Роздрукувати сторінку

Історія містобудування, як начальна дисципліна

« Назад

Метою освоєння дисципліни «Історія містобудування» є підготовка науково мислячих, кваліфікованих фахівців, здатних у своїй практичній роботі вирішувати широке коло архітектурно-містобудівних проблем на високому професійному рівні.

У процесі навчання студенти отримують знання з історії українського і світового містобудівного мистецтва, творчо осмислюють містобудівний досвід різних історичних епох, географічних регіонів і національних культур, вчаться застосовувати набуті знання при збереженні і розвитку історично сформованих міст і ансамблів, а також в сучасному архітектурно-містобудівному проектуванні.

містобудівне мистецтво, містобудівники

Завдання дисципліни Історія містобудування:

- ознайомити студента зі світовим історичним процесом розвитку міст і визначних містобудівних ансамблів;

- вивчити історію теоретичних вчень в галузі містобудування, починаючи з епохи античності і до теперішнього часу;

- виявити характерні професійні прийоми і методи містобудівників різних історичних епох, країн і регіонів;

- розглянути рішення великих містобудівних проблем на різних історичних етапах, на основі комплексного розуміння міста;

- ознайомитися з науковими та творчими методами, спрямованими на збереження архітектурно-містобудівної спадщини, спадкоємного розвитку історичних міст і ансамблів.

У завдання курсу по «Історії містобудування» входить не тільки освоєння студентами певних знань з архітектурно-містобудівної проблематики, але, разом з тим, і розвиток у них наукового фахового мислення, виховання творчого ставлення до історичної спадщини.

У процесі викладу матеріалу аналізуються кращі приклади з містобудівної практики минулого. Велика увага приділяється історії українського містобудівного мистецтва. Студентам прищеплюється любов і дбайливе ставлення до міських ансамблів в історично сформованих містах України, висвітлюються проблеми охорони і використання пам'ятників в структурі міст.

історія містобудування, містобудування

В результаті освоєння дисципліни «Історія містобудування» студент повинен демонструвати такі результати освіти:

-- Знати:

- історію та теорію містобудування та пов'язаних з ним просторових мистецтв у контексті розвитку світової культури, включаючи фактори виникнення, розвитку та занепаду історичних міст і ансамблів;

- містобудівні основи формоутворення, необхідні для збереження архітектурно-містобудівної спадщини, спадкоємного розвитку історичних міст, а також сучасного містобудування.

-- Вміти:

- аналізувати і критично оцінювати еволюційні процеси формування історичних міст, прийоми і методи містобудівників різних історичних епох, країн і географічних регіонів (на основі комплексного розуміння міста);

- використовувати отримані історико-теоретичні знання при розробці власних архітектурно-містобудівних рішень;

- давати критичну оцінку досвіду у вітчизняному і світовому містобудівному проектуванні.

-- Володіти:

- різними методами аналізу містобудівних структур, форм і просторів;

- методами прикладних наукових досліджень, які використовуються на різних стадіях містобудівної проектної діяльності;

- методами комплексного розуміння еволюції історичних міст, спрямованих на збереження містобудівної спадщини та послідовного розвитку історичних ансамблів;

- навичками роботи з інформацією (книгами, документами і Інтернет-ресурсами), в тому числі із застосуванням знання іноземних мов.

теоретичні знання з історії містобудування

Таким чином, дана дисципліна дає не тільки теоретичні знання з історії містобудування різних епох, але й розвиває практичні навички аналізу, оцінки, проектування містобудівних елементів та ансамблів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!