Роздрукувати сторінку

Технології цукру та полісахаридів, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Технології цукру та полісахаридів» є спеціальним курсом у системі підготовки інженера-технолога цукристих продуктів. В результаті вивчення курсу студент повинен засвоїти фізико-хімічну сутність процесів виробництва, вивчити управління виробничими процесами, оволодіти методами аналізу продуктів виробництва і способами встановлення оптимального технологічного режиму, придбати навички постановки наукових досліджень і самостійної творчої роботи.

Студент повинен вміти використовувати отримані знання для управління, контролю і керівництва процесами виробництва, вміти проводити аналізи і виробляти оптимальний технологічний режим окремих станцій, вести наукові дослідження по спеціальності.

цукрове-виробництво

Завдання дисципліни «Технології цукру та полісахаридів» – повідомити студенту сучасні теоретичні та практичні знання в області технології цукру і навчити його самостійно застосовувати ці знання для вирішення виробничих завдань. Молодий фахівець повинен бути на рівні сучасних знань і теоретичних уявлень в області теорії і практики процесів виробництва.

В процесі вивчення дисципліни широко використовуються знання, отримані студентом у ході засвоєння фундаментальних дисциплін: математики, фізики, обчислювальної техніки, неорганічної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної, біологічної хімії та мікробіології, а також загальної технології галузі.

Оскільки паралельно даній дисципліні читається курс обладнання цукрових заводів, в ній не викладаються питання обладнання, а дається лише порівняльна характеристика і аналіз переваг і недоліків тих чи інших апаратів та їх відповідності технологічних процесів для яких вони застосовуються. Обговорюються шляхи подальшого вдосконалення процесів і апаратів цукрового виробництва.

Програма дисципліни «Технології цукру та полісахаридів» включає теми, висвітлення яких передбачає формування у студента знань, вмінь та навичок з питань освоєння наукових основ спеціальних технологій цукрового виробництва.

Технології-цукру-та-полісахаридів

У результаті освоєння дисципліни «Технології цукру та полісахаридів» студент повинен:

-- Знати:

- останні досягнення та інновації у сфері виробництва цукру на підприємствах галузі;

- принципові технологічні схеми організації цукрового виробництва;

- основні параметри і режими організації технологічних процесів;

- принципи роботи основного технологічного устаткування;

- методи контролю якості сировини, готової продукції та продуктів незавершеного виробництва, умови їх зберігання;

- основні відходи цукрового виробництва і технології їх промислового використання;

- питання безпеки організації виробництва, метрології та стандартизації.

-- Вміти:

- управляти основними технологічними процесами цукрового виробництва;

- розробляти оптимальний технологічний режим для різної якості сировини і робити облік виробництва;

- створювати технології нових харчових продуктів, в тому числі і функціонального призначення, на основі традиційної сировини;

- проводити аналізи продуктів і виконувати необхідні технологічні розрахунки;

- виконувати фізико-хімічну діагностику технологічних процесів і приймати правильні технологічні рішення у виробничих ситуаціях в роботі обладнання і відхиленнями від оптимальних параметрів технологічного режиму;

- застосовувати отримані знання при визначенні перспективності конкретних технологічних рішень;

- вміти аналізувати, робити правильні висновки про отримані результати при розробці технологій або способів з урахуванням вітчизняного і світового досвіду;

- користуватися патентами, навчальною, довідковою, спеціалізованою та періодичною літературою;

- вирішувати проблеми охорони праці, техніки безпеки та екології.

-- Володіти:

- методами управління технологічних процесів у виробництві цукру з метою підвищення їх ефективності;

- статистичними методами комп'ютерної обробки експериментальних даних для проведення обліку, аналізу технологічних процесів при виробництві цукру на підприємствах галузі;

- методиками оцінки якості сировини та готової продукції з використанням останніх наукових досягнень у цій галузі;

- методиками розрахунку продуктів виробництва, тепла, води та технологічного обладнання.

цукристі-продукти

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Словянський А. А., Біндер Ф., Валер Й. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Технології цукру та полісахаридів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.