Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Підсумкова модульна контрольна робота

Підсумкова модульна контрольна робота

« Назад

Вступ до Євросоюзу - одне з основних завдань України як європейської держави, а цей процес передбачає цілий ряд змін. Стосується це і сфери вищої освіти. В даний час змінюються вимоги до теоретичної і професійної підготовки фахівців.

модульні контрольні роботи

У документах МОН про перебудову вищої освіти в Україні були виділені такі пріоритетні завдання:

- перехід на кредитно-модульну систему навчання;

- впровадження безсесійної організації навчального процесу;

- розробка критеріїв оцінювання знань студентів;

- розробка та впровадження рейтингової системи.

В системі вищої освіти запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу носить поки епізодичний характер, тобто системи ще немає. Тим не менш, ефективність окремих елементів цієї системи, модульно-рейтингового контролю (МРК), вже можна простежити.

Курси дисциплін розбивають на модулі, до складу яких входять декілька тем. З кожною темою передбачені різні види занять: лекції, групові заняття, практичні заняття, лабораторні роботи, розрахунково-графічні роботи, колоквіуми, тестові роботи.

Студент отримує за кожен вид роботи певну кількість балів за засвоєння матеріалу цієї теми. Після вивчення всіх тем модуля проводиться модульно-рейтинговий контроль за темами, що входять в даний модуль. У відповідності з існуючою програмою з дисципліни, модуль відповідає розділу навчальної дисципліни.

Систематична робота студента може бути оцінена позитивно за семестр навіть без максимальних балів за модулі. Однак, за результатами семестрової роботи (без здачі екзамену або диференційованого заліку) можна одержати тільки задовільну оцінку. В принципі, ті, хто навчається в останню ніч, можуть отримати таку ж оцінку, як і «середній студент», який вчився систематично протягом семестру. Зрозуміло, що другий варіант краще.

модульна контрольна робота

При такому підході до контролю за якістю навчання оцінюються не тільки теоретичні знання студента, а набуті ним навички. Наприклад, при оцінці виконання лабораторної роботи можна врахувати не тільки правильність оформлення звіту по лабораторній роботі, але і правильність виконання певних операцій, якість проведення аналізу, точність визначення, знання правил роботи в лабораторії, дотримання правил ТБ. Повноту засвоєння цього матеріалу можна визначити при захисті лабораторної роботи.

Як ми знаємо, студенти, які мають диплом з відзнакою, не завжди стають фахівцями з відзнакою. Навички практичної роботи, вміння застосувати отримані знання на практиці цінуються в щоденній роботі так само, як і глибокі теоретичні знання. З цієї точки зору МРК має більше можливостей.

МРК передбачає збільшення частки навчального часу, відведеного на самостійну роботу. В ідеалі вважається, що початкові навички самостійної роботи студенти вже отримали в середній школі. Це далеко від реальності.

підсумкова контрольна робота

Контрольні роботи можна розділити на чотири види:

1. Роботи, які виконують студенти-заочники (з дисциплін, за якими контрольні роботи передбачені навчальним планом).

Ці роботи є одним із обов'язкових видів межсесійних самостійних робіт студентів, покликаних виробити у студентів навички самостійної роботи, навчити користуватися спеціальною літературою, правильно орієнтуватися в матеріалі і вміло застосовувати свої знання до конкретних ситуацій. Вирішення поставлених викладачем завдань повинні бути повними, тобто повинні бути дані відповіді на всі поставлені питання.

При цьому відповіді мають бути аргументованими і обґрунтованими, супроводжуватися посиланнями на використану літературу.

Для полегшення перевірки бажано, щоб у текст контрольної були переписані умови задачі або поставлені в ній питання.

Контрольна робота виконується строго за варіантами.

У кожному варіанті контрольної роботи запропоновані по три завдання. Перше (теоретичне), передбачає вивчення студентом певних норм.

Друге завдання вимагатиме вміння скласти відповідь. У третьому завданні пропонується вирішити задачу в конкретному випадку.

Відповідь на задачу повинна містити аргументацію і посилання на конкретні факти.

Завдання для виконання контрольних робіт даного виду містяться також в методичних вказівках, розроблених на кафедрі викладання.

Контрольна робота виконується письмово (надрукована або написана від руки чітким, розбірливим почерком):

- витяги з джерел, цитати, що наводяться в роботі, обов'язково оформляються у вигляді посилань на використану літературу;

- контрольна повинна бути видрукувана розміром шрифту № 14, Times New Roman, з використанням міжрядкового інтервалу 1,5;

- обсяг роботи повинен становити не менше 10 сторінок. Кількість використовуваних джерел - не менше семи;

- відповіді на завдання оформляються на окремих аркушах і підшиваються після теоретичного питання;

- при невиконанні загальновстановлених вимог до такого роду робіт (робота написана не по темі, шляхом переписування навчального матеріалу, а також без належного оформлення), реферат і відповіді на завдання і практичні завдання повертаються студенту без рецензування для повторного виконання;

- контрольна робота, визнана викладачем «задовільною», оцінюється словом «зараховано» з зазначенням дати перевірки, а визнана «незадовільною» - «не зараховано» з оформленням рецензії та зазначенням конкретних недоліків, як за змістом, так і за її оформленням;

- контрольна робота оцінюється позитивно з урахуванням повноти розкриття її теоретичного змісту, наявного аналізу основних джерел і законодавчих актів, оцінки висновків з основних теоретичних положень і роботі в цілому.

що таке підсумкова модульна контрольна робота

Оформляється вона по тим же правилам, що і курсова робота.

Контрольна робота повинна бути представлена для перевірки згідно з розкладом, в іншому випадку студент не допускається до здачі заліку. Оцінюється робота по двом критеріями: «зараховано» та «не зараховано»

2. Контрольна робота, виконувана студентами денного відділення поза плану навчальних занять в порядку компенсації скорочення обов'язкових аудиторських занять. Її можна назвати домашньою контрольною роботою. Вона може складатися з теоретичної частини і вирішення завдань, практичних завдань. Завдання на таку роботу дає викладач, який проводить даний курс.

3. Так звані міні-контрольні роботи, які можуть виконувати як студенти денного, так і заочного відділень на планових аудиторних заняттях в порядку контролю засвоєння пройденого матеріалу. Це свого роду зворотний зв'язок між лектором і студентами-слухачами. Такі контрольні роботи можуть бути летючими (летючки), бо проводяться без заздалегідь оголошення теми і дати проведення.

В останньому випадку студент повинен попередньо переглянути матеріал, що відноситься до оголошеної теми контрольної роботи.

За підсумками перевірки контрольної роботи, особливо двох останніх видів, можливо проводити групові або індивідуальні співбесіди з розбором найбільш типових або важких ситуацій. Міні-контрольні роботи оцінюються для заочної форми навчання за системою: «зараховано», «незараховано», для очної форми навчання за бально-рейтинговою системою.

4. Модульні контрольні, які виконуються студентами очної форми навчання. Протягом 6 семестрів студенти очної форми навчання повинні виконати шість контрольних.

Модульна контрольна робота виконується строго за варіантами.

У кожному варіанті контрольної роботи запропоновані по чотири завдання.

З першого по третє завдання (теоретичне), передбачає теоретичні питання по пройденим темам за даний період. Поставлені викладачем запитання повинні бути повними, тобто повинні бути дані відповіді на всі поставлені питання. При цьому відповіді мають бути аргументованими і обґрунтованими, супроводжуватися посиланнями.

Четверте завдання - це проведення перевірочних робіт з застосуванням тестів передбачається вивчення 3-х тем, в кожному питанні тільки одна правильна відповідь.

Час, необхідний для проведення тестування - 0,5-2 хвилин на рішення однієї задачі. Розрахунок балів має бути таким: 50 % правильних відповідей - «задовільно», 55-80 % - «добре», вище 85% - «відмінно».

підсумкова модульна контрольна робота це

За підсумками перевірки контрольної роботи, модульні контрольні роботи оцінюються за бально-рейтинговою системою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!