Роздрукувати сторінку

Психологія життєвих криз, як навчальна дисципліна

« Назад

Проблема психологічних криз у формуванні і функціонуванні особистості є вельми актуальною для сучасної науки. Рівень її розробленості безпосередньо визначає можливості вирішення розвивальних, профілактичних, корекційних, терапевтичних і реабілітаційних завдань. Дана проблема переважно вивчається у віковому аспекті, при цьому основна увага дослідників сконцентрована на критичних періодах дитинства, в той час як криза розвитку зрілої особистості залишається порівняно маловивченою.

Мета дисципліни: формування наукових уявлень про зміст життєвих криз; освоєння магістрантами компетенцій в області особливостей переживань і поведінки людини в ситуаціях різного ступеня складності, їх впливів на розвиток і становлення особистості.

Психологія-життєвих-криз

Основні розділи дисципліни:

1. Криза як предмет психологічного дослідження.

2. Принципи та методи кризового консультування і терапії.

3. Психологічна допомога людям, що проживали різні види криз.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- Базові поняття і категорії кризової психології.

- Специфіку розвитку людини в періоди кризи.

- Наслідки перебування людини в кризі для її подальшого розвитку.

- Прийоми і методи роботи з клієнтом, які перебувають у кризі.

- Етичні норми і принципи роботи психолога, у тому числі при проведенні психодіагностичних досліджень.

-- Вміти:

- методологічно грамотно виділяти проблему вивчення життєвих криз;

- проектувати і здійснювати дослідження з питань кризового розвитку людини;

- знаходити причину несприятливого варіанту психічного розвитку, проектувати систему психологічних впливів, спрямованих на подолання труднощів у розвитку;

- визначати специфіку психофізіологічного стану людини, що знаходиться в кризі;

- визначати оптимальні шляхи та умови подолання кризового стану;

-- Володіти:

- понятійний апаратом кризової психології;

- вміннями і навичками діагностики психологічних наслідків перебування в кризових умовах життєдіяльності;

- системою методів надання психологічної допомоги у кризовій ситуації.

зміст-життєвих-криз

Дисципліна «Психологія життєвих криз» відноситься до числа дисциплін спеціалізації.

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні такі знання, уміння і навички, що формуються попередніми дисциплінами:

Загальна психологія:

- Знати: специфіку і значення психологічного знання для розуміння сучасної наукової картини світу в системі наук про людину; психічні явища, категорії, методи вивчення та опису закономірностей функціонування і розвитку психіки, існуючі в світовій психологічній науці напрями, теоретичні підходи, методи та результати класичних і сучасних досліджень психічних явищ, станів і властивостей особистості.

- Вміти: встановлювати зв'язки між теоретичним і емпіричним рівнями пізнання психічної активності людини; застосовувати загальнопсихологічні знання про пізнавальну, емоційну, мотиваційно-вольову сфери особистості в цілях розуміння, постановки та розв'язання професійних задач в області науково-дослідної та практичної діяльності; аналізувати власну професійну діяльність і можливі шляхи професійного саморозвитку, у тому числі підстави для вибору подальшого освітнього маршруту.

- Володіти: категоріальним апаратом психологічної науки для реалізації різних цілей професійної діяльності (науково-дослідної, практичної, викладацької, просвітницької); основами професійного мислення психолога, що дозволяють усвідомлювати навколишню дійсність з позиції загальпсихологічних знань; інформацією про сучасний стан та актуальні проблеми загальнопсихологічних досліджень психічного світу людини.

кризова-психологія

Етнічна психологія:

- Знати: феноменологію, ключові поняття, теоретичні положення і прикладне значення основних підходів до вивчення етнопсихології як міждисциплінарної галузі знання; основні методи вивчення індивіда як представника етнічної спільності і самих етнічних спільнот.

- Вміти: аналізувати психологічні особливості людини з позицій універсалістського підходу - в єдності загальнолюдського і культурно-специфічного; застосовувати теоретичні знання в галузі етнопсихології при участі у прикладних дослідженнях, що мають на меті гармонізацію міжетнічних відносин.

- Володіти: дослідницькими методами для діагностики та прогнозування етнічних процесів і явищ; методами впливу, що дозволяють піддавати корекції міжетнічну напруженість у суспільстві; навички роботи з першоджерелами в галузі етнічної психології та суміжних дисциплін.

Теоретичний курс «Психологія життєвих криз» виступає однією з передумов проходження курсу «Психологія травми», «Введення в клінічну психологію», «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Психологія розвитку та вікова психологія».

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Козлов В.В., Пономарева І.М., Віленська Є.Ю., Смірнова Є.Д. Подольський С.А., Полякова Є.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи курсову з курсу «Психологія життєвих криз» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!