Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Соціальний захист студентської молоді

Соціальний захист студентської молоді

« Назад

молодь, студент

У нових соціально-економічних умовах розвитку проблеми соціального захисту студентів ВНЗ в Україні не тільки не втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Окремі аспекти соціального захисту студентської молоді залишаються відкритим для пошуку законодавчого вирішення актуальних та проблемних питань, серед яких необхідно виділити:

1) забезпечення студентів житлом на час навчання;

2) студентські стипендії;

3) соціальне забезпечення студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4) допомога у працевлаштуванні випускників ВНЗ;

5) матеріальна допомога студентам;

6) соціальна допомога студентам з проблемами здоров’я.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. Т. Іщенко акцентує увагу на тому факті, що студентство є складовою частиною такої суспільної групи, як молодь. Як соціальна група вона наділена всіма якостями, властивими молоді. Однією із специфічних особливостей є соціальний престиж, оскільки більшість студентів усвідомлюють, що вищий навчальний заклад є одним із засобів соціального просування.

Конституція України закріплює право кожної людини на освіту. Держава забезпечує доступність і безоплатність вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах; розвиток вищої й післядипломної освіти різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг студентам.

Декларація України «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15 грудня 1992 р. № 2859 визначає головні завдання щодо надання державою кожній молодій людині соціальних послуг, спрямованих на навчання, виховання, духовний та фізичний розвиток, а також професійну підготовку.

Реалізація державної молодіжної політики знайшла своє відображення в Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р., який передбачає, що Україна гарантує молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на освіту, культурний розвиток, дозвілля і відпочинок.

Соціальний захист студентства у ВНЗ України здійснюється за багатьма напрямами. Одним із головних з них є забезпечення студентів житлом (гуртожитком) на час навчання, особливо студентів, які не мають змоги проживати з сім’єю чи забезпечити себе власним житлом, або навчаються в містах, далеко від свого місця проживання

Водночас відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» від 28 березня 2011 р. № 284/423/173, граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках ВНЗ державної та комунальної форм власності виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків – 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати: для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації – 40 % розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії ВНЗ відповідного рівня акредитації.

Таким чином, вважаємо, що проблема в забезпеченні студентської молоді місцями в гуртожитках залишається актуальною і сьогодні. Також не вирішено питання стосовно поліпшення умов проживання і відпочинку, з приведенням їх у відповідність із сучасними вимогами. Проблемним залишається питання оплати за проживання в студентському гуртожитку. Вирішенням цієї проблеми, вважаємо за доцільне, продовження Державної програми «Студентський та учнівський гуртожиток», яка діяла на період 2007–2010 рр. Або затвердження на державному рівні Програми діяльності «Гуртожиток – наш дім» на період 2014–2015 рр. За аналогією програми, що затверджена наказом Міністерством аграрної політики України від 19 червня 2008 р. № 376.

засідання студради, соцзахист студентів

У ст. 54 Закону України «Про вищу освіту» передбачено право на матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі. Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!