Роздрукувати сторінку

Інтерактивне навчання як одна з форм діалогового навчання

« Назад

На сьогоднішній день у світі все більше приділяється увага якості освіти. І Україна не є винятком. Та освіта має бути не лише якісною, але й сучасною, дотримуватись міжнародних освітніх стандартів. Сучасне суспільство ставить високі вимоги до студентів. До нових потреб суспільства відносяться вміння долати конфлікти, вміння використовувати нові освітні технології та бути готовими до міжкультурного та міжособистісного спілкування і співробітництва.

інтерактивне навчання в Україні, діалогове навчання

Одним із головних завдань вищої школи, зокрема у технічних вузах, постає підготовка висококваліфікованих, компетентних спеціалістів з всебічною культурою праці та здатністю до гнучкого мислення, що дозволяє навчитися самостійно поновлювати свої знання, розширювати професійний кругозір, розуміти й аналізувати проблеми розвитку науки тощо. Вагомим є внесок іноземної мови у підготовці майбутніх спеціалістів. Специфіка майбутньої професійної діяльності визначає особливості практичного оволодіння іншомовним мовленнєвим спілкуванням студентів технічних спеціальностей.

Розвиток інформаційно-технічної сфери призводить до підвищення рівня уваги до інженерно-технічних галузейзнань.

Високі вимоги до спілкування ставлять складні завдання перед методистами у пошуку нових підходів та методів у викладанні англійської мови у ВНЗ. Таким підходом постає інтерактивне навчання. Перехід від комунікативного підходу у викладанні іноземних мов до інтерактивного втілює концептуальну ідею структурування і розвитку освітнього простору на основі такої парадигми, що охоплює використання категорії взаємодії і різнобічності відношень усіх суб’єктів освітнього процесу і ставить за мету ефективне моделювання умов творчого розвитку особистості. Така парадигма освіти репрезентує інтерактивний процес навчання, у якому кожен студент взаємодіє з такими джерелами отримання інформації: викладачем, базою даних з навчальної дисципліни, та з іншими студентами.

веб-конференції, онлайн-семінар, вебінар

Інтерактивні методи навчання, що ґрунтуються на взаємодії студентів, їх співробітництві та кооперації дають змогу задіяти не лише свідомість студентів, але й його почуття, емоції, вольові якості. Зазначене вище свідчить про доцільність використання цих методів у професфйно-орієнтованому навчанні іншомовному мовленнєвому спілкуванню.

На відміну від традиційних методів, використання інтерактивних технологій дозволяє: моделювати реальні професійно-мовленнєві ситуації; спільно вирішувати професійні проблеми; застосовувати професійно- орієнтовані рольові ігри; створювати атмосферу співробітництва при підготовці і презентації різноманітних проектів за професійним спрямуванням; сприяти розвитку асоціативної, громадянської та професійної компетентності студентів під час дебатів за професійним спрямуванням; формувати власні цінності, приймаючи участь у дискусіях у ракурсі галузевої специалізації, порівнюючи реалії іншомовної та рідної культур у контексті професійної підготовки.

Комплексне навчання іншомовній професійно-орієнтованій діяльності у контексті інтерактивного підходу потребує не лише взаємозв’язку, але й взаєморозвитку всіх видів мовленнєвої діяльності, їх переплетення при вирішенні складних професійних завдань.

У контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої форми. З одного боку, вони являють собою певну інформацію про навколишній світ. Особливістю цієї інформації є те, що студент отримує її не у вигляді уже готової системи від педагога, а в процесі власної активності. З іншого боку, студенти у процесі взаємодії на занятті з іншими студентами / педагогом опановує системою випробуваних (апробованих) способів діяльності по відношенню до себе, соціуму, світу загалом, засвоює різні механізми пошуку знань. Тому знання, отримані студентом, є одночасно і інструментом для самостійного їх здобування.

Використання комп'ютерних технологій у вивченні англійської мови у значній мірі змінило підходи до розробки навчальних матеріалів з цієї дисципліни. На відміну від традиційного, інтерактивне навчання на основі мультимедійних програм дозволяє більш повно реалізувати цілий комплекс методичних, дидактичних, педагогічних і психологічних принципів, робить процес пізнання більш цікавим і творчим. Так, можливості враховувати рівні мовної підготовки студентів і розробляти завдання різного ступеня складності у межах однієї програми слугують основою для реалізації принципу індивідуалізації та диференціації у навчанні. При цьому забезпечується дотримання принципу посильності труднощів і доступності завдань, враховується індивідуальний темп роботи кожного студента. Використання новітніх інформаційних технологій у навчанні іноземним мовам передбачає активну позицію самого студента в процесі засвоєння знань. Новий вид пізнавальної діяльності виключає пасивне сприйняття інформації і сприяє розвитку пізнавальної самостійності студентів, формуванню умінь самостійно поповнювати знання, здійснювати пошук і орієнтуватися в потоці інформації.

Візуалізація навчального матеріалу — створення навчального середовища з наочним представленням інформації, використанням кольору і звуку, вплив на емоційні та понятійні сфери, сприяє більш глибокому засвоєнню мовного матеріалу. Мультимедійні програми одночасно стимулюють у студентів відразу кілька каналів сприйняття, краще підтримують його увагу. У свою чергу, поєднання зорового образу, тексту і звукового ряду надає великі можливості для комплексного розвитку навичок мовленнєвої діяльності студента іноземною мовою. Цей процес набуває інтерактивного характеру завдяки можливості двостороннього зв'язку, діалогу з комп'ютером, коли учень і комп'ютер можуть ставити один одному питання, отримувати на них відповіді, коли комп'ютер може давати коригувальні підказки і до нього можна звернутися за допомогою.

Великою перевагою автоматизованих навчальних систем є здатність реєструвати, зберігати і аналізувати відповіді студентів, надавати їм у разі необхідності допомогу, здійснювати поетапну і наскрізну оцінку знань,визначати прогрес в їх роботі, тобто здійснювати більш гнучку систему контролю засвоєння та оцінювання знань.

Разом з тим, забезпеченість програм різного роду ключами дає можливість студентами здійснювати також і самоконтроль. Створення якісних навчальних і контролюючих програм – складний процес, що вимагає великих затрат сил і часу викладачів іноземних мов, лінгвістів і методистів, що припускає активну участь у роботі фахівців в області комп'ютерної техніки.

Результатом цієї творчої праці постають мультимедійні програми, що можуть використовуватися в методиці навчання іноземним мовам.

переваги автоматизованих навчальних систем

Навчальні комп'ютерні програми сприяють активному засвоєнню знань з академічного письма; дають змогу формувати навички писемного мовлення (лексичні, граматичні, техніки письма) та розвивати й удосконалювати писемно-мовленнєві вміння; аналізувати текст-зразок; писати абзац, вступ, основну частину, висновки, анотацію; редагувати інформацію; давати коментарі; оцінювати науковий текст); активізують пізнавальну активність студента; розширюють професійно-орієнтовану сферу знань; сприяють розвитку дослідницької і творчої діяльності; створюють мовне середовище і сприяють організації спілкування з теми дослідження; підвищують мотивацію та інтерес до навчання; реалізовують міжпредметні зв'язки; сприяють системній організації процесу навчання (репрезентації нового матеріалу, тренування, використання набутих знань, контроль); допомагають реалізувати самостійну діяльність студентів; забезпечують зворотній зв'язок; уможливлюють раціональність організації процесу навчання студентів під час аудиторних занять з англійської мови і позааудиторної самостійної роботи. Працюючи з аутентичним матеріалом, беручи участь у різноманітних дискусіях, студенти можуть збагатити свій словниковий запас, дізнатися інші точки зору на ту чививченні англійської мови.

Отже, одним із ефективних методів є метод інтерактивного навчання, сутність якого полягає у співпраці студентів один з одним та з викладачем, створення сприятливої, невимушеної атмосфери спілкування для засвоєння знань, формування мовленнєвих вмінь у процесі активної пізнавальної діяльності, що мотивує до подальшого оволодіння іноземною мовою в межах конкретного галузевого профілю у процесі оволодіння іншомовною професійною мовленнєвою діяльністю студентів ВНЗ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!