Роздрукувати сторінку

Соціально-економічна географія України, як навчальна дисципліна

« Назад

Однією з важливих і необхідних аналітичних дисциплін в суспільній географії є «Соціально-економічна географія України», яка розглядає агропродовольчий комплекс. АПК, як один з найбільших і найважливіших секторів економіки України, впливає на забезпечення продовольчої безпеки держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, покращення життєвого рівня населення.

Агропродовольчий комплекс України відіграє ключову роль в розвитку держави, володіючи значними конкурентними перевагами перед багатьма країнами світу у розвитку національної економіки. Особливо значні ці переваги в області сільськогосподарського виробництва, оскільки наша держава має могутній природно-ресурсний потенціал (в Україні перебуває четверта частина світових запасів чорноземів), техніко-економічний потенціал, вигідне економіко-географічне положення щодо ринків збуту, багатовікові землеробські традиції населення для розвитку агропромислового комплексу.

агропродовольчий-комплекс

Агропродовольчий комплекс як складова частина аграрно-промислових територіальних комплексів — це міжгалузева територіально-виробнича система, в якій діє специфічна форма територіально-виробничого міжгалузевого і внутрішньогалузевого комбінування підприємств різних галузей, пов'язаних технологічними, часто організаційними, відносинами. Тому агропродовольчий комплекс (АПК) визначається як сукупність взаємопов'язаних підприємств з виробництва продовольчої сировини, її заготівлі, промислової переробки, зберігання і реалізації через ринок.

Згідно системного аналізу агропродовольчий комплекс розглядається як організаційна структура з взаємопов'язаними ланками: товаровиробниками, споживачами (покупцями) та інфраструктурою; економічна система відносин, між складовими якої певною мірою відчувається регулювання держави (забезпечення населення продуктами вітчизняного виробництва, забезпечення продовольчої безпеки).

Дисципліна «Соціально-економічна географія України» володіє великим виховним потенціалом. Він лежить в основі розвитку географічного мислення і формування у майбутніх педагогів-географів сучасної географічної картини світу.

Метою дисципліни є розвиток географічного мислення як провідного елемента географічної культури. В ході навчального процесу створюються умови для реалізації ідей особистісно-розвивального навчання, спрямованих на формування у студента активної творчо-творчої позиції, розвиток таких особистісно та професійно значущих якостей як цілеспрямованість, чуйність, відповідальність по відношенню до навколишнього середовища в ході повсякденної трудової і побутової діяльності, толерантність до інших народів і культур, організованість, підприємливість, комунікативність, інформаційна культура та ін.

Дисципліна «Соціально-економічна географія України» входить до варіативної частини навчального плану за напрямом «Педагогічна освіта» за профілем «Географія. Безпека життєдіяльності». До початку вивчення даної дисципліни студент повинен освоїти ряд дисциплін загальногеографічного (картографія, загальне землезнавство) і фізико-географічного блоків (географія ґрунтів, біогеографія), що необхідно для формування цілісного уявлення про географічне середовище і закономірності його функціонування. Одночасно з цим курсу передує вивчення регіональних курсів економічної і соціальної географії України і зарубіжного світу.

Кожен розділ включає в себе вивчення принципів, закономірностей, моделей розміщення і методів просторового аналізу, а також конкретні матеріали з географії досліджуваних явищ.

Бакалавр за напрямом «Педагогічна освіта», профіль підготовки «Географія. Безпека життєдіяльності» в процесі вивчення дисципліни «Соціально-економічна географія України» повинен придбати основи наступних компетенцій:

Професійні компетенції:

– здатністю використовувати сучасні методи і технології навчання і діагностики;

– здатністю використовувати можливості освітнього середовища для досягнення особистісних, метапредметних і предметних результатів навчання і забезпечення якості навчально-допоміжного процесу засобами предметів, що викладаються.

АПК

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

1) Знати:

- історичні етапи розвитку економічної і соціальної географії;

- методи економіко-і соціально-географічних досліджень;

- основні концепції, теорії і поняття економічної і соціальної географії;

- сучасну політичну карту світу;

- соціально-економічну типологію країн сучасного світу;

- поняття про географічне середовище, природокористування.

Соціально-економічна-географія-України

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ю. Н. Голубчиков, В. А. Дергачов, Л. Б. Вардомський, А. А. Лобжанідзе, Д. В. Заяць та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Соціально-економічна географія України» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.