Роздрукувати сторінку

Ядерна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Ядерна фізика – це фізика атомних ядер і елементарних частинок. Вона знаходиться на передньому краї науки з самого свого зародження. Вивчення радіоактивних перетворень, ядерних реакцій, властивостей і моделей атомних ядер, процесів взаємодії частинок іонізуючого випромінювання з речовиною, елементарних частинок і т. д. збагатило науку новими концепціями й дозволило глибше проникнути в закони природи.

Ядерна фізика вивчає властивості і взаємодії атомних ядер. Але результати відкриттів, зроблених в цій області, чинили і продовжують чинити величезний вплив на всі сфери людської діяльності. Ідеї і факти, встановлені при вивченні субатомних явищ, змінюють наші уявлення про навколишній світ. Концепції, розвинені в ядерній фізиці, дозволили нам зрозуміти, як утворилися хімічні елементи, звідки береться енергія Сонця, як влаштовані нейтронні зірки. Ядерна енергія може стати основним джерелом енергії в майбутньому. Наявність арсеналу ядерних бомб робить вплив на політичні процеси. Пучки елементарних частинок можуть стати ефективним медичним інструментом. Використання мічених атомів та ядерних ефектів дозволяє отримувати інформацію про структуру твердих тіл і про фізико-хімічні процеси в хімії, біології, металургії та геології.

фізика-атомних-ядер

Ядерна фізика повинна стати надбанням не тільки фізиків, але також інженерів і вчених інших спеціальностей.

«Ядерна фізика» є обов'язковою дисципліною спеціальностей «Ядерні реактори та енергетичні установки», «Безпека та нерозповсюдження ядерних матеріалів».

Вивчення «Ядерної фізики» базується на знаннях таких дисциплін: математика, загальна фізика, атомна фізика; крім того, використовує знання з математичної і теоретичної фізики.

Метою курсу «Ядерна фізика» є придбання знань, умінь і навичок в галузі ядерної фізики, необхідних для науково-дослідної, проектної, технологічної і виробничої діяльності.

Завдання курсу визначаються вимогами до фахівця.

Фахівець повинен мати уявлення:

- про будову атомного ядра;

- про види та закономірності радіоактивного розпаду;

- про ефективні перерізи і способи їх вимірювань;

- про закономірності проходження випромінювання через речовину;

- про механізми протікання ядерних реакцій та їх типи;

- про фізичні засади використання властивостей ядер і ядерних випромінювань в науці та техніці;

- про основні закономірності поділу і синтезу ядер.

Фахівець повинен знати і вміти використовувати:

- основні закони і явища мікросвіту;

- основні методи ядерно-фізичних досліджень;

- типи ядерних реакцій та їх закономірності;

- закони проходження випромінювання через речовину;

- джерела і детектори ядерних випромінювань.

Фахівець повинен вміти:

- використовувати отримані знання у практичній діяльності;

- проводити оцінні та інженерні розрахунки результатів ядерних перетворень;

- працювати з ядерно-фізичною апаратурою.

Ядерна-фізика

Цілі і завдання навчальної дисципліни реалізуються в наступних формах діяльності:

- лекції, спрямовані на отримання базової інтегральної ін. формації, яка дозволить оптимізувати всі види навчальної діяльності;

- практичні заняття, націлені на активізацію пізнавальної діяльності студентів та набуття ними навичок вирішення практичних і проблемних завдань;

- лабораторні заняття покликані сприяти отриманню навичок науково-дослідної роботи, вмінню працювати з ядерно-фізичною апаратурою, закріпленню теоретичних знань;

- самостійна позааудиторна робота спрямована на набуття навичок самостійного придбання знань, вирішення завдань, аналізу та аргументації отриманих результатів;

- консультації, націлені на прискорення, індивідуалізацію і диверсифікацію освітнього процесу;

- поточний контроль за діяльністю студентів здійснюється в усіх формах навчального процесу з метою його оптимізації та безперервності;

- рубіжний контроль включає контрольні роботи, захист лабораторних робіт, самостійних завдань, рефератів.

ядерні-реакції

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Широков Ю.М., Юдін Н.П., Сивухін Д.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Ядерна фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.