Роздрукувати сторінку

Загальне землеробство (Землеробство), як навчальна дисципліна

« Назад

Землеробство — одна з основних галузей сільськогосподарського виробництва, заснована на використанні землі з метою вирощування сільськогосподарських культур, а також відповідний розділ агрономії.

Вивчення дисципліни «Загальне землеробство» забезпечує реалізацію вимог державного освітнього стандарту вищої освіти за напрямом підготовки «Сільське господарство», профіль «Загальне землеробство, рослинництво» (рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації).

Загальне-землеробство

Мета викладання дисципліни - навчання аспірантів навичок творчого використання досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в області загального землеробства і рослинництва в науковій, проектній та педагогічній діяльності.

Завданнями дисципліни є:

- сформувати стійкі знання з усіх питань загального землеробства і рослинництва на основі агрономічного світогляду;

- навчити застосовувати знання для практичної і наукової діяльності;

- прищепити вміння обґрунтованих оцінок, формування мінливих явищ дійсності в рільництві.

агрономічний-світогляд

Предметом вивчення дисципліни є рослини польової культури, властивості ґрунту, умови та технології їх обробітку.

Дисципліна відноситься до варіативної частини обов'язкових дисциплін.

Дисципліна базується на знаннях отриманих аспірантами при вивченні дисциплін «Технології рослинництва», «Наукові дослідження в агрономії», «Адаптивні технології вирощування польових культур», «Системи обробітку ґрунту та захисту рослин».

Дисципліна забезпечує проведення аспірантом самостійної науково-дослідної роботи.

Дана дисципліна є завершальною в циклі навчання.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- знанням особливостей біології росту і розвитку польових культур, реакції видів (сортів) на нові екологічні і агротехнічні умови;

- здатність до розробки ефективних адаптивних, енерго- і ресурсозберігаючих прийомів та технологій вирощування сортів польових культур на задану продуктивність, вид і якість продукції;

- знанням закономірностей впливу мінливих екологічних і агротехнічних факторів на родючість ґрунту, її агрофізичні властивості і фітосанітарний стан посівів польових культур;

- здатність до розробки ефективних адаптивно-ландшафтних систем землеробства, зональних ресурсозберігаючих систем обробітку ґрунту та боротьби з бур'янами.

рослинництво

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:

-- знати:

- сучасні проблеми галузі рослинництво;

- агробіологічні, агрофізичні та агрохімічні фактори родючості та методи їх простого і розширеного відтворення;

- способи оптимізації умов життя рослин;

- біологічні особливості бур'янів, їх шкодочинність, класифікацію та комплекс методів боротьби з ними;

- наукові основи сівозмін, принципи їх побудови, проектування та освоєння, агротехнічної та економічної оцінки;

- прийоми обробки ґрунту, завдання, які вирішуються при обробці ґрунту в різних природних умовах, шляхи мінімалізації та моніторинг якості обробки ґрунту;

- основи захисту ґрунтів від ерозії, історію розвитку, складові елементи та особливості систем землеробства в різних зонах країни, включаючи адаптивно-ландшафтні, прецизійні, або точні моделі землеробства;

- теоретичні основи формування високої врожайності, якості продукції польових культур;

- прийоми регулювання екологічних факторів, росту і розвитку рослин та управління формуванням врожайності.

-- вміти:

- реалізовувати на практиці систему агротехнічних і спеціальних заходів щодо підвищення родючості ґрунтів і врожайності в основному агрофізичними і агробіологічними методами, розробляти заходи і прийоми боротьби з ерозією ґрунту;

- діагностувати і визначати засоренність посівів, здійснювати систему заходів по боротьбі з бур'янами, проектувати і реалізувати на практиці систему сівозмін і систему землеробства у господарстві;

- складати та здійснювати раціональну систему обробітку ґрунту, що забезпечує відтворення родючості, високу врожайність і мінімальні витрати на обробку;

- діагностувати стан рослин і посівів;

- аналізувати, удосконалювати і реалізовувати агротехнології та оцінювати їх ефективність та якість робіт.

-- володіти навичками:

- методик розробки систем землеробства, сівозмін, захисту рослин та агротехнологій для різних умов виробництва;

- моделювання технологічних процесів, прийомів і знарядь обробки ґрунту, регулювання ґрунтообробних знарядь і машин;

- програмування та моделювання продуктивності культур і посівів;

- діагностики і моніторингу рослин і агрофітоценозів.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: М.Н. Панасов, В.Ф. Кульков, Г.І. Баздиреєв, В.Г. Лошаков, А.І. Пупонін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Загальне землеробство (Землеробство)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!