Роздрукувати сторінку

Прикладна лінгвістика, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Прикладна лінгвістика – вивчає сучасні додатки лінгвістики і її зв'язки з новими інформаційними технологіями. Крім того, вивчення дисципліни служить цілям формування світогляду, розвитку інтелекту, ерудиції, формування професійних компетенцій за спеціальністю.

Метою курсу «Прикладна лінгвістика» є отримання базових знань в області прикладного мовознавства та ознайомлення студентів-лінгвістів початкового курсу навчання з основними напрямками прикладної лінгвістики (машинний переклад, інформаційний пошук, комп'ютерна лінгвістика, квантитативна лінгвістика і т.д.) і міждисциплінарними зв'язками лінгвістики з іншими науками.

замовити-курсову-роботу-чи-презентацію-з-курсу-Прикладна-лінгвістика

Основні завдання курсу «Прикладна лінгвістика»:

- ознайомити студентів з сучасним понятійним апаратом, термінологією, сучасними підходами, методами і інструментарієм, технологіями в галузі прикладної лінгвістики в Україні і за кордоном, варіантами штучних мов, методами їх моделювання і уявлення, лінгвістичним забезпеченням різних комп'ютерних систем (автоматичної обробки мови і мовлення, інформаційно-пошукових, експертних систем, лексикографічних систем машинного перекладу та ін.);

- пояснити взаємозв'язок і взаємодію теоретичної та прикладної лінгвістики, а також інших суміжних наук і напрямків;

- навчити вирішувати лінгвістичні завдання, пов'язані з моделюванням елементів штучних і природних мов.

курс-Прикладна-лінгвістика

Дисципліна закладає базові знання спеціалізації лінгвіста в області нових комп'ютерних та інформаційних технологій, які будуть конкретизовані і доповнені вмістом наступних загальних і спеціальних дисциплін.

Вимоги до рівня освоєння дисципліни. Основні вимоги: студенти повинні чітко уявляти структурні рівні мови, можливості моделювання і створення штучних мов. Всі семінарські заняття розраховані на рішення лінгвістичних завдань з пройденої теми, а також конспектування обов'язкової літератури.

предмет-прикладна-лінгвістика

В результаті вивчення дисципліни:

- студент повинен знати сучасні напрямки розвитку прикладного мовознавства, лінгвістичне забезпечення систем обробки мови і мовлення;

- володіти базовими знаннями в області структурного опису мов (по рівням);

- мати чітке уявлення про структуру лінгвістики як науки, про зв'язки її з іншими науковими дисциплінами, зокрема, інформатикою, про суміжні дисципліни (логіка, семіотика, психолінгвістика, соціолінгвістика, лінгводидактика, теорія і практика перекладу та ін.);

- студент повинен вміти оперувати базовим понятійним апаратом теоретичної та прикладної лінгвістики, вирішувати практичні завдання моделювання мовних аспектів на прикладі деяких штучних мов (мов формальних граматик, форм Бекус-Наура, пошукових, мов представлення знань і семантики);

- студент повинен набути навичок самостійної, пошукової та дослідницької роботи над навчальним і науковим матеріалом по пройденим темам курсу, а також практичної роботи з лінгвістичними ресурсами (системами машинного перекладу, словниками, тезаурусами, пошуковими системами, з корпусами, електронними навчальними та тестовими програмами).

прикладна-лінгвістика

Отже, дана дисципліна формує у студентів системне уявлення про практичну можливість застосувати і перспективи розвитку прикладної лінгвістики.

На сайті «Курсовікс» Ви можете замовити курсову роботу чи презентацію з курсу Прикладна лінгвістика. Ми гарантуємо якість та вчасність виконання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!