Роздрукувати сторінку

Входження України в загальноєвропейський освітній простір

« Назад

Згідно з "Національною доктриною розвитку освіти" розбудова національної системи освіти в Україні зорієнтована на європейські стандарти.

політехніка, університет, економічні академії

Вони репрезентують такі ознаки європейської освіти, як багаторівневість і безперервність, доступність, ефективність й якість. Однак європейська національна система освіти не вичерпується її цивілізаційним рівнем. Національний освітній простір еволюціонує з європейським також на культурно-духовному рівні. Він репрезентує низку загальнолюдських цінностей, які виробила західна цивілізація. Пріоритетними в європейському освітньому просторі є особа, її права та свободи.

Європейський ідеал близький ментальності українців. А тому в “Національній доктрині розвитку освіти” визнано як найважливіший пріоритет освіти її особистісну орієнтацію. У цьому контексті має рацію Т. С. Воропаєва, привертаючи увагу до створення технології вищої освіти, основними завданнями якої є:

- повноцінний розвиток творчих можливостей студентів, їхнє професійне зростання;

- побудова навчального процесу відповідно до вимог розвитку пізнавальної, емоційної та мотиваційно-смислової сфери особистості, індивідуалізація навчання;

- вища освіта повинна стати "антропоцентричною", коли актуальною стає вимога переміщення уваги викладача з предмета, що вивчається, на студента, який навчається, тобто весь зміст вищої освіти потрібно підпорядкувати розвитку особистості студента як вищої цінності. У цьому контексті слід наголосити, що ідеалом навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінно розвиненими потребами подальшого пізнання і самостійних дій.

освітній простір, освіта і Болонський процес

Зазначимо ще й те, що актуальність орієнтацій у навчанні на особистість визначена і у Законі України "Про вищу освіту": Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання моральних якостей”.

Отже, зауважимо, що реалізація поставлених завдань неможлива без активної ролі педагога, насамперед без організації його педагогічної діяльності. Щоб компетентно її здійснювати, по-перше, необхідні вміння постановки і рішення педагогічних завдань, вплив викладача на студентів; виконання педагогічного самоаналізу. По-друге, творчі педагоги намагаються розвивати кращі якості учнів, формувати розуміння загальнолюдських цінностей, адже реалізація навчально-виховного процесу в контексті європейського освітнього простору вимагає діалогічного, творчого спілкування, просякнутого повагою до співрозмовника, що підносить його людську гідність.

Таке спілкування передбачає вчителя-актуалізатора, який володіє якнайширшим набором способів поводження з людиною, аби з цього багатства вибрати саме такий спосіб, який був би найадекватнішим наявній педагогічній ситуації та актуалізував найсвітліші якості особистості кожного з учасників педагогічного процесу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!