Роздрукувати сторінку

Особливості навчання у ВНЗ

« Назад

Навчання в університеті відрізняється від навчання в школі своїм режимом, змістом освіти, обсягом досліджуваного матеріалу, методами і формами навчання. Вся система навчання і виховання в університеті розрахована на свідоме, відповідальне відношення кожного студента до своїх обов'язків. Якщо в школі вчитель щодня навчає і перевіряє якість виконання домашнього за-дання учня, то в університеті викладач, в основному, керівників процесом самоосвіти студента. Більшу частину матеріалу ви засвоюєте, самостійно вивчаючи літературу або ін. У зв'язку з цією особливістю у студентів створюється помилкове враження, що готуватися до занять систематично не треба, що «несподівано» дає багато вільного часу, який можна витрачати на свій розсуд. Таке враження обертається сумними результатами, коли настає час заліків та іспитів.

система освіти, навчання у ВНЗ

Наш час характеризується стрімким зростанням обсягу знань, необхідних сучасного фахівця, тому основною метою навчання в університеті є не стільки засвоєння, запо-згадка фактичного матеріалу, скільки набуття навичок самостійно розібратися в питанні, критично підходити до досліджуваного матеріалу, творчо аналізувати досягнуте . За роки навчання необхідно всебічно оволодіти методикою самонавчання і по-наступного самостійного вивчення новітніх досягнень науки і техніки. Таким чином, на сучасному етапі розвитку вищої школи провідною метою навчання є виховання творчо активного фахівця.

Студентські роки - пора максимального розвитку здатностей, необхідних для успішного залучення до висот науки, техніки, культури, мистецтва. Тому, необхідно так планувати свій час, щоб встигаючи в навчанні, взяти участь у роботі наукових гуртків, студентських профспілкових структур, в суспільній роботі, художньої самодіяльності та спортивному клубі університету, відвідати відкриті лекції провідних вчених з суміжних наук, активно проявляти творчу діяльність та організаторські здібності.

У сучасних умовах один з найважливіших критеріїв освіти людини і кваліфікованості спеціаліста - знання іноземних мов. З цією метою необхідно виділити час на ґрунтовне вивчення хоча б однієї іноземної мови (по європейським мірками освічена людина зобов'язаний досконало володіти 3 мовами).

У ВНЗ навчальний рік ділиться на два семестри (осінній та весняний), протягом яких проводяться навчальні заняття, здійснюється проміжний контроль знань. В навчальному році встановлюються канікули. Навчальні заняття у вищій школі здійснюються у вигляді аудиторної роботи, позааудиторної роботи, навчальної та виробничої практик.

Основними організаційними формами аудиторної роботи є лекції, практичні заняття (семінари, коллоквіуми), лабораторний практикум. Поза аудиторні заняття передбачають індивідуальні консультації та самостійну роботу (науково-дослідна діяльність, виконання індивідуальних завдань, складання опорного конспекту, самостійна робота з першоджерелами, підготовка інформаційного повідомлення і т.д.).

Контроль знань здійснюється у вигляді рубіжної атестації (контрольні роботи, тестування, звіти з лабораторних робіт), поточної атестації (сесія) наприкінці кожного семестру (заліки та іспити з дисциплін), підсумкової атестації (міждисциплінарний іспит, захист випускних робіт (дипломної, магістерської диссертації). Результати рубіжної атестації фіксуються в індивідуальних журналах викладачів, а поточної та підсумкової атестації - в заліковій книжці студента та екзаменаційних відомостях.

Навчальний процес у ВНЗ здійснюється в наступних формах аудиторні заняття, поза аудиторні заняття, контроль знань і проведення навчальних та виробничих практик.

Терміни проведення аудиторних занять, навчальних атестацій заліків визначаються графіком навчального процесу, затвердженого ректором університету. Навчальні заняття в університеті проводяться за розкладом відповідно до навчальних планів спеціальностей, затверджених в установленому порядку, ознайомитися з якими можна в деканатах університету.

Навчальний розклад складається на семестр, вивішується на дошці оголошень перед деканатом і розміщується в комп'ютерній мережі університету. Тривалість академічної години визначається в 45 хвилин.

Зміст конкретної дисципліни, а також розподіл часу на аудиторні заняття і самостійну роботу в рамках дисципліни і для даного напрямку відображено в навчальній програмі і планах, розроблених на основі державного освітнього стандарту вищої освіти, затверджених в установленому порядку. Необхідно запам'ятати, що навчання в університеті важкий, відповідальний труд, а не легке проведення часу.

Важкий тому, що вимагає наполегливої і наполегливої роботи протягом 6-ти годин в університеті і додатково обов'язкову роботу над виконанням аудиторних завдань.

зміст навчання, продукт навчання, студент як фахівець

Інноваційні технології навчання характеризуються не тільки новими методами, засобами і формами навчання або інформатизацією навчального процесу. Перш за все, інноваційне навчання, то при якому відбувається формування нового типу мислення та самоорганізації фахівця, здатного швидко адаптуватися до умов і прораховує найближчі і більш віддалені наслідки, що відбуваються в його сфері діяльності змін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!