Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Створення підсистеми організації навчального процесу (електронний деканат)

Створення підсистеми організації навчального процесу (електронний деканат)

« Назад

Питання доступності освітніх послуг у сучасних умовах є особливо актуальними. Вони викликані необхідністю кардинальних змін,  спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення  стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір.

інформаційна система електронний університет, інформаційна база даних

Дистанційне навчання (ДН) в сучасних умовах стало одним із найбільш привабливих варіантів для здобуття вищої освіти, що забезпечує одночасно реалізацію можливостей працювати і в будь-який вільний від роботи час самостійно навчатися. Система дистанційного навчання в ВНЗ передбачає розробку та запровадження двох обов’язкових  складових єдиної інформаційної системи ДН (бази знань і бази даних). Поряд з цим виникає необхідність у створенні системи ефективного управління навчальним процесом і забезпечення комп’ютерного документообігу, що неможливо реалізувати без розробки та впровадження електронного деканату – третьої обов’язкової складової системи дистанційного навчання, що враховує специфіку дистанційної освіти та виконує координуючі функції, функції адміністративного забезпечення навчального процесу та ведення діловодства.

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки.

система управління знаннями, Національна стратегія розвитку освіти

Метою Національної стратегії розвитку освіти на наступне десятиріччя є: підвищення  рівня і доступності якісної освіти для громадян України відповідно до вимог інноваційного  розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожного громадянина; забезпечення всебічного гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.

Сформульована мета передбачає створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, що, з одного боку, сприяють накопиченню наукових знань, а з іншого – розширюють  доступ широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів. Важливість вищезгаданого визначається не тільки соціальним замовленням, а й потребами індивіда до самовизначення й самовираження в умовах сучасного стану інформатизації суспільства.

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Система управління ДН включає ПЗ, призначене для організації навчального  процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу.

Існуючі інформаційні системи ДН як безкоштовні, типу MOODLE, так і комерційні провідних світових фірм, типу: e-Learning, WEB CT, Прометей, як правило, реалізують взаємодію студент-тьютор в межах одного навчального предмету. Разом з тим, метою кожного студента є одержання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» чи «спеціаліст». У такому випадку основним документом, що регламентує його навчальний процес, є навчальний план. Тому будь-яка система ДН має створюватись саме на основі навчального плану, передбачаючи керування траєкторією навчання як на рівні предмету (студент-тьютор), так і на рівні навчального плану (студент-деканат).

Тому до 2-х обов’язкових складових єдиної інформаційної системи ДН (бази знань і  бази даних) була додана система керування навчальним процесом і комп’ютерного документообігу – електронний деканат (ЕД).

Електронний деканат – це окремий сервіс освітнього порталу ВНЗ, який здійснює автоматизовану організацію та підтримку навчального процесу.

система дистанційного навчання в ВНЗ, ДН

Автоматизація процесів ведення діловодства в навчальному закладі, реалізація управління окремими етапами навчального процесу призводить до вдосконалення механізмів організаційного управління системою освіти та вдосконалення її інфраструктури.

Розвиток та вдосконалення інформаційного середовища сфери освіти залежить від забезпечення системи освіти як в цілому, так і кожного навчального закладу окремо спеціалізованими підрозділами, пристосованими для організації діяльності з засобами новітніх інформаційних технологій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!