Роздрукувати сторінку

Психологія вищої школи, як навчальна дисципліна

« Назад

Психологія вищої школи пов'язана із загальною психологією, віковою, соціальною, педагогічною психологією, педагогікою.

Дисципліна «Психологія вищої школи» спрямована на формування у аспірантів системи знань про психологічні аспекти навчально-освітньої діяльності у ВНЗ, особливості студентського віку у процесі засвоєння студентами навчального матеріалу та комунікативної взаємодії студента і викладача. Курс сприяє підготовці аспірантів до педагогічної практики та подальшій роботі у вузі.

особливості-студентського-віку

Метою освоєння дисципліни «Психологія вищої школи» є формування у аспірантів системи знань про психологічні аспекти навчально-освітнього процесу у ВНЗ (з урахуванням специфіки навчання).

Основні завдання:

- формування у аспірантів цілісного уявлення про психологічні закономірності засвоєння знань і формування навичок професійної діяльності в період навчання у вузі;

- оволодіння необхідною системою знань про психологічні особливості студентського віку на основі сучасної методології психологічних досліджень;

- освоєння методології, емпіричних методів і технології вивчення особистості студентів, особливостей процесу їх учбової діяльності і спілкування в період навчання у вузі;

- підготовка аспірантів до практичного застосування психологічних знань у процесі викладацької діяльності.

психологічні-аспекти

Дисципліна «Психологія вищої школи» входить в перелік дисциплін варіативної частини Освітньої програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі за даним напрямом.

Дана дисципліна корелюється з курсом «Педагогіка вищої школи» (аспірантура), з дисциплінарною специфікою аспірантських програм. Вона також тісно пов'язана з педагогічною практикою аспірантів.

Процес освоєння дисципліни «Психологія вищої школи» спрямований на формування таких універсальних і загально-професійних компетенцій, передбачених Освітнім стандартом аспірантури за даним напрямком:

- здатність планувати, здійснювати та оцінювати навчальний процес з урахуванням специфіки освітнього середовища;

- здатність обґрунтовано вибирати і ефективно використовувати сучасні освітні технології, методи і засоби навчання з метою забезпечення запланованого рівня особистісного і професійного розвитку тих, хто навчається за програмами вищої освіти;

- здатність розробляти комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін (модулів) з урахуванням передового міжнародного досвіду.

У результаті освоєння дисципліни аспірант повинен володіти такими професійними компетенціями:

- Знати: теоретико-методологічні засади педагогічної діяльності у вищій школі, мати уявлення про віково-психологічні особливості студентів, розуміти можливості та обмеження застосування психодіагностичних методів для вивчення їх особистості, навчальної діяльності і спілкування.

- Вміти: формулювати цілі і завдання викладацької діяльності; вибирати оптимальні психологічні методики для реалізації поставлених цілей і завдань; вивчати психологічні особливості студентів у навчальному процесі, які проявляються в навчальному процесі; аналізувати та інтерпретувати отримані дані; використовувати необхідні психолого-педагогічні методи для ефективної організації навчально-освітньої діяльності студентів та супроводжуючих її комунікативних процесів.

- Володіти: навичками аналізу і застосування результатів психодіагностичних досліджень у професійній діяльності викладача вузу.

Психологія-вищої-школи

Специфіка вивчення дисципліни полягає в тому, що крім оволодіння теоретичним матеріалом, аспіранту необхідно придбати практичні навички, пов'язані з науковим обґрунтуванням теоретичних положень та підтвердженням їх прикладами із сучасної практики навчання та виховання, застосування психологічних знань у вирішенні конкретних завдань професійної діяльності.

Слід звернути увагу на питання, винесені для самостійного вивчення.

При вивченні питання «Психологічні основи проектування та організації ситуацій спільної продуктивної діяльності викладача і студента» особливу увагу необхідно приділити вивченню основних вимог до стосунків «викладач – студент», «студент – студент». Це допоможе краще зрозуміти стиль взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ.

При вивченні навчальної дисципліни необхідно звернути увагу, що одні теми практичних занять повторюють теми лекцій, а інші є абсолютно новими і вимагають повністю самостійного вивчення. Також слід зазначити, що матеріал з деяких питань може знаходитися не в одному, а в кількох літературних джерелах.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гаврилова Г.П., Асмолов А.Г., Азаров Ю.П., Варданян А.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Психологія вищої школи» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!