Роздрукувати сторінку

Педагогічна риторика, як навчальна дисципліна

« Назад

Основне призначення курсу «Педагогічна риторика» полягає в формуванні у студентів таких власне мовних, комунікативних та етичних норм, володіння якими дозволяє ефективно користуватися українською мовою в життєвих ситуаціях мовного спілкування, перш за все - професійного.

В основу програми дисципліни покладена концепція, що передбачає повторення і систематизацію на більш високому рівні знань української мови, отриманих студентами в середній загальноосвітній школі, і формування функціональних знань і умінь, які забезпечують правильне і доцільне вживання української мови.

дисципліна-Педагогічна-майстерність

Компетенції, набуті під час вивчення курсу «Педагогічна риторика», готують студентів до освоєння професійних компетенцій.

Мета курсу Педагогічна риторика - формування у студентів загальнокультурних компетенцій через засвоєння теоретичних знань в області української мови, культури мови, формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя, розвиток інтересу до лінгвістичних знань, вдосконалення навичок мовного спілкування, а також формування умінь роботи з професійно значущими жанрами усного та писемного мовлення вчителя різних функціональних стилів української мови.

Для освоєння курсу «Педагогічна риторика» студенти використовують знання, уміння, навички, сформовані при вивченні дисциплін «Українська мова», «Риторика».

Вивчення «Педагогічної риторики» є необхідною основою для освоєння дисциплін професійного циклу, успішного проходження педагогічної та переддипломної практики.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати і розуміти:

- роль мовної діяльності в системі професійної діяльності педагога;

- специфіку педагогічного дискурсу;

- вимоги до комунікативної компетенції педагогічного працівника;

- мовні і екстралінгвістичні ознаки основних усних і письмових жанрів педагогічного мовлення;

- комунікативні та етичні норми педагогічного спілкування;

- закони, принципи та правила ефективного педагогічного спілкування.

-- Вміти:

- інтерпретувати педагогічну діяльність як риторичну, співвідносячи її компоненти з компонентами риторичного дії;

- планувати мовну поведінку з урахуванням особливостей конкретної комунікативної ситуації і всіх її складових;

- співвідносити обрані технології педагогічного спілкування з планованими результатами освітньої діяльності та з нормами педагогічної етики.

-- Володіти:

- навиком риторичного аналізу педагогічного мовлення;

- прийомами вдосконалення власної комунікативної компетенції;

- прийомами організації педагогічного дискурсу як гармонійного діалогу.

-- Набути досвіду:

- складання і редагування текстів професійного і соціально значимого змісту;

- планування мови професійно релевантних жанрів;

- участі в дискусіях на професійно значущі теми.

Знання та вміння, засвоєні студентами в процесі вивчення приватної професійної риторики - педагогічної, необхідні в якості теоретичної та методологічної передумов для освоєння інших гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін.

курс-Педагогічна-риторика

Основне значення дисципліни «Педагогічна риторика» в полягає в набутті культури мовного професійного спілкування. Особливість даної програми полягає в тому, що вона інтегративна за структурою: об'єднує тематику і проблематику різних напрямків лінгвістики (орфоепією, граматику, стилістику, риторику, орфографію і пунктуацію), методики предмета, загальної та вікової психології, педагогіки.

Отже, даний курс націлений на оволодіння студентами основами професійної мовної культури педагогічного працівника.

Якщо у вас виникла ситуація, коли вам ви самі не можете зробити завдання з вище згаданої дисципліни, ви завжди можете замовити дипломну чи індивідуальну роботу з курсу Педагогічна риторика у професійної команди авторів інформцентру Курсовікс.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!