Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Навчання в ВНЗ України та за кордоном \ Навчання в ВНЗ України та за кордоном \ Контроль знань студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій

Контроль знань за допомогою сучасних інформаційних технологій

« Назад

Навчання майбутніх фахівців здійснюється в процесі фундаментальної та спеціальної підготовки. Однак зменшення годин, виділених програмою на вивчення математичних дисциплін, призводить до того, що відповідного часу не вистачає на досягнення цілей навчання. Тому підвищенню якості зазначеного процесу сприятиме, на наш погляд, використання інформаційних технологій як засобу навчання та контролю знань студентів. Тим більше, що питання використання інформаційних технологій у виробництві формують велику потребу у фахівцях, які достатньою мірою володіють знаннями й навичками як у галузі професійної діяльності, так і в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

контроль знань

Відзначимо переваги контролю із застосуванням засобів інформаційних технологій навчання:

- істотно зменшуються витрати часу викладача при підготовці, проведенні та перевірці контрольних завдань;

- збільшується частота проведення індивідуального контролю знань;

- підвищується об’єктивність контролю за рахунок можливості оперативної заміни завдань для контролю;

- здійснюється автоматизоване збирання і опрацювання статистичних даних за результатами контролю з метою удосконалення інформаційно-методичного забезпечення предмету, а також виявлення прогалин у знаннях студентів;

- контроль за допомогою комп’ютера забезпечує більш інтенсивну роботу мозку, виховує швидку реакцію на питання, економічність, точність відповідей.

Беручи до уваги, що традиційна система оцінювання має певні недоліки, програмний комплекс базується на таких принципах контролю знань: цілеспрямованість, об'єктивність, всебічність, регулярність і індивідуальність. Цілеспрямованість передбачає чітке визначення мети кожної перевірки.

Об'єктивність контролю попереджає випадки суб'єктивних і помилкових суджень, які спотворюють дійсну успішність учнів і знижують виховне значення контролю. Під всебічністю контролю розуміється охоплення великого за змістом обсягу матеріалу, що перевіряється. Під регулярністю мається на увазі систематичний контроль, який поєднується з самим навчальним процесом. Індивідуальність контролю вимагає оцінки знань, умінь, навичок кожного учня.

Основна форма контролю у комплексі – тестування, яке проводиться після вивчення кожної теми. Тому що, як вже вказувалось, сильною стороною тестового контролю знань є можливість охопити в процесі тестування значний обсяг матеріалу й тим самим отримати дійсно широке уявлення про знання студента, який тестується. Але основна мета використання тестів у програмному комплексі – підвищення об’єктивності контролю знань студентів, яке досягається:

- науковою обґрунтованістю відбору та структурування навчального матеріалу;

- математично точною обробкою результатів тестування;

- технологічністю педагогічного контролю, дотриманням правових моментів.

переваги контролю знань, контроль знань студентів

Крім того, дослідження психологів доводять, що тест є не лише більш об’єктивним методом оцінювання навчальних досягнень студентів, але й менш складним, якщо порівняти з уснимтривожності в студентів нижчий, ступінь уваги вища, а фізіологічні характеристики стану організму більш сприятливі, ніж при традиційних формах контролю. Значною перевагою тестування є уніфікація вимог, застосування єдиного критерію й норм оцінок, економія часу студентів і викладачів. Використання тестів у програмному комплексі відповідає вимогам психології тестування:

1. Студенти повинні бути впевнені, що тестування – більш об’єктивний спосіб оцінки знань і що в процесі тестування трапляється менше випадковостей, які можуть вплинути на результат, ніж під час традиційного усного екзамену.

2. Завдання в тесті слід розташовувати в порядку поступового зростання складності, що сприяє зниженню емоційного стресу в процесі тестування.

3. Під час тестування слід попереджати студентів про обмежений чи необмежений час, відведений для роботи над тестом.

4. Під час оцінювання завдань потрібно брати до уваги можливість випадкового вгадування.

Розробка тестових завдань і в цілому тестів для оцінювання ефективності навчання вирішує такі питання: якому рівню засвоєння навчального матеріалу відповідає кожне тестове завдання (тест); якою мірою тестові завдання й увесь тест відбивають зміст матеріалу, винесеного для контролю; як оцінювати студента – за результатами тестування з точки зору досягнення навчальних цілей або з точки зору приналежності його до певної групи за успішністю.

Таким чином, перспективним напрямом організації контролю знань в існуючій накопичувальній 100-бальній системі оцінювання в вищих навчальних закладах освіти є індивідуалізація навчання і контролю на основі інформаційних технологій, основними принципами якої є цілеспрямованість, об'єктивність, всебічність, регулярність і індивідуальність. А перспективною формою контролю є тестування, основним завданням якого є навчальна функція.

Виділені педагогічні вимоги до проведення тестування основними з яких є індивідуальний характер, систематичність та регулярність проведення, всебічність охоплення навчального матеріалу, дотримання єдиних вимог.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!