Роздрукувати сторінку

Самостійна робота

« Назад

Складні перетворення, що відбуваються в суспільстві на сучасному етапі, визначають і нові умови, в яких доведеться працювати молодому спеціалісту, випускнику ВНЗ. Тому перед вищою школою і освітою в цілому стоять складні завдання підготовки фахівця кваліфікації високого рівня.

самостійна робота

У даному контексті змінюється ставлення до студента і до самого процесу отримання освіти. Дане відношення повинно виникати як з боку учня, так і з боку викладача. Коли людина розуміє, що відповідальність за свою освіту, за якість знань і за його результат несе вона сама, змінюється ставлення до процесу навчання. Роль же викладача полягає в тому, щоб допомогти студенту спроектувати свій індивідуальний освітній маршрут. Як показує практика, орієнтація процесу навчання на проектування і реалізацію індивідуального освітнього маршруту вимагає численних змін не тільки в роботі викладача, а й в освітньому середовищі, і в організації освітнього процесу.

При такому підході акцент в інноваційних процесах у вищій освіті має бути пов'язаний з оновленням освітніх технологій, а саме зі збільшенням частки таких технологій, які передбачають самостійну роботу студентів.

Процес навчання студентів у вищих навчальних закладах носить, природно, методологічний і системний характер. Не секрет, що вища школа в основі своїй має міцну, перевірену роками структуру виховання і навчання студентів. Звичайно ж, із зростанням технологій, модернізації виробництва, а також з певними якісними змінами деяких аспектів змісту і форми у сфері освіти - структура навчання у вузівській школі зазнає певних змін. І це природний процес, оскільки він викликаний віянням часу. І, тим не менш, факт залишається фактом - вища школа завжди випускала і випускає зараз фахівців високого класу. Це не означає, що не існує проблем у системі навчання і виховання фахівців. Вони є і в методиці викладання, і у відборі студентами матеріалу, над яким вони працюють, і в кількості годин, яких, як правило, не вистачає. Серед цих та інших проблем є одна, яка заслуговує особливої уваги - проблема активності студента по відношенню до навчального процесу, яка виражається в прагненні до індивідуальних занять та досліджень, тобто, до певної самостійної роботи.

Позааудиторній самостійній роботі належить особлива роль у розвитку індивідуальності студентів. «Вчення як засвоєння можливо при повному управлінні; вчення же, однією з цілей якого є розвиток мислення та інших властивостей особистості, неодмінно вимагає зменшення заходів управління, надання студентам більшої самостійності». Модернізація освіти передбачає збільшення обсягу самостійної роботи та посилення її ролі. Студенти повинні формувати відповідні компетенції, насамперед у процесі позааудиторної самостійної роботи і опановувати основи систематизованих знань.

види самостійної роботи

Проблема індивідуалізації не нова. Її завжди пов'язували з попередженням неуспішності, підвищенням якості освіти. Адже рівень предметних знань і вмінь, навички пошуку інформації та роботи з комп'ютером, досвід самостійного навчання і, як наслідок, витрати часу на виконання одного і того ж завдання у студентів і раніше були не однакові. Після скорочення годин, які відводяться на аудиторну роботу, виконувану під контролем викладача, проблема індивідуалізації навчання набула особливої актуальності.

Відомо, що обсяг, зміст та завдання на самостійну роботу повинні відповідати конкретним дидактичним цілям. У той же час завдання повинне враховувати і час, необхідний для його виконання, та навчальні можливості студента, і досягнутий їм рівень розвитку. Від цього прямо залежать і навчальна активність, і самостійність його роботи.

«Непосильна робота знижує інтерес до неї, підриває віру у власні сили, але і занадто низький рівень вимог демобілізуватиме зусилля студентів». Використання стимулу труднощі, диференціація складності завдань - одні з найбільш радикальних способів підвищення ефективності навчального процесу. Це забезпечує і врахування інтересів малоактивних студентів, і розвиток здібностей найбільш обдарованих з них.

Але, на жаль, багато студентів не мають стійкої мотивації до самостійної роботи і сформованих навичок самостійного отримання знань.

Зміст самостійної роботи визначається способом діяльності студентів у всіх організаційних формах занять, коли вони самостійно вивчають матеріал, визначений змістом навчальної програми, а також комплексом всіх навчальних завдань, які повинен виконати студент під час навчання у ВНЗ: підготувати творче повідомлення з якої-небудь проблеми, написати реферат, контрольну роботу, тест і т.п.

позааудиторна самостійна робота

Різні види самостійної роботи різняться за рівнем: репродуктивний, пізнавально-пошуковий і творчий. Репродуктивна самостійна робота включає прочитання, конспектування навчальної літератури, прослуховування лекцій, заучування, повторення навчального матеріалу та ін. Пізнавальна самостійна робота передбачає підготовку виступів на семінарах, повідомлень, доповідей, написання контрольної роботи та ін. Написання рефератів, наукових статей, участь у науково-дослідній роботі, підготовка виступів на студентських науково-практичних конференціях, виконання спеціальних творчих завдань відносяться до творчої самостійної роботи.

Всі ці види самостійної роботи використовуються при освоєнні студентами курсу «Психолого-педагогічні основи культури фахівця». Але для забезпечення нормального функціонування самостійної роботи студентів, вона повинна бути конкретною за своєю предметної спрямованості.

В даний курс можна включити обов'язкові та додаткові завдання, що дають можливість студентам підвищити свою оцінку.

Серед обов'язкових завдань виділяються аудиторні та поза аудиторні. До аудиторних можна віднести: захист реферату, обговорення та вирішення психолого-педагогічних проблем, підготовка та участь у діловій грі з психолого-педагогічної проблематики. Поза аудиторні: підготовка реферату, написання рецензії на реферат товариша, складання бібліографії за самостійно обраною психологічною або педагогічною темою. В якості додаткових завдань можна використовувати: підготовку та захист індивідуального проекту психолого-педагогічного супроводу фахівця, презентація проекту, написання та подання есе.

мотивація до самостійної роботи

Процес самостійного оволодіння матеріалом повинен супроводжуватися ефективним, безперервним контролем і оцінкою його результатів. У цих умовах особливого значення набуває пошук нових підходів до підвищення ефективності оцінювання навчальних досягнень студентів. І тут дуже важливо мати систему розроблених критеріїв, які дають можливість кожному студенту максимально проявити себе на кожному етапі атестації: поточної, проміжної, підсумкової.

Наприклад, при проектуванні ділової гри має враховуватися: зміст завдань, їх відповідність цілям гри; опора на теоретичні знання в галузі психології та педагогіки; коректне проведення дискусії; оригінальне рішення ігрових проблем.

Всі критерії повинні відповідати різним рівням оцінки.

Так при захисті самостійної роботи необхідно враховувати різний рівень:

  • володіння матеріалом: невпевнене, приблизне орієнтування в матеріалі або впевнене володіння матеріалом, вміння відібрати головне для викладу;

  • обґрунтованості проблематики: констатуючий («переказує») бездоказовий стиль викладу або обґрунтованість актуальності теми, ступеня її вивченості, доказовий стиль викладу, різні аспекти розкриття в науці;

  • чіткості і логіки викладу: доповідь недостатньо структурована або представлений чіткий, логічний виклад (з опорою на схеми, таблиці тощо);

  • повноти розкриття змісту: зміст не розкрито або деякі аспекти теми розкрито не повністю, або зміст розкрито повністю;

  • представлення доповіді: читання тексту доповіді, виклад доповіді з опорою на його текст, вільне представлення доповіді;

  • вміння відповісти на запитання слухачів: відсутність відповіді на більшість питань, неточності в деяких відповідях або правильні повні відповіді на всі питання.

Розроблена система критеріїв дозволяє проводити моніторинг самостійної роботи студентів, який допомагає ефективній організації, своєчасної допомоги студентам у їх навчальній діяльності.

Тим не менш, традиційна система контролю та оцінки якості навчальних досягнень студентів не сприяє модернізації вищої освіти. Альтернативою даному підходу може служити модульно-рейтингова система оцінювання, що є основним компонентом нових освітніх технологій.

що таке самостійна робота

Подальше вивчення даної проблеми пов'язане з розробкою бально-рейтингової системи контролю якості освітнього процесу, що дозволить істотно підвищити відповідальність студентів за результати навчання.

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити самостійну роботу, самостійна робота на замовлення, замовити самостійну роботу у спеціалістів та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!