Роздрукувати сторінку
Главная \ Види наукових робіт \ Види наукових робіт \ Дослідно-експериментальна розробка

Дослідно-експериментальна розробка

« Назад

Дослідно-експериментальна діяльність - діяльність, тісно пов'язана з профілем спеціальностей, що має практичну або теоретичну спрямованість і виходить з потреб освітнього процесу.

що таке дослідно-експериментальна розробка

Дослідно-експериментальна розробка є одним з основних напрямків діяльності викладачів коледжу та інженерно-технічних співробітників коледжу і здійснюється з метою безперервного підвищення компетентності і професійної майстерності кожного з них.

Дослідно-експериментальна розробка викладачів і інженерно-технічних працівників включає в себе:

- вивчення та аналіз ефективності інновацій, які використовуються в навчальному процесі, розробку навчальних планів, робочих програм, методичних посібників відповідно до стандартів нового покоління;

- вивчення та аналіз певної наукової області, пов'язаної з направленням педагогічної діяльності викладача або діяльністю інженерно-технічного працівника;

- написання і публікацію навчальних посібників, статей і доповідей;

- подання на науково-практичних конференціях, семінарах педагогічних працівників освітніх установ результатів науково-дослідної роботи.

Експериментальна діяльність:

- діяльність педагогічного колективу по апробуванню і впровадженню нового змісту освіти та технологій навчання, виховання, нових механізмів управління та контролю якості освіти;

- діяльність з вивчення та аналізу певної наукової області, пов'язаної з направленням педагогічної діяльності викладача або діяльністю інженерно-технічного співробітника, що вимагає експериментальної перевірки або отримання експериментальних даних.

Основне призначення експериментальної роботи викладачів - пошук і відбір найбільш ефективних технологій і методик освітнього процесу, керівництво навчально-дослідною роботою студентів.

Викладачами розробляються теми та методичні рекомендації для студентів до курсових і випускних кваліфікаційних робіт, педагогічній практиці, до самостійної навчальної та дослідно-експериментальної розробки.

Експериментальна діяльність включає:

- створення навчально-методичних комплексів з предмету;

- творче осмислення та впровадження в практику викладання нових інформаційних технологій та ін.

Проведення експериментів для перевірки наукових гіпотез, отримання даних для подальшого ведення дослідження.

Дослідно-експериментальна розробка (далі - ДЕР) - завершальна стадія науково-дослідної та експериментальної роботи, перехід від науково-дослідної та експериментальної діяльності до впровадження. До дослідно-експериментальної розробки відносяться:

- розробка певної конструкції інженерного об'єкта чи технічної системи (конструкторські роботи);

- створення дослідних зразків (оригінальних моделей, які мають принципові особливості створюваного нововведення);

- випробування дослідних зразків протягом часу, необхідного для отримання технічних та інших даних та накопичення досвіду, що повинно надалі знайти відображення в документації щодо застосування нововведень.

дослідно-експериментальна розробка

На стадії ДЕР проводиться остаточна перевірка результатів теоретичних досліджень, розробляється відповідна документація, виготовляються і випробовуються зразки.

Дослідно-експериментальна розробка спрямована на розвиток і реалізацію творчого потенціалу педагогічних та інженерно-технічних працівників, удосконалення теоретичної бази навчання, виховання та розвиток студентів, досягнення позитивних результатів практичної діяльності на основі сучасних концептуальних підходів до управління професійної освіти, поновлення його змісту, впровадження ефективних освітніх технологій, підвищення професіоналізму й продуктивності діяльності педагогічних кадрів, розвитку міжособистісних відносин, взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

Показниками результативності дослідно-експериментальної розробки діяльності викладачів та інженерно-технічних працівників є виступи на науково практичних конференціях, публікація статей, розробка методичних посібників, видавнича робота.

Педагогічні працівники та інженерно-технічні працівники надають звіти про виконану роботу і її підсумки в різних формах.

Форма представлення результатів ДЕР:

- науково-технічні звіти;

- монографії;

- статті в українських виданнях;

- методичні рекомендації;

- програми;

- навчальні посібники;

- дидактичні матеріали

- інші публікації;

- захист реферату або проекту;

- виступ з доповіддю на науково-практичній конференції, педагогічних читаннях і т.п.

що таке дослідно-експериментальні розробки

Впровадження результатів ДЕР здійснюють:

- замовники наукової продукції;

- структурні підрозділи.

Впровадження результатів ДЕР здійснюється поетапно і включає:

- підготовку заявок на проведення ДЕР із зазначенням цілей, очікуваних результатів, їх передбачуваного практичного використання;

- апробацію результатів ДЕР шляхом їх експертних оцінок, експериментальної перевірки, обговорення на засіданнях структурних підрозділів коледжу, Ради з ДЕР, Науково-методичної ради, а при необхідності і педагогічної ради;

- доопрацювання результатів ДЕР за підсумками обговорення або апробації;

- оцінку ефективності ДЕР, отримання акту впровадження результатів ДЕР або відкликання замовника;

- авторський супровід закінчених досліджень і розробок у випадках, передбачених заявками, з метою роз'яснення результатів досліджень, консультацій з впровадження та з метою контролю за ходом впровадження;

- зворотний зв'язок між споживачами (замовниками) та виконавцями ДЕР, що складається в перевірці результатів впровадження, періодичних звітах споживачів (замовників) перед Радою з ДЕР, напрямок відгуків із зауваженнями і пропозиціями щодо наукової продукції, що надійшла, та ін.

Замовники наукової продукції:

- визначають цілі і форми використання результатів ДЕР, передбачувані терміни їх реалізації при оформленні заявок на проведення ДЕР;

- організовують впровадження результатів наукових досліджень і експериментальних розробок на виробництво, в управлінську та нормотворчу діяльність (накази, інструкції, прогнози, аналітичні матеріали, огляди, довідки, автоматизовані бази даних, системи, картотеки тощо), в практичну діяльність (методичні рекомендації, пропозиції, посібники, матеріали, нормативна, технічна, конструкторська документація тощо), у навчально-виховний процес (навчальні програми, методичні розробки, підручники, посібники тощо), в дослідницьку діяльність;

- створюють умови для проведення досліджень шляхом: надання необхідних оперативно-службових даних, статистичної звітності тощо, створення спільних робочих груп для проведення складних багатопланових досліджень;

- контролюють хід впровадження наукової і науково-технічної продукції за допомогою введення звітності та аналізу про впровадження результатів ДЕР, залучаючи працівників та інженерно-технічних працівників за погодженням з директором до організації та проведення експериментальної перевірки результатів ДЕР;

- узагальнюють і аналізують результати впровадження наукових розробок в практику;

- інформацію за результатами впровадження направляють до Ради з ДЕР.

дослідно-експериментальні розробки

До речі, хочемо Вам нагадати, що наші спеціалісти (ІЦ «KURSOVIKS») можуть для Вас підготовити будь-яку навчально-наукову роботу: замовити, купити чи зробити дослідно-експериментальну розробку, дослідно-експериментальна розробка на замовлення та всі інші види наукових робіт. Для цього достатньо скористатися автоматизованою формою на сайті для замовлення робіт або в соціальній мережі ВК. Просто напишіть нам і ми виконаємо будь-яку роботу на замовлення за Вас! Швидко, якісно та дешево)

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!