Роздрукувати сторінку

Основи психології та педагогіки, як навчальна дисципліна

« Назад

Основи психології та педагогіки - одна з найважливіших дисциплін в системі підготовки фахівця в галузі психології. Її вивчення передбачає вміння аналізу та дослідження явищ і процесів, пов'язаних з навчанням, психічним розвитком людини на різних вікових етапах в умовах освітнього процесу.

Курс орієнтований на поглиблення уявлення про напрямку, спеціальності «Психологія», розвитку уявлень про педагогічну психологію як один з напрямків психологічного знання, її ролі у вирішенні науково-дослідних, діагностичних і розвиваючих (корекційних) завдань в освітній діяльності різних рівнів. У навчальній програмі особлива увага приділяється висвітленню основних методологічних підходів до психологічних явищ в освітній діяльності (процесів, станів і властивостей), їх механізмів і закономірностей.

галузь-психології

Дисципліна «Основи психології та педагогіки» відноситься до числа базових курсів навчального плану підготовки психологів.

Особливу увагу в курсі приділено розгляду різних одиниць психолого-педагогічного аналізу. Обґрунтовано діагностичні та прогностичні можливості застосування такої одиниці аналізу як навчально-виховна ситуація. Використання такої одиниці аналізу дозволяє виявити розвиваючий потенціал різних стратегій організації навчання, орієнтованих на стимуляцію пізнавальної та навчальної ініціативи і самостійності учня, вихід на саморозвиток і самовиховання особистості.

Даний курс передбачає практичну спрямованість освоюваного матеріалу. У зв'язку з цим необхідно провести психолого-педагогічний аналіз, спрямований на визначення психологічної структури педагогічної діяльності та діяльності викладача психології. У системі практичних занять передбачені різні форми проектної роботи студентів, спрямованої як на теоретичний аналіз, так і практичні дослідження різних психологічних аспектів проблеми психічного розвитку людини в умовах виховно-освітнього процесу.

Провідна мета курсу - допомогти студентам опанувати навички аналітичного підходу до сучасної освітньої практики, розвинути здібності використання психологічних знань для формування психологічно і методологічно коректних і ефективних навчальних ситуацій, елементів системи освіти.

У завдання даного курсу входить сприяння студентам у набутті навичок використання основних психологічних принципів, діяльнісного, особистісно-орієнтованого підходів при аналізі та дослідженні процесів навчання, виховання і розвитку учня. Істотне значення має методологічний, світоглядний аспект даного курсу, що передбачає надання допомоги студентам у аналізі сучасних вітчизняних і зарубіжних теорій і концепцій навчання, обрання і прийняття ними особистої професійної концепції педагогічної діяльності.

Основи-психології-та-педагогіки

Головним завданням курсу «Основи психології та педагогіки» є формування здібностей студентів брати участь у вирішенні таких проблем, як співвідношення навчання і розвитку, становлення психіки в умовах освоєння соціокультурного досвіду людства, розвиток особистості в освітній діяльності та ін.

Вивчення курсу передбачає:

- розуміння особливостей взаємозв'язку навчання і розвитку на різних вікових етапах становлення особистості людини;

- визначення характеру взаємодії педагогічної психології з суміжними галузями психології (віковою психологією, психофізіологією, соціальною психологією, психологією особистості, психодіагностикою та іншими);

- ознайомлення студентів з працями видатних вітчизняних та зарубіжних психологів (Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна, В.О. Давидова, К.Р. Роджерс, Н.Ф. Тализіної, Н.А. Менчинської, Д.Б. Ельконіна, Е.Х. Еріксона та інших).

педагогічна-психологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Підкасистий П.І., Агафонова А.С., Кукушкін В.С. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно багато часу, і необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Основи психології та педагогіки» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!