Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Діяльність спеціалізованих ВНЗ в Росії

Діяльність спеціалізованих ВНЗ в Росії

« Назад

Сьогодні іноземну мову викладають для студентів різних напрямів підготовки у немовних, лінгвістичних, педагогічних ВНЗ, де готують фахівців, для яких володіння іноземною мовою є професією. У спеціалізованих ВНЗ з поглибленим вивченням іноземної мови, не дивлячись на відсутність у назві спеціальності відповідних дефініцій, кваліфікаційними характеристиками передбачено високий рівень іншомовної компетентності випускників.

діяльність спеціалізованих ВНЗ в Росії, вдосконалення педагогічної діяльності викладача

У процесі приєднання Росії до Болонського процесу, метою якого є створення єдиного освітнього простору, визнано, що високий рівень компетентності з іноземної мови необхідний не тільки студентам-філологам, а й фахівцям інших спеціальностей, зокрема, майбутнім правоохоронцям, що можуть використовувати іноземну мову здебільшого в оперативній діяльності за складних, конфліктних або екстремальних ситуацій.

Тобто, у спеціалізованих ВНЗ, крім своєї основної спеціальності, студенти вивчають іноземну мову як засіб здійснення професійної діяльності, причому обсяг і характер мовної підготовки істотно відрізняються від такої в мовних чи немовних вищих навчальних закладах.

Вітчизняні вчені вважають, що тенденціями науково-методичного дослідження процесу професійно-орієнтованого навчання іноземної мови є стійкий інтерес науковців-методистів до цього процесу в нелінгвістичних ВНЗ та домінування англійської мови серед досліджуваних іноземних мов. Одночасно, досліджуючи зарубіжний досвід іншомовної підготовки співробітників держбезпеки, К. Мамчур підкреслює особливу значимість критичних для національної безпеки США мов – арабську, китайську,  гінді, фарсі та інші. Мови, що важливі для національних інтересів США, не  в останню чергу – у військовій і розвідувальній сферах визначає  спеціальний підрозділ – «група швидкої мовної допомоги». На основі  аналізу потенційної небезпеки для США «група швидкої мовної допомоги» визначає, на які мови й географічні об’єкти повинні зосередити всі свої сили правоохоронні органи.

Попри наявність великої кількості робіт щодо професійно-орієнтованого навчання іноземної мови відчувається брак досліджень з  особливостей формування ключових компетентностей в процесі іншомовної підготовки студентів спеціалізованих ВНЗ.

Визначаючи зміст спецкурсу, варто врахувати, що на успіх підвищення якості педагогічної діяльності викладачів впливає їх позитивне  ставлення до педагогічної професії та пізнавальний інтерес до змісту  навчання. Низький рівень пізнавального інтересу негативно впливає на самостійність, відповідальність, ініціативність в оволодінні педагогічними,  психологічними та методичними знаннями. Тому, крім традиційних форм роботи, необхідно використовувати й ті, що потребують активної творчої діяльності викладачів, пропонувати педагогічні задачі, ігрові завдання і проблемні ситуації, вирішення яких здійснюватиметься всією групою, спираючись на набуті знання. Адже, післядипломна освіта тільки тоді стає здатною розвивати особистість викладача, коли вона спрямована на нестандартні, пошукові форми і методи розвитку його педагогічної  діяльності, які, в свою чергу, базуються на особистісній потребі, ініціативі, бажанні та пошуках самих викладачів.

При плануванні семінару та при роботі з викладачами необхідно враховувати деякі особливо важливі моменти. Викладач має певною мірою володіти акторськими вміннями, спорідненими з комунікативними: організовувати мовлення, правильно будувати фрази, вести монолог,  варіювати стилістичні прийоми, засоби спілкування.

Керівнику спецкурсу під час проведення лекційно-практичних занять необхідно звернути увагу на слабкі та сильні сторони кожного слухача в залежності від їхньої педагогічної підготовки і досвіду, надати кожному з них конкретну допомогу у визначенні шляхів підвищення якості педагогічної діяльності.

удосконалена педагогічна діяльность викладачів

Отже, оскільки вдосконалення педагогічної діяльності викладача передбачає індивідуальний підхід до кожного зі слухачів, значну увагу необхідно приділяти їх здатності до самоорганізації, формувати у викладачів уміння планувати самостійну роботу. Самостійну роботу спрямовувати таким чином, щоб поставлені керівником спецкурсу педагогічні проблеми вирішувалися з урахуванням отриманих на лекції теоретичних знань і самостійного опрацювання рекомендованої літератури. Активне сприйняття лекційного матеріалу, у свою чергу, позитивно впливатиме на формування інтересу до педагогічної професії, допоможе співвіднести свої можливості та здібності з вимогами педагогічної діяльності, сприятиме формуванню установок, які є стартовими в удосконаленні педагогічної діяльності викладачів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!