Роздрукувати сторінку
Главная \ Університет \ Університет статті \ Особливі вимоги до розділів дипломної роботи

Особливі вимоги до розділів дипломної роботи

« Назад

Дипломна робота повинна мати органічну структуру, яка забезпечувала б послідовне і логічне розкриття теми і складатися з декількох частин: вступу; основної частини, що складається з розділів (поділених на параграфи); висновків; списку літератури; при необхідності – додатків (графіки, таблиці, схеми, фінансова звітність та ін.). Кожний елемент праці має свою специфіку і відрізняється один від одного. Крім цього дипломна робота включає титульний лист, завдання на дипломну роботу, анотацію, графічний матеріал, паспорт дипломної роботи та листи-відгуки на роботу.

структурні частини дипломної роботи

Загальний обсяг дипломної роботи становить 70-80 сторінок машинописного тексту, надрукованих через два інтервали, або набрані на комп'ютері через півтора міжрядкові інтервали у форматі MS Word шрифтом Times New Roman 14 pt. Робота може бути виконана і в рукописному варіанті чорнилом (пастою) чорного кольору, але і в цьому випадку обсяг тексту не повинен перевищувати 80 сторінок.

Детальніше про цей вид наукової роботи Ви можете прочитати на нашому сайті у рубриці «Види наукових робіт».

структура дипломної роботи

Зміст структурних частин дипломної роботи

Анотація. Повинна коротко відображати основну частину роботи з зазначенням відомостей про обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, використаних літературних джерел. Її обсяг не повинен перевищувати 1 сторінки.

Зміст. Включає найменування всіх розділів дипломної роботи, підрозділів (параграфів), пунктів і відображає основні структурні частини дипломної роботи (вступ, висновок, список літератури, додатки) із зазначенням сторінок. Зміст необхідно розташовувати на окремій сторінці.

Вступ. Багато студентів роблять помилку, починаючи роботу з написання вступу. Цю структурну частину дипломної роботи логічніше виконувати після того, як підготовлені основні розділи дипломної роботи. Це необхідно робити, щоб уникнути невідповідності між поставленими цілями, завданнями і змістом основної частини.

Вступ має свою внутрішню логіку і складається з декількох елементів (актуальність дослідження, мета, об’єкт, предмет, завдання дипломної роботи, наукова та практична новизна, методи дослідження і т.д.).

розділи дипломної роботи

Особливості розділів дипломної роботи

В них розкривається основний зміст дипломної роботи. Практика показує, що зазвичай дипломна робота включає в себе 3-4 розділи (глави). При цьому студенту необхідно дотримуватися вимоги того, що всі розділи дипломної роботи приблизно рівні за обсягом. Назви розділів (глав) повинні логічно розкривати зміст загальної теми, а назви підрозділів (параграфів) повинні розкривати зміст даної глави. Таким чином, структура дипломної роботи формується за такою схемою.

Перший розділ дипломної роботи. Містить теоретичні основи і коротку історію поставленої проблеми. Дослідження теоретичних питань має бути пов'язане з практичною частиною й служити базою для подальшого вивчення теми, сприяючи виробленню підсумкових рекомендацій і пропозицій.

Виклад теоретичного матеріалу, що міститься в науковій літературі, періодичних публікаціях журналів, газет, збірниках та інших джерелах, представляє для автора дипломної роботи певну трудність. Досить часто він обмежується лише простим приведенням тих чи інших теоретичних підходів відомих вчених і фахівців. Більш грамотним є оціночний метод.

Розкриття теоретичних положень теми дипломної роботи має бути логічним і послідовним. Тому не варто описувати всю проблему в цілому, набагато раціональніше викладати теоретичну частину шляхом послідовного переходу від одного аспекту до іншого. Але, розкриваючи їх зміст, необхідно весь час підбивати підсумок або показати авторське бачення даного питання. Подібне викликано тим, що в процесі дипломного дослідження постійно йде накопичення матеріалу, який відразу важко пов'язати в одну цілісну схему. І для того, щоб була можливість логічно структурувати зміст розділу дипломної роботи, необхідно підбити короткий підсумок кожного розглянутого аспекту проблеми.

Другий розділ дипломної роботи. В аналітичному розділі дипломної роботи дається характеристика і оцінка основних показників діяльності об'єкту дослідження, його фінансового стану. Матеріали цієї глави базуються на всебічному і глибокому аналізі статистичної, економічної і фінансової інформації, зібраної по конкретному об'єкту дослідження.

Аналітична структура дипломної роботи повинна містити загальні висновки, які характеризують виявлені особливості і недоліки стосовно до досліджуваної проблеми. Ці висновки є підставою для розробки рекомендацій і пропозицій, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. У цій частині повинні наводитися відповідні графіки, схеми, таблиці та інші ілюстративні матеріали.

Третій розділ дипломної роботи. Ця частина дипломної роботи – запропоновані рекомендації, заходи, проекти щодо вирішення поставленої проблеми та їх обґрунтування – розробляється на основі результатів аналізу, викладених у другому розділі дипломної роботи.

Про те як правильно будувати структурні частини дипломної роботи і зразкові теми дипломних проектів можна подивитися тут.

частини дипломної роботи

Отже, дипломна робота вважається цілісною і завершеною, якщо всі розділи тісно взаємопов'язані і логічно завершені.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!