планом.

Підсистема самоуправління навчальною діяльністю студента забезпечує інтерактивну самостійну творчу роботу з засвоєння знань, набуття умінь і навиків з навчальних дисциплін і у процесі виконання інших навчальних заходів, передбачених начальним планом, а також систематичний контроль студентом результатів своєї навчальної діяльності.

перелік змістовних модулів дисципліни, розробка модулів

Модульно-рейтингова система навчання студентів має наступну структуру:

1.Перелік компетенцій, необхідних для оволодіння дисципліною.

2. Перелік змістовних модулів дисципліни.

3. Сума кредитів для кожного модуля, залежно від його трудомісткості.

4. Розробка модулів.

Модульно-рейтингова система організації навчання студентів складається з:

- визначення цілей навчання;

- конструювання навчальних модулів;

- визначення технологій формування компетенцій;

- розробки моніторингу освітнього процесу та сформованості компетенцій тих, хто навчається.

Цілі навчання в такій системі мають багаторівневий характер:

1-й рівень – оперативні навчальні цілі конкретних видів занять;

2-й рівень – навчальні цілі дисципліни;

3-й рівень – загально педагогічні цілі навчання.

Таким чином, ядром змісту кредитно-модульної системи навчання стає модуль, який сприяє розвитку якостей особистості та ключових компетентностей особистості.

Модуль при модульному навчанні — це основний засіб модульного навчання, який є закінченим блоком інформації, а також включає цільову програму дій і методичні рекомендації, що забезпечують тим, хто навчається, досягнення поставленої дидактичної мети. Модулі конструюються як змістовні модулі, тобто як система навчальних елементів навчальної дисципліни, або програми навчального заходу, які передбачені навчальним планом, об’єднані ознакою відповідності певному навчальному об’єкту, що має самостійну логічну структуру та зміст і дає можливість оперувати цією інформацією у процесі розумової діяльності. У залежності від змісту дисципліни до складу модуля може входити більше одного змістовного модуля.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!