Роздрукувати сторінку

Радіохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Радіохімія» має логічний і змістовно-методичний зв'язок з іншими хімічними предметами професійного циклу, а також з деякими розділами фізики та інформатики – дисциплін базової частини природничого циклу. Цей зв'язок обумовлений, з одного боку, використанням з «Радіохімії» принципів і закономірностей. З іншого боку, отримані дані можуть бути використані для експертної оцінки, наприклад, в екології та промисловості.

Для успішного освоєння курсу «Радіохімія» студенти повинні знати основи взаємодії іонізуючого випромінювання з речовиною, фізичну, органічну і неорганічну хімію, хімічну кінетику, вміти грамотно представляти дані, отримані при самостійній роботі з літературними джерелами.

іонізуюче-випромінювання

Отримані знання та навички при вивченні «Радіохімії» необхідні студентам для успішного здійснення своєї майбутньої професійної наукової та практичної діяльності. Освоївши предмет «Радіохімія», вони мають можливість застосовувати отримані знання при виконанні наукових досліджень, які завершуються виконанням магістерської дисертації.

Основна мета викладання курсу «Радіохімія» - дати студентам знання про види випромінювання, їх походження та взаємодію на неорганічні і біологічні системи, освоїти стан та перспективи використання атомної енергії. Сформувати у студентів розуміння ролі розглянутого розділу знань у розвитку економіки та забезпечення безпеки суспільства.

Завдання вивчення дисципліни:

- формування розуміння важливості атомної енергетики в забезпеченні енергобезпеки народного господарства та її ролі в історичній перспективі;

- вивчення хімічних процесів у водних та органічних системах під впливом різних видів випромінювання, вплив випромінювання на житлові системи;

- розгляд способів регенерації палива атомних реакторів;

- знайомство з методами і приладами дозиметрії;

- вивчення хімії і технології урану, плутонію і торію.

атомна-енергетика

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: основи ланцюгових керованих ядерних реакцій, принциповий пристрій атомного реактора.

Вміти: обґрунтувати перспективи розвитку атомної енергетики, її проблеми і можливості.

Володіти: основами технологій регенерації опроміненого ядерного палива і виділення радіоактивних ізотопів.

У зв'язку з тим, що на проведення аудиторних занять відведено достатньо обмежений час, виникає необхідність у додатковому самостійному вивченні теоретичного матеріалу. Причому, при самостійній роботі студенти можуть розвивати такі здібності, як уміння аналізувати, осмислювати і переробляти відомості, що надходять; вміння працювати з науковою літературою і на базі наявних знань ставити нові питання. Самостійне ознайомлення з новою інформацією дозволяє студентам виробити здатність застосовувати у професійній діяльності сучасні досягнення в області інформаційних технологій (збирання, зберігання і обробки інформації), вміння використовувати бази даних, комп'ютерні мережі, програмне забезпечення.

Організація самостійної роботи студентів передбачає, що викладач дає лише необхідний лекційний матеріал, який обов'язково повинен бути доповнений самостійною роботою самих студентів. При цьому самостійна робота студентів дає позитивні результати лише тоді, якщо вона є, систематичною, планомірною та цілеспрямованою.

Самостійна робота студентів - це вид діяльності, при якому в умовах систематичного зменшення прямого контакту з викладачем студентами виконуються навчальні завдання.

Студенти мають освоїти наступні види компетенцій:

Знати: хімію радіоактивних елементів, фізичні та хімічні аспекти, які виникають при взаємодії іонізуючого випромінювання з різними об'єктами.

Вміти: застосовувати джерела іонізуючого випромінювання відповідно з різними вимогами.

Володіти: сучасними технологіями отримання радіоактивних елементів.

Радіохімія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Адамов Є.О., Орлов В.В., Громов Б.Ф., Золотов Ю.А., Іванов В.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Радіохімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.