Роздрукувати сторінку

Технологія туристської діяльності, як навчальна дисципліна

« Назад

В даний час відбувається активний розвиток вітчизняного туризму. Сфера туризму передбачає звернення до комплексу проблем, пов'язаних з туристичною діяльністю, за допомогою можливостей різних наукових дисциплін.

Туризм є однією з галузей сучасної економіки, яка спрямована на задоволення потреб людей і підвищення якості їх життя.

туристська-діяльність

Туризм відіграє важливу роль у вирішенні соціально-економічних проблем регіонів, забезпечуючи розвиток малого і середнього підприємництва, надаючи вплив на розвиток транспорту, зв'язку, підприємств громадського харчування, сфери розваг і відпочинку. Вітчизняний туризм інтегрується в міжнародну систему сервісних послуг для мандрівників з різними цілями і тим самим сприяє розвитку міжнародного співробітництва, підвищує культурний рівень населення.

Цілі вивчення дисципліни - формування у студентів знань про основні поняття в галузі туризму, структуру туристської індустрії, види підприємництва в туризмі і особливості розвитку туризму і сучасного стану туризму в Україні.

Підготовка бакалаврів туризму передбачає отримання базової системи знань (загальнопрофесійна частина) і варіативна частина. У відповідності з Державним освітнім стандартом «Технологія туристської діяльності» відноситься до циклу фахових дисциплін базової частини і вивчається студентами напряму підготовки «Туризм».

Вивчення курсу передбачає, що викладач читає лекції, проводить семінарські заняття, організує самостійну роботу студентів, проводить консультації, керує доповідями на науково-практичних конференціях, здійснює поточний, проміжний і підсумковий форми контролю.

Курс «Технологія туристської діяльності» - перша з фахових дисциплін, яка є попередньою для освоєння наступних дисциплін професійної та варіативної частин основної освітньої програми, таких як: «Туристсько-рекреаційне проектування», «Менеджмент туристичної індустрії», «Маркетинг у туристській індустрії», «Економіка туристичного ринку», «Правове регулювання в туризмі», «Туроперейтинг» та ін.

Процес вивчення дисципліни «Технологія туристської діяльності» передбачає встановлення таких компетенцій:

-- загальнокультурних компетенцій:

- здатність розуміти соціальну значимість своєї майбутньої професії, володіти високою мотивацією до професійної діяльності у туристській індустрії;

-- професійних компетенцій:

- володіння теоретичними основами проектування, готовністю до застосування основних методів проектування в туризмі;

- готовність до розробки туристського продукту на основі сучасних технологій;

- здатність використовувати нормативні документи з якості, стандартизації та сертифікації у туристській індустрії;

- умінням організувати процес обслуговування споживача.

Технологія-туристської-діяльності

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати: організаційні основи туристської індустрії, структуру туристичної галузі, особливості правових і господарських відносин між учасниками туристської діяльності; поняття, види і технології організації діяльності туроператорів, і контрагентів туристської діяльності, особливості і склад туристського продукту та його складові елементи; особливості організації туристської діяльності в Україні у внутрішньому, в'їзному та виїзному туризмі.

- Вміти: складати договірну документацію для всіх контрагентів туристської діяльності, компетентно визначати необхідну структуру і зміст туристського продукту, використовувати міжнародні системи бронювання послуг в туризмі.

- Володіти: навичками аналізу та складання договірної документації; основами туроперейтинга і механізмами побудови взаємовідносин між туроператорами і контрагентами туристичної діяльності оперативною інформацією про поточний стан окремих учасників туристської діяльності в Україні і за кордоном, навичками розробки та реалізації виробничих програм і стратегій у туризмі.

галузі-туризму

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян, О. Ю. Грачова, Ю. А. Маркова, Л. А. Мішина, Ю. В. Мішуніна та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Технологія туристської діяльності» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.