Роздрукувати сторінку

Моніторинг розвитку дистанційного навчання в Україні

« Назад

За останні роки розвиток інформаційних технологій призвів до зміни парадигми системи освіти. Сутність такої зміни найбільше відбилася в Законі України "Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки", які містять положення про ефективне провадження інформаційно-комунікаційних технологій  у сфері освіти, в тому числі – дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює всі прошарки суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.

Проведений аналіз показав, що існує три напрямки визначення дистанційного навчання:

  • перший – дистанційне навчання визначають як навчання, де знання доставляються студенту за допомогою інформаційних технологій;

  • другий – форма організації і реалізації навчально-виховного процесу за якою його учасники (обۥ єкт і субۥ єкт навчання здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально);

  • третій – дистанційне навчання є самоосвітою, але самоосвітою організованою, яка проводиться в рамках навчального закладу, підтверджуючи набуту кваліфікацію відповідним документом.

навчально-консультаційні пункти, база знань, база даних

Всі ці визначення характеризують дистанційне навчання але з різних сторін, наприклад, перший напрямок – це суто технічне визначення; другий і третій – трактуються з позицій педагогічної науки. Про те варто враховувати те, що дистанційне навчання крім технічної (організаційної), педагогічної складової мають ще й економічну. Адже дистанційне навчання – це новий вид освітніх послуг, який приводить до отримання додаткового доходу ВНЗ за рахунок впровадження в навчальний процес інформаційних технологій.

Отже, дистанційне навчання базується перш за все на інформаційних технологіях. Першооснову дистанційної освіти складає програмно-методологічне забезпечення. Так як кожен студент повинен отримати відповідні вказівки та завдання, програми дисциплін тощо не тільки в паперовому вигляді. На сьогоднішній день дистанційне навчання розвивається хаотично, через відсутність перевірки ідентичності користувачів, через відсутність єдиних стандартів технічного забезпечення.

освіта як цінність, освіта як система, освіта як процес

Кількість ВНЗ в Україні за останні п’ять років майже не змінилося, проте спостерігається тенденція щодо зменшення. Що стосується кількості студентів у ВНЗ, то тут спостерігаються тенденції також до зменшення. Кількість випускників загальноосвітніх закладів І-ІІІ ступенів також зменшується.

Враховуючи ці тенденції ВНЗ намагаються вижити в умовах конкуренції за абітурієнтів почали впроваджувати нову форму навчання – дистанційну. Аналіз організаційних структур ВНЗ показав, що майже кожен з них прагне створити в себе дистанційний відділ, або навіть цілий інститут дистанційного навчання, який має розгалужену систему.

Економічною складовою виступають витрати ВНЗ на впровадження і функціонування дистанційного навчання. Тому оплата за дистанційне навчання варіюється і залежить від престижу ВНЗ, а також від затрат що несе ВНЗ для функціонування даного виду навчання.

Моніторинг сам по собі являє собою інтерес з точки зору його теоретичного аналізу та практичного використання. Через те що використовується в різних сферах науково-практичної діяльності і у кожній із них має свою специфіку. Складність формулювання поняття моніторингу пов’язана також з тим, що воно належить і до сфери науки і до сфери практики; воно може розглядатись і, як засіб дослідження реальності і, як засіб забезпечення сфери управління. Аналіз показав, що в певних сферах діяльності моніторинг виступає як засіб наукового дослідження – це екологія, біологія, соціологія, педагогіка, економіка, психологія, теорія управління.

Моніторинг також може виступати як інструмент визначення тенденцій розвитку. Наприклад у сфері державного стратегічного управління моніторинг використовується як інструмент оцінки тенденцій розвитку регіонів.

У відповідності до цього визначення під моніторингом дистанційного навчання у ВНЗ України мається на увазі розробка цілей і показників розвитку на основі співставлення стратегічних орієнтирів розвитку дистанційного навчання в кожному окремо взятому ВНЗ з показниками розвитку освіти в цілому в Україні.

Тому, виходячи з приведеного вище визначення та за результатами дослідження обґрунтовано необхідність та доцільність проведення моніторингу дистанційного навчання, результати якого надають додаткові можливості щодо:

– підвищення ефективності діяльності ВНЗ за рахунок раціоналізації використання інформаційних технологій в сфері освіти;

– забезпечення конкурентоспроможності випускників у результаті посилення позицій ВНЗ в мережі Інтернет.

Саме моніторинг може забезпечити координацію діяльності ВНЗ, розвиток інфраструктури дистанційного навчання, як наслідок, підвищення ефективності використання ресурсів ВНЗ на основі поєднання новітніх інформаційних технологій і методів навчання.

Удосконалення організаційної структури Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України обумовлює необхідність розробки механізмів управління дистанційним навчанням, що забезпечать його розвиток та ефективне функціонування.

розробка механізмів управління дистанційним навчанням

Отже, незважаючи на те, що даний вид навчання в Україні все ж таки розвивається, слід визначити основні перешкоди його розвитку: недосконала законодавча база; технологічна розрізненість; відсутність централізованого відстеження розвитку даного виду навчання на рівні міністерства. Вирішення представлених проблем можливе за умови проведення моніторингу як у окремо взятому ВНЗ, так і на державному рівні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!