Роздрукувати сторінку

Урбоекологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Право на життя в екологічно чистому, здоровому та безпечному середовищі - одне з найважливіших прав людини. Проблеми навколишнього середовища придбали економічне, соціальне і політичне звучання. Зросла роль екології і в сучасній науці. Відбувається екологізація суспільних дисциплін: питаннями екології почали займатися економісти, юристи, соціологи, філософи, історики, архітектори. Проблеми екологічної і природоохоронної освіти викликають великий інтерес у педагогів, прагнуть підготувати до вступу у доросле життя екологічно грамотне покоління.

Екологія міста – урбоекологія, наука, яка вивчає екологічні проблеми міст і формує оптимальні шляхи їх вирішення, розробляючи методи комплексного вирішення проблем великих міських поселень.

природне-середовище

Сьогодні як ніколи гостро стоїть питання про ритм життя і психоемоційну обстановку жителів міста. З кожним роком стає все важче пояснити учням про те, як важливо берегти природу, адже завдання освітнього закладу полягає не тільки в тому, щоб сформувати певний обсяг знань з екології, але і сприяти набуттю навичок наукового аналізу явищ природи, показати антропогенний вплив на неї.

Метою освоєння дисципліни «Урбоекологія» є формування екологічного світогляду, розуміння ролі основних компонентів урбоекосистем: рослинного і тваринного світу, ґрунтів, поверхневих і підземних вод, повітряних мас тропосфери, стійкості різних спільнот до впливу факторів урбанізованого середовища.

Завданнями курсу є:

- знайомство з основними компонентами урбоекосистем (рослинного і тваринного світу, ґрунтів, поверхневих і підземних вод, повітряних мас тощо) та їх роллю у формуванні комфортного міського середовища;

- вивчення закономірності динаміки урбоекосистем у різних кліматичних, географічних умовах при різній інтенсивності техногенного навантаження;

- придбання студентами знань і практичних навичок в області моніторингу урбоекосистем при вирішенні питань природоохоронного облаштування територій, меліорації і рекультивації ландшафтів, створення об'єктів ландшафтної архітектури в урбанізованому середовищі;

- оволодіння основними методами ландшафтної таксації, моніторингу стану та інвентаризації на об'єкти ландшафтної архітектури.

Урбоекологія

Студенти повинні володіти наступними теоретичними знаннями і практичними навичками:

- знати основні принципи захисту навколишнього середовища від забруднень; методи моніторингу стану навколишнього середовища; значення екологічних факторів і санітарно-гігієнічну роль насаджень в урбанізованому середовищі; закономірності динаміки урбоекосистем у різних кліматичних, географічних умовах при різній інтенсивності антропогенного навантаження.

- вміти застосовувати методи моніторингу для спостереження за станом насаджень, прогнозу стану і прийняття оперативних рішень щодо поліпшення якості міського середовища; визначати кількісну та якісну оцінку стану зелених насаджень.

- володіти методикою проведення моніторингу міського середовища.

Вивчення даної дисципліни базується на знанні освітньої програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Біологія». Студенти використовують знання, вміння, навички, сформовані при вивченні дисциплін «Загальна екологія», «Глобальна екологія», «Прикладна екологія та природокористування», «Екологія популяцій і співтовариств», «Екологія людини і соціальні проблеми», а також «Екологія організмів», «Популяційна екологія», «Вчення про біосферу та глобальні екологічні проблеми», «Екологія співтовариств і екосистем» та «Науково-методичні основи організації дослідницької та педагогічної діяльності в екології».

Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни «Урбоекологія», необхідні для підготовки до підсумкової державної атестації та написання випускної кваліфікаційної роботи відповідної тематики.

Вивчення даної дисципліни є необхідною основою для формування культури поведінки в особистісному та професійному аспекті, для використання отриманих знань у професійній діяльності, для розвитку екологічного мислення в суспільстві і екологізації науки в цілому.

урбоекосистеми

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гарицька М.Ю., Гусєв А.А., Семенов А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи презентацію з курсу «Урбоекологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.