Роздрукувати сторінку

Розвиток вищої економічної освіти в Україні

« Назад

Вивчення тенденцій розвитку вищої економічної освіти в Україні ґрунтується на застосуванні історичного принципу дослідження, що передбачає історичний зв’язок соціальних явищ, розгляд дійсності через виникнення явища в історії, його основних етапів еволюції, та на цьому тлі вивчати істотні ознаки явища в сьогоденні. Економічна освіта є невід’ємною частиною вітчизняного освітнього простору, тому можемо стверджувати, що система вищої економічної освіти пройшла у своєму розвиткові всі характерні для нього періоди. Проведений аналіз розвитку обумовив класифікування цього процесу у п’ять історичних типів вищої економічної освіти. В основу нашої класифікації покладено такі детермінанти: науковий базис, пріоритети, масштабність.

вища економічна освіта в Україні

Праксеологічна доба формування економіки як науки про праксис, що у подальшому обумовила становлення і розвиток відповідної освіти для набуття людиною знань з економічної сфери її діяльності, насправді тривала більше двох тисячоліть. Економічна думка зародилася у стародавні часи: її початки сягають IV-III століття до н.е., становлення економічної науки проходило з XVI століття і повноправно утворилася в кінці XIX – на початку XX ст.

Спочатку узагальнення щодо економічних питань не виділяли в окрему галузь знань, такі погляди були складовою загальносуспільної науки філософії, з якої економічна наука виокремилася у самостійну.

Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі загалу ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Аристотеля, Варрона, Ксенофонта, Катона, Колумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю. Вершиною економічної думки  Стародавньої Греції є праці античного філософа Аристотеля, що й донині є цінними для наукової спільноти. Аристотель розглядав економіку у двох контекстах. Уперше мислитель подав характеристику економіки як господарської діяльності, розглядав економіку як таку діяльність людини, що продукує необхідні для її життя матеріальні блага, пов’язав економіку з виробництвом та вбачав її як господарську діяльність, що є природно важливою для суспільного буття, виділив з економіки в окрему "частину” науку про багатство, сформулювавши сутність "хремастики”. Давньогрецький філософ Ксенофонт, якому належить першість у введенні в науку назви економіки, вклав у своїй праці "Економікос" зміст "економії" як науки про збагачення елементарного (на той час домашнього) господарства. Зародження економічної науки обумовлюється появою ідей обґрунтованого обчислення процесів, виданням праць вчених, приміром Лейбніца "Суспільство і економіка" (1671), появою і вживанням термінів "робота", "енергія", "технологія" тощо.

економічні проблеми, економікс, вища економічна освіта

Наукова спадщина свідчить, наскільки глибокими за суттю та широкими за діапазоном розглядалися економічні проблеми протягом останніх століть, яким чином вони пов’язувалися з політичними, соціальними та іншими суспільними питаннями. Це було в полі уваги філософів, філософів-економістів та вчених економічного знання. Наведемо декілька прикладів економічної думки епохи XVI-XVIII ст.

Інституціоналізація економічної освіти охоплює XIX ст. Економічна освіта у своїх витоках мала втілення у формі окремих економічних курсів, що починають викладати у XIX ст. на юридичних факультетах університетів, пізніше з'являються спеціальні економічні факультети, надалі поступово формується коло професійних економістів.

Інтеграція – новітній період вищої економічної освіти триває з 80-х років XX ст. до сьогодення.

Це час трансформацій у розвитку вищої економічної освіти, відмінностями якого на теренах України є зміна освітньої парадигми, надмірна комерціалізація у вищих закладах освіти, задекларована інтеграція в Європейський освітній простір тощо. Провідними у змісті економічної освіти стають неокласичний синтез, маркетингові теорії та менеджмент, подекуди логістичні теорії, що поступово входять частиною т. зв. інформаційної економіки.

У підсумку зазначаємо: сучасна вітчизняна освіта та система вищої економічної освіти, на наш погляд, ще у пошуках ціннісних орієнтирів. Кожна епоха має притаманні конкретному періоду соціально-економічні відносини як на загальнонаціональному, державному рівні, так і на нижчих рівнях – суб’єктному, територіальному, галузевому тощо. Істотні зміни суспільного життя обов’язково відбиваються на буттєвому рівні кожної людини суспільства, члена громади, працівника підприємства і будь-якої установи. Інтенсивність розвитку суспільства залежить від ресурсної бази та методів його відтворення. До суспільних ресурсів обов’язково відносять людський, що включає трудовий та інтелектуальний потенціал, а методи відтворення ресурсів повною мірою залежать від функціонування багатопараметричної освітньої системи та, безсумнівно, її складової – економічної освіти. Економічна освіта, напевне, за фактичними і прогностичними завданнями, державно-орієнтованими програмами, галузевими планами розвитку мала б враховувати тенденції перетворення економічних систем, оскільки ця соціальна інституція є невідривною від суспільно значимих, буттєвих проблем, та таких, що визначають подальшу еволюцію людства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!