Роздрукувати сторінку

Вимоги до реферату

« Назад

Вимоги до реферату подібні до інших наукових робіт. Реферат (від лат. Referre - доповідати, повідомляти) - виклад у письмовому вигляді змісту літератури з певної теми.

Реферат - це один з видів самостійної науково-дослідної роботи студентів вищих навчальних закладів, учнів. Висуваються певні вимоги до реферату:

- розкрити суть досліджуваної проблеми,

- привести різні точки зору по темі,

- викласти власні погляди з даного питання.

вимоги до оформлення реферату

Зміст реферату має бути логічним. Виклад матеріалу, як правило, носить проблемно-тематичний характер. Тематика рефератів визначається викладачем, але у визначенні теми ініціативу може проявити і студент.

Перш ніж вибрати тему реферату, студенту (учневі) необхідно виявити свій інтерес, визначити над якою проблемою він хотів би попрацювати, більш глибоко її вивчити.

Структура реферату:

Титульний аркуш. На титульному аркуші зазначається назва навчального закладу, тема роботи, назва кафедри, спеціальності, дані про автора.

Зміст. У ньому послідовно викладаються назви пунктів реферату, вказуються сторінки, з яких починається кожен пункт.

Вступ. Обсяг від 1 до 1,5 сторінок. У вступі формулюється суть досліджуваної проблеми, обґрунтовується вибір теми, її актуальність, вказуються мета (мета дослідження – те, що в кінцевому підсумку необхідно з'ясувати вивчаючи тему (зразкові формулювання: виявити особливості (сутність) ...; провести порівняльний аналіз і визначити ...; визначити основні (характерні) риси ...; позначити (виявити) специфіку явища і т.п.) і завдання (завдання дослідження – це засоби досягнення мети. Наприклад, підібрати і вивчити літературу по темі; провести аналітичний огляд літератури; проаналізувати …; висвітлити...; дослідити...; розглянути процес (явище) і т.п.) роботи над рефератом, дається характеристика використовуваної літератури (наприклад, «при вивченні даної теми мною була вивчена література..., в якій розглянуті (представлені) ...; найбільшою мірою проблема (питання) висвітлені в ... (книзі, статті, монографії і т.п.)»).

Основна частина складається з розділів (на менше двох, але не більше чотирьох). Кожний розділ починається з нової сторінки і, доказово розглядаючи окрему проблему або одну з її сторін, є логічним продовженням попереднього розділу; в основній частині можуть бути представлені таблиці, графіки, схеми.

Висновок. У ньому підводяться підсумки роботи над темою, робляться висновки відповідно до цілей, поставлених у вступі, пропонуються рекомендації з вивчення даної проблеми.

Список літератури виконується відповідно до стандартів написання бібліографічних даних в алфавітному порядку.

На розсуд викладача реферати можуть бути представлені на семінарах, науково-практичних конференціях, а також використовуватися як залікові роботи за пройденими темами.

вимоги до реферату

Вимоги до оформлення реферату

Вимоги до оформлення реферату подібні до курсових, дипломних та інших видів робіт. Перш ніж писати реферат, потрібно ознайомитися з вимогами до його оформлення.

Обсяг реферату може коливатися в межах 15-25 друкованих сторінок; всі додатки до роботи не входять в його обсяг. Реферат повинен бути виконаний грамотно, з дотриманням культури викладу. Обов'язково в рефераті повинні бути посилання на використовувану літературу.

Вимоги до оформлення реферату передбачають дотримання певних етапів роботи:

- Вибір теми.

- Підбір і вивчення літератури по темі (як правило, при розробці реферату використовується не менше 6 – 10 різних джерел). Підручники в якості джерел не розглядаються. Обов'язкове використання матеріалів періодичного друку - статей спеціалізованих видань.

- Обробка та систематизація знайденої інформації.

- Складання плану реферату.

- Написання реферату.

- Публічний виступ (захист) з результатами дослідження.

Реферат друкується на аркушах формату А4. Друкований текст повинен відповідати наступним вимогам:

Шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторний інтервал, відступ 1,25 (абзац).

Поля: ліве - 2,5 см, праве, верхнє і нижнє по 2 см.

Сторінки нумеруються починаючи з другої (зміст) у правому верхньому куті.

Всі заголовки по центру.

Малюнки підписуються внизу по центру, 12 шрифтом.

замовити виконання реферату

Звичайно, кожен навчальний заклад висуває свої вимоги до оформлення рефератів. Але якщо таких немає, то варто дотримуватися рекомендацій, які ми надали Вам вище.

Щоб детальніше ознайомитися з вимогами до оформлення реферату, прикладами рефератів, варто зайти до нас на сайт ІЦ «Курсовікс».

Ви отримаєте низку інформації щодо наукових робіт, а також можна замовити виконання реферату.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!