Роздрукувати сторінку

Творча робота

« Назад

З великого енциклопедичного словника: творчість - діяльність, що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю.

творчі роботи

З самого дитинства нас оточують плоди чиєїсь творчої роботи. Не кожен з нас має можливість дивуватися шедеврам всесвітньо відомих музеїв та архітектурних пам'яток, захоплюватися грою акторів столичних театрів. Але в будь-якому місці завжди можна знайти щось незвичайне, дивне, що привертає увагу, змушує замислитися про нескінченність людської фантазії. Церкву, збудовану і прикрашену кріпосними селянами; картини, намальовані місцевими художниками; предмети художнього промислу - все це результати творчої роботи людей, які люблять свою справу, вкладають у свій твір вміння і душу.

Всі художники і поети творили лише в присутності Музи, однієї з дев'яти богинь грецької міфології. А простому смертному цілком достатньо просто настрою. Будь-яка робота стає творчою, якщо вона виконується вільно і без примусу. Які гарні речі виходять з Ваших рук, якщо Ви взялися за роботу з бажанням! Які цікаві ідеї виникають в голові, якщо ніхто не диктує, не стоїть над душею. Добре, звичайно, якщо існує ще й матеріальна свобода, коли можна дозволити собі необмежений вибір матеріалів, комфортних умов роботи. Коли не потрібно думати про хліб насущний.

творча робота

Але це ідеальний варіант. Далеко не кожне безсмертне творіння створювалося в таких тепличних умовах. Сувора дійсність часто заважає творчій роботі. Але й в повсякденних турботах можна проявити своє вміння. Творчо підійти до вирішення проблеми, вибрати нестандартний підхід. Мереживна серветка, майстерно пов'язана руками Вашої бабусі, нове плаття, зшите мамою з непотрібних кусків тканини, альтанка в саду, побудована татом з використанням кинутих обрізків дерева і металу, клумба, любовно і з вигадкою, Вами прикрашена річковими черепашками - це хіба не творча робота?

Головне - щоб робота приносила задоволення і радість творця.

Творчі роботи також застосовуються і у навчанні.

В даний час виділяються п’ять форм творчих робіт у  навчанні (Леонтович А. В., «Завуч» №1, 2001):

- інформаційно-реферативні;

- проблемно-реферативні;

- експериментальні;

- натуралістичні і описові;

- дослідні.

Суть реферативної роботи - в підборі матеріалу з першоджерел, які найбільш повно висвітлюють обрану проблему.

творча робота

Суть дослідницької роботи складається в зіставленні даних першоджерел, їх творчому аналізі та вироблених на його підставі нових висновків.

Зупинимося детальніше на кожній.

Першою сходинкою до науково-дослідницької діяльності учнів є інформаційно-реферативна діяльність. Вона являє собою творчу роботу, написану на основі кількох літературних джерел, сайтів Інтернет з метою найбільш повного висвітлення обраної проблеми. Термін «реферат» має латинські корені і в дослівному перекладі означає «доповідаю, повідомляю». Словники визначають його значення як короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічної доповіді змісту книги, навчання, наукової проблеми, результатів наукового дослідження; доповідь на певну тему, що висвітлює її на основі огляду літератури та інших джерел. Перший крок традиційний:

 • підготовка учнями доповідей з даної теми на уроках;

 • складання бібліографічного списку з обраної теми, не менше 7 джерел;

 • написання анотацій до даних книг, підбір текстового матеріалу для подальшої роботи над рефератом;

 • виявлення альтернативних точок зору на дану проблему;

 • консультації вчителя або наукового керівника.

що таке творча робота

Другим етапом є складання розгорнутого плану реферативної роботи, написання самого реферату.

Фіналом даної творчої роботи є захист реферату.

Піднімаючись на другу сходинку творчої діяльності, учні виконують проблемно-реферативні роботи. Незважаючи на гадану схожість з попередньою формою, вона має ряд відмінностей. Написана на основі великої кількості джерел, робота припускає зіставлення їх даних, міркування або навіть полеміку з авторами, висунення на основі цього власного трактування поставленої проблеми. (Хороша робота цього жанру, при наявності загальноприйнятої структури, вже може вважатися дослідною).

Експериментальні творчі роботи потребують крім реферативної діяльності з обраної теми наявності експериментальної частини, яка включає в себе виконання широко відомих, описаних в науці дослідів. Ця частина роботи хоча і носить скоріше ілюстративний характер, так як не містить інновацій, але передбачає самостійне трактування особливостей отриманих результатів, з'ясування причин відхилення результатів від загальновідомих; аналіз та синтез. Тому вона, безсумнівно, може бути віднесена до дослідницької діяльності учнів.

Натуралістичні і описові творчі роботи спрямовані на спостереження і якісний опис якогось явища, об'єкта природи в процесі екскурсії, молодіжної науково-дослідної експедиції (до речі, остання багатьма авторами належить до самостійної форми науково-дослідної діяльності учнів).

Можуть мати елемент новизни. Відмітною особливістю даної форми роботи є відсутність кількісної методики дослідження. Однією з різновидів натуралістичних робіт часто є роботи суспільно-екологічної спрямованості, де «екологія» розуміється не як наука про взаємозв'язки біосфери і ноосфери, а як громадський рух, спрямований на боротьбу з антропогенними забрудненнями навколишнього середовища. Основним недоліком цих робіт є відсутність наукового підходу до оцінки явищ і факторів.

Власне творчі роботи виконуються з допомогою коректної з наукової точки зору методики, мають отриманий за допомогою цієї методики власний експериментальний матеріал, на підставі якого робиться аналіз і висновки про характер досліджуваного явища. Необхідно зауважити, що особливістю даної форми роботи є непередбачуваність результатів, які можуть дати дослідження. До цієї форми належать і дослідницькі проекти.

Метод проектів - це сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів. Проектна технологія включає в себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів та творчого підходу до проблеми. Проект залежно від його теми носить інтегрований характер і вимагає глибоких знань по ряду предметів однієї або споріднених освітніх галузей.

На сьогодні використовується ще одна класифікація творчих робіт:

 • реферативні: аналітичне зіставлення даних різних літературних джерел для найбільш повного висвітлення даної проблеми;

 • проблемно-реферативні: аналітичне зіставлення даних різних літературних джерел з метою висвітлення проблеми і проектування варіантів її вирішення;

 • аналітико-систематизуючі: спостереження, фіксація, аналіз, синтез, систематизація кількісних і якісних показників досліджуваних процесів і явищ;

 • діагностико-прогностичні: вивчення, відстеження, пояснення і прогнозування якісних і кількісних змін досліджуваних систем, явищ, процесів, ймовірні судження про їх стан у майбутньому;

 • творчо-раціоналізаторські: удосконалення наявних, проектування і створення нових пристроїв, механізмів, приладів.

творча робота це

Вимоги до оформлення творчих робіт:

1. Назва теми повинна відрізняти чіткість формулювання і чіткі рамки розгляду самої теми. Назви типу «19 століття», «Наполеон» не допускаються. Тема повинна включати тільки усталені для даної галузі знань терміни, максимальна кількість слів - 8, містити певну проблему, бути адекватною шкільного рівня за обсягом і ступенем науковості.

2. Структура роботи. Робота має бути побудована не довільно, а за певною структурою, загальноприйнятою для наукових праць.

Основні елементи цієї структури:

 • титульний аркуш;

 • зміст (план);

 • основна частина (теоретична і практична);

 • висновок;

 • бібліографічний список (список літератури);

 • програми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!