Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Освіта в Україні \ Освіта в Україні \ Прогноз рівня освіти населення України до 2050 року

Прогноз рівня освіти населення України до 2050 року

« Назад

Населення є основною продуктивною силою будь-якої економіки, виробником і споживачем матеріальних і нематеріальних благ. Саме на ньому "замикаються" інформаційні й енергетичні потоки.

прогноз рівня освіти населення України до 2050 року

У світі, з розвитком постіндустріального суспільства, дедалі чіткіше окреслюється тенденція до зниження матеріало- та енергоємності виробництва. Водночас зростає значущість людського фактора, інтелектуальної, розумової складової виробничого процесу. Так, найбільш динамічними та високоприбутковими є ринки інформаційно-комунікаційних послуг, в яких велика частка припадає на складне технічне обладнання та високоосвічений персонал.

Досвід країн, які в 2-й половині ХХ ст. здійснили величезний технологічний прорив із відсталих, майже феодальних суспільств увійшли до переліку світових лідерів, переконливо свідчить про надзвичайну важливість освіти і якості населення. Прикладом може бути досвід Японії та Тайваню. Зокрема, Тайвань навіть у складних економічних і політичних умовах (внаслідок відомих напружених стосунків із Китаєм), не маючи власної наукової школи, за державний кошт направляв молодь на навчання до країн Європи та США. В результаті острів вийшов на провідні місця у виробництві електронної апаратури.

Сучасна стратегія розвитку Японії передбачає повне перенесення всього промислового виробництва до інших країн. Більшість продукції японських торгових марок уже виробляється в Малайзії, Філіппінах. Сама Японія невдовзі спеціалізуватиметься виключно на розробці інтелектуального продукту. Отже, ця країна вже зараз будує „суспільство майбутнього”, в якому ще більше посилюється потреба у високій освіті населення та його можливостей щодо створення нового.

Аналогічним шляхом нині йде Китай. Китайська молодь навчається в багатьох країнах світу, а КНР демонструє високі темпи промислового і економічного росту. Що ж до України, то негативні наслідки прогнозованого скорочення чисельності населення посилюються його очікуваним постарінням. На це не можна не зважати при виробленні соціально-економічної, демографічної політики, політики на ринку праці і взагалі при розробці будь-яких державних стратегій (і на загальнодержавному, і на регіональному рівнях).

Підвищення економічного навантаження вимагатиме високопродуктивної праці, ефективного використання новітніх технологій. Визначальним у цьому є підвищення рівня освіти та кваліфікації населення. Адже лише висококваліфіковані працівники здатні створювати високотехнологічну продукцію, спроможні забезпечити стабільний розвиток національної економіки. Показник досягнутого рівня освіти покладено в основу одного з трьох індексів, які використовує ООН для обчислення індексу людського розвитку. Тобто рівень освіти населення визнається дуже важливою ознакою розвитку будь-якої держави.

У подальшому роль освіти посилюватиметься, зростатиме важливість людського капіталу. Країни, що недостатньо фінансують сферу освіти, все більше відставатимуть у своєму розвитку. Тому спроба оцінки можливих змін у рівні освіти населення є актуальною. Триваюче скорочення чисельності населення України надзвичайно загострює питання формування та відновлення людського капіталу, зокрема рівня освіти населення. Проблеми освітньої сфери посилюються особливостями сучасної вікової структури. В останні десятиліття в населенні України сформувалась порівняно мала за чисельністю група осіб, народжених наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. Уже зараз це є приводом для закриття значної кількості шкіл у сільській місцевості.

Cтаном на початок ХХІ ст. рівень освіти населення в Україні є одним з найвищих серед країн Центральної та Східної Європи. За часткою учнів серед населення у віці 15–18 років Україна поступається лише країнам Балтії та Угорщині.

важливість освіти, роль освіти, прогноз рівня освіти

Прогноз рівня освіти населення грунтується на вірогідному посиленні ролі освіти, зокрема вищої та професійно-технічної, в українському суспільстві. Інтелектуальна складова у виробленій продукції зростатиме, інтенсифікується науковий розвиток. Прискорення інформаційного обміну та розвитку технологій у світі, внаслідок глобалізаційних тенденцій, поширюватиметься і на Україну. Це стимулюватиме населення до постійного підвищення кваліфікації протягом життя. Тому за цим варіантом імовірності здобуття вищої освіти зростатимуть для осіб старше 30 років.  Передбачається зростання імовірності отримання більш високого освітнього рівня і для молодших вікових груп. Передусім, це буде зумовлено необхідністю використання нарощених потужностей (аудиторій, викладацького персоналу) в останні роки, коли через вікові групи, які переважно здобувають освіту, проходила демографічна „хвиля” народжених в середині 1980-х.

Проте чисельність когорт населення 6–23 років усе одно буде меншою, ніж кількість сучасних випускників через демографічну "западину" – "входження" малих за кількістю груп осіб. Тому, хоча охоплення населення вищою та середньою спеціальною освітою зросте, кількість місць у навчальних закладах усіх рівнів акредитації неминуче знизиться. Вивільнені місця можуть бути заповнені закордонними студентами або просто скорочені. Крім того, зовсім не обов’язково, що в 2025 р. всі особи віком 16–18 років захочуть здобути вищу освіту, хоча їх загальна чисельність буде меншою, ніж у 2010–2012 рр. було вступаючих (абітурієнтів). За цим показником чисельність населення із повною вищою освітою в Україні на початок 2051 р. досягне 6015 тис. осіб, а частка їх у населенні становитиме 18,3%.

Збільшення охоплення населення України повною вищою та початковою вищою освітою в останнє десятиліття, а також природний убуток старших, в середньому менш освічених поколінь призведе до зростання питомої ваги більш освічених мешканців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!