Роздрукувати сторінку

Систематика нижчих рослин з основами мікології, як навчальна дисципліна

« Назад

Сучасна систематика – синтетична наука, яка спирається на дані усіх розділів біології. Одночасно систематика служить базою багатьох загальнотеоретичних і прикладних біологічних досліджень і дає можливість орієнтуватися у множинності нині живучих організмів.

З часів Аристотеля (4 століття до н. е.) світ живих істот ділили на рослини і тварин. Рослини ділили на вищі (300-350 тис. видів) і нижчі (близько 150 тис. видів).

систематика

Основною метою викладання курсу є формування знань про різноманіття, особливості будови та закономірності розвитку водоростей і грибів, їх значення у природі та використання людиною.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

1) вивчити особливості будови й функціонування водоростей і грибних організмів;

2) вивчити таксономічне різноманіття водоростей і грибів;

3) вивчити основних представників водоростей і грибів з різних таксономічних груп;

4) вивчити екологічні особливості та практичне значення водоростей і грибів.

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:

-- Знати:

- основні таксономічні групи водоростей і грибів;

- особливості біології та екології водоростей і грибів;

- основних представників водоростей і грибів;

- значення водоростей і грибів у природі і практичній діяльності людини.

-- Вміти:

- ідентифікувати основні групи водоростей, грибів;

- давати оцінку практичній значущості водоростей і грибів.

-- Володіти:

- понятійно-термінологічним апаратом в області альгології та мікології;

- навичками визначення основних груп водоростей і грибів.

сучасна-систематика

Навчальна дисципліна «Систематика нижчих рослин з основами мікології» відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини за напрямом підготовки Біологія.

Для вивчення даної дисципліни студенти повинні володіти наступними компетенціями: здатність використовувати основні технічні засоби пошуку науково-біологічної інформації, універсальні пакети прикладних комп'ютерних програм, створювати бази експериментальних біологічних даних, працювати з біологічною інформацією в глобальних комп'ютерних мережах.

Знання, навички та вміння, отримані при вивченні даної дисципліни необхідні для виконання науково-дослідної роботи студента.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

а) загальнокультурні, у відповідності з видами діяльності: здатність працювати в колективі, толерантно сприймати соціальні, етнічні, конфесійні та культурні відмінності;

б) загальнопрофесійні, у відповідності з видами діяльності: здатність використовувати екологічну грамотність і базові знання в галузі фізики, хімії, наук про Землю і біології в життєвих ситуаціях; прогнозувати наслідки своєї професійної діяльності, нести відповідальність за свої рішення.

Систематика-нижчих-рослин-з-основами-мікології

Студенти знайомляться з теоретичним матеріалом у процесі лекційного курсу, самостійно опрацьовують і засвоюють теоретичні знання з використанням рекомендованої навчальної літератури та навчально-методичних посібників.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л. В. Гарибова, С. Н. Лекомцева, Ю. Т. Дьяков та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Систематика нижчих рослин з основами мікології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.