Роздрукувати сторінку

Загальна хірургія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Загальна хірургія» складається з двох модулів, що вивчаються послідовно.

Вивчення курсу «Загальна хірургія» направлено на засвоєння студентами основ загальної хірургічної патології, загальних принципів діагностики і лікування загальних хірургічних захворювань (у тому числі ургентних) і основ клінічного мислення.

хірургічна-патологія

Зростаючі вимоги до теоретичної і, особливо, практичної підготовки майбутнього фахівця з врахуванням нових досягнень медичної науки і техніки і змін законодавства роблять можливим своєчасне внесення змін у програму з дисципліни.

Викладання загальної хірургії повинно базуватися на синдромному підході до вивчення основних патологічних станів у хірургії з вивченням студентами окремих елементів хірургічної діяльності і подальшим переходом до основ клінічної та приватної хірургії. Зміст програми представлено 3 розділами:

- елементи процесів у хірургії;

- етапи лікування хірургічного хворого;

- основи клінічної хірургії.

Загальна-хірургія

Придбання умінь клінічного, лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання основних синдромів, що суттєво полегшує в подальшому освоєння, як приватної хірургії, так і інших розділів клінічної медицини.

Особливо слід звернути увагу на застосування в хірургії новітніх технологій, таких як малоінвазивна та ендоскопічна хірургія, ендоваскулярні втручання, сучасних рентгенологічних і радіоізотопних методів дослідження, застосування ультразвуку, екстракорпоральних методів детоксикації та ін. При проходженні курсу загальної хірургії студенти повинні ознайомитися і засвоїти необхідний перелік практичних умінь, вміти надати першу медичну допомогу, закріплюючи знання і навички під час проходження виробничих практик.

Успішне вивчення предмета можливо при наявності достатнього методичного забезпечення навчального процесу комплексом засобів навчання. В комплекс входять підручники, практикуми, методичні розробки для викладача і студентів, навчальні таблиці, діапозитиви, кіно - і відеофільми, муляжі, тренажери для відпрацювання практичних умінь, системи програмованого навчання, комп'ютеризація кафедри та ін.

Аудиторна робота студентів включає лекції та практичні заняття.

Тематика практичних занять спрямована на застосування знань, отриманих в ході вивчення теоретичного матеріалу, на відпрацювання умінь і тих чи інших навичок.

Позааудиторна робота студентів включає вивчення навчальних матеріалів, конспектів лекцій, спеціальних матеріалів з Інтернету, підготовку рефератів на задану тему.

Контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування, використання письмових або комп'ютерних тестових завдань, рішення ситуаційних завдань, перевірки історій хвороби за співбесідою. Пропущені лекції відпрацьовуються написанням реферату, з посиланням на літературні джерела інформації. Відпрацювання практичних занять здійснюється роботою в хірургічному відділенні, у тому числі з демонстрацією необхідних практичних навичок, під контролем чергового викладача, в межах годин, передбачених навчальним розкладом і відповіддю теоретичної частини як усно, так і за допомогою письмового тестування.

Завершується курс загальної хірургії заліком.

Модуль «Хірургічні хвороби» призначений для вирішення завдань щодо первинного обстеження хворого з хірургічною патологією, діагностику найбільш частих хірургічних захворювань, їх лікування та профілактики.

Основними формами навчання є: лекції та практичні заняття, а також самостійна робота. Тематика лекцій і практичних занять відповідає змісту програми.

На лекції виносяться найбільш складні і актуальні питання теоретичного курсу.

Практичні заняття зі студентами проводяться на базі хірургічного відділення міської клінічної лікарні і складаються з наступних етапів:

- перевірка вихідних знань (за допомогою контрольних запитань і тестів);

- співбесіда за темою заняття;

- курація хворих з їх клінічним розбором;

- участь студентів у перев'язках, присутність на операціях;

- поточний контроль знань з використанням тестів та ситуаційних завдань.

хірургічні-захворювання

Робота студентів на заняттях оцінюється у рамках діючої на кафедрі бально-рейтингової системи оцінки освітньої діяльності студентів. За результатами навчальної діяльності студентів у відповідності з набраними балами, за рішенням кафедри, можуть звільнятися від проведення підсумкової атестації із виставленням їм оцінки «відмінно».

На практичному занятті викладач звертає увагу на здатність студента до клінічного мислення, самостійності, здійснює виховну роботу, в тому числі спрямовану на боротьбу з палінням, наркоманією, алкоголізмом.

Завданнями курсу «Загальна хірургія» є:

- формування базисного запасу знань і умінь, що дозволяють здійснювати пропедевтику хірургічних хвороб, встановлювати загальні хірургічні патології та ін.;

- навчити майбутнього лікаря бачити області застосування отриманих знань і умінь;

- формувати лікарську поведінку і основи клінічного мислення;

- виховувати професійно значущі якості особистості (рефлексію, емпатію, колегіальність та ін.);

- навчити основної клінічної симптоматології поширених хірургічних захворювань, методів діагностики, а також спеціальним методам лікування;

- виробити алгоритм діагностики хірургічних захворювань і визначити показання до оперативного лікування та диспансеризації;

- ознайомлення студентів з принципами організації і проведення експертизи працездатності хворих хірургічного профілю.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Савельєв В.С., Лінденбратен Л.Д., Чернов В.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Загальна хірургія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!